Goyard (65)

https://drugwars.io/i/goyard

Strasbourg drugwars.io/i/goyard Joined 2017 M07