T•D OBESHE 🕊 (25)

T-D ØB€§#Ę §åÿ§.......Fïr§t•Łôvę•¥ôūr§ėłf•$t奕Ãŵáÿ•Frøm•€ñęmįė§

Nigeria 🇳🇬 webtalk.co/td-obeshe Joined 2021 M06