အရွင္ၾသဘာသ 2 (11)

အရွင္ၾသဘာသ စာေရး ကေလာင္ chirstonawba = chirstonawbatha = chirstonawba5 ဟတ္ကာလာတိုက္လို႕နာမည္ေတြမ်ား မူလ =chirstonawba

myanmar facebook.com/profile.php?id=100007956738163 Joined 2018 M06