Farhan Shadik (59)

Power engineer, API developer, blogger,digital Marketer

Ishwardi, pabna, Bangladesh m.facebook.com/mr.farhan.shadik Joined 2021 M09