Al-Qur'an Surat Yusuf – يوسف

3년 전

Ayat 21 sampai 30


  1. waqaalallaziisy sytaraahu mim mishra liimra-atihi akrimii maswaahu ‘asaa ay yamfa’anaa aw nattakhizahu walada, wakazaalika makkannaa liyuusufa fiil arz, walinu’allimahuu min takwiilil ahaadiis, waallaahu ghaalibun ‘alaa amrihi walaakinna aksarannaasi laa ya’lamuun.

  1. walammaa balaga asyuddahu aataynaa-hu hukmaw wa’ilmaa, wakazaalika najziil muhsiniin.

  1. waraawadat-hullatii huwa fii baytihaa ‘an nafsihii waghallaqatil abwaaba waqaalat hayta lak, qaala ma’aazallaahi innahu rabbii ahsana maswaaya, innahu laa yuflihuz zhaalimuun.

  1. walaqad hammat bihi wahamma bihaa, lawlaa ar-raa-a burhaana rabbiih, kazaalika linashrifa ‘anhus suu-a walfahsyaa’, innahuu min ‘ibaadinaal mukhlashiin.

  2. washtabaqaal baaba waqaddat qamiishahu min duburiw wa-alfayaa sayyidahaa ladaal baab, qaalat maa jazaa- u man araada bi-ahlika suu-an illaa ay yusjana aw ‘azaabun aliim.

  3. qaala hiya raawadatnii ‘an nafsii wasyahida syaahidum min ahlihaa, ing- kaana qamiishuhu qudda ming-qubulim fashadaqat wahuwa minaal kaazibiin.


  1. wa-ing kaana qamiishuhu qudda min duburim fakazabat wahuwa minash shaadiqiin.

  1. falammaa ra-aa qamiishahu qudda min duburing qaala innahu ming-kaydikunna, inna kaydakunna ‘aziim.

  1. yuusufu a’riz ‘an haa-zaa wastaghfirii lizambik, innaki kunti minaal khaathi-iin.

  1. waqaala niswatum fiil madiinatiimra-atul ’aziizi turaawidu fataahaa ‘an nafsih, qad syaghafahaa hubba, innaa lanaraahaa fii zalaalim mubiin.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @intansteemityes! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @intansteemityes! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @intansteemityes! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!