အရွင္ၾသဘာသ ၊ (11)

အရွင္ၾသဘာသ ၊စစ္ကိုင္းျမိဳ႕၊ ေရ၀န္းျပႆဒ္ေက်ာင္း ၊စိန္ကုန္းရပ္ကြက္၊၀၉-၄၀၀၅၃၂၇၉၃၊၀၉-၇၉၈၆၉၆၈၉၂၊ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ ဓမၼာစရိယ၊B.A(myanmar)၊စာေရးသား၀ါသနာပါသည္။

myanmar facebook.com/%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1 Joined 2018 M03