Yapım ve Teknoloji ile İlgili Genel Tanım ve Kavramlar (General Concepts of Construction and Technology) 3 (EN-TR)

11개월 전

venice-church-gondola-italy-161101.jpeg
source

2.3.1 The Relationship between Technology and Architecture before the Industrial Revolution

2.3.1 Sanayi Devrimi Öncesi Teknoloji-Mimarlık İlişkisi

From the first ages to the industrial revolution, the relationship between technology and architecture is as follows:
It was developed. The construction methods of the megalithic cycle are quite simple. Megalites can be divided into two main groups: standing stones without foundation; ı Menhir ’is called ilir Cromlech if they are arranged as a correct or a circle. The rooms, which are formed from stones carrying a parallel arrangement, are called Dolmen, which are burial chambers. If the top of these burial chambers is covered with earth, the resulting stigmas are called tumulus or mound.

İlk çağlardan sanayi devrimine kadar yaşanan teknoloji-mimarlık ilişkisi şöyle
gelişmiştir. Megalitik devrin konstrüksiyon metotları oldukça basittir. Megalitler başlıca iki grupta toplanabilir: Dayanak gerektirmeden ayakta duran taşlar; bunlar yalnızken ‘Menhir’, bir doğru veya daire şeklinde dizilirse ‘Cromlech’ (Kromlek) adını alırlar. Paralel düzenlenmiş bir döşemeyi taşıyan taşlardan meydana getirilen odalara ‘Dolmen’ denir, bunlar mezar odalarıdır. Bu mezar odalarının üstü toprakla örtülürse, ortaya çıkan tepeciklere tümülüs veya höyük adı verilir.

original_155bd13eb2a4b091733f4a3e94e932f5.jpg
source

Menhirs are giant stones of 10-12 meters in height in France and England. Most of the menhirs have been proved to be gravestones. Menhirs may have been used to indicate the land boundary. The most appropriate explanation for the reasons why the menhirs were planted is that they are religious symbols. In general, menhirs alone can sometimes be lined up on a line. These series called Cromlech (Kromlek) are thought to be the sun temple since the directions are relative to the stars. Above most of the dolmens, geometric and symbolic figures are engraved. People settled with the discovery of agriculture have made shelters from the tree construction since they can only process the trees with stone tools and techniques.

Menhirler, Fransa'da ve İngiltere'de bulunan 10-12 metre yüksekliğinde dev taşlardır. Menhirlerin çoğunun mezar taşı olduğu ispatlanmıştır. Menhirler, toprak sınırını belirtmek için de kullanılmış olabilirler. Menhirlerin dikilme sebeplerine en uygun açıklama ise, bunların dinî semboller olduklarıdır. Genel olarak yalnız duran menhirler, bazen bir çizgi üstünde dizilmiş de olabilirler. Cromlech (Kromlek) denilen bu dizilerinyönleri yıldızlara göre olduğu için, güneş tapınağı da olabilecekleri düşünülmüştür. Dolmenlerin çoğunun üstünde, geometrik ve sembolik figürler kazılıdır. Tarımın keşfi ile yerleşik hayata geçen insanlar, o zamanki taştan alet ve tekniklerle ancak ağaçları işleyebildiklerinden ağaç konstrüksiyondan barınaklar yapmışlardır.

With the beginning of the Bronze Age in the B.C. 3500s, people who learned how to shape stone and brick due to the flawlessness of the tools, have also developed their construction techniques. Early examples of this period are the Ziggurat in Mesopotamia and the magnificent pyramids in the ancient Egyptian civilization. In addition, Egyptians were the first civilizations to develop soil irrigation methods by making dams and canals. (Vural, S., 2000,) BC. With the founding of wrought iron techniques in 1000s, very durable and useful tools were made and the stone was given many different shapes in the Hellenistic period. Sculptures, doric, ionic columns, temples for gods, altars are architectural products of that period.

M.Ö. 3500’lerde Tunç çağının başlangıcıyla aletlerin kusursuz hale gelişi sayesinde taşve tuğlaya biçim vermeyi öğrenen insanlar, yapım tekniklerini de geliştirmişlerdir. Buçağın erken örnekleri Mezopotamya’daki Zigguratlar ve Eski Mısır uygarlığındaki görkemli piramitlerdir. Ayrıca Mısırlılar bentler ve kanallar yaparak toprak sulama yöntemi geliştiren ilk medeniyet olmuşlardır. (Vural, S., 2000,) M.Ö. 1000’lerde dövme demir tekniklerinin bulunması ile çok dayanıklı ve kullanışlı aletler yapılmış ve taşa Helenistik dönemde çok farklı şekiller verilmiştir. Heykeller, dorik, iyonik sütunlar, tanrılar için tapınaklar, sunaklar o dönemin mimarlık ürünleridir.

Since the stone building techniques were developed in the Roman Empire in the B.C. 500s, 4-5 storey buildings, bridges, sewers and roads were constructed by using elements such as arches and vaults. The construction of the church with the birth of Christianity was a new architectural space. With the spread of religion, as the size of the churches grew, the choice of the covering to cover the structure started to be a problem. Until the 1400s, the cathedrals were built in the Middle Ages under the influence of religion, and the stone construction technique reached very advanced levels. The building masters of this period built thin but extremely high walls and Gothic Architecture emerged.

M.Ö. 500’lerde Roma İmparatorluğu’nda taş yapı teknikleri oldukça gelişmiş olduğundan, kemer, tonoz gibi elemanlar kullanılarak 4-5 katlı binalar, köprüler, kanalizasyonlar, yollar yapılmıştır. Hristiyanlığın doğuşuyla kilise inşası yeni bir mimari alan olmuştur. Dinin yaygınlaşması ile kiliselerin ölçüleri büyüdükçe yapının üzerini örtecek örtünün seçimi sorun oluşturmaya başlamıştır. 1400’lere kadar Ortaçağ da dinin etkisiyle katedraller yapılmış ve taş yapı tekniği çok ileri düzeylere ulaşmıştır. Bu dönemin yapı ustaları, ince ama son derece yüksek duvarlar inşa etmişler ve bu sayede Gotik Mimarlık ortaya çıkmıştır.

pexels-photo-1531677.jpeg
source

Between the years 1400-1600, the period of Renaissance and then until the 1800s, such as Baroque, Rococo, Neo-Classical periods have been experienced. With the advent of many technological developments, there has not been a significant development in terms of materials and structures that affect building technology. However, stone processing is very advanced.

1400-1600 arasında Rönesans dönemi, ardından 1800’lere kadar süren Barok, Rokoko, Neo-Klasik gibi dönemler yaşanmıştır. Birçok teknolojik gelişmenin yaşanmasıyla birlikte yapı teknolojisini etkileyen malzeme ve strüktür anlamında önemli bir gelişme olmamıştır. Ancak taşı işleme konusunda oldukça ileri düzeye gelinmiştir.

In the period from the megalithic period to the 19th century, there were many technological developments in various fields, while the structures in the same period showed that the basic material of all was materials such as stone, wood and adobe. Although materials such as bronze and iron were found before Christ, the use of these materials could not be found in architecture. Within this period, the openness and form of the stone materials were limited. In this period, because of the development of instrument technology, the architecture was focused on decoration and it was perceived as sculpture. The absence of an effort in the structural sense caused the distance between architecture and engineering. Later, this gap was closed; it was possible to find new material and construction methods.

books-shelves-architecture-wood-442420.jpeg
source

Megalitik dönemden 19.yüzyıla kadar geçen dönemde çeşitli alanlarda birçok teknolojik gelişme yaşanırken aynı dönemdeki yapılara bakıldığında tümünün temel malzemesinin taş, ahşap, kerpiç gibi malzemeler olduğu görülmektedir. Tunç ve demir gibi malzemeler milattan önce bulunmuş olmasına rağmen, bu malzemelerin kullanımı mimarlık alanında yer bulamamıştır. Bu süre içerisinde taş malzemenin sunduğu imkânlar kapsamında geçilen açıklık ve form konusunda sınırlı kalınmıştır. Bu dönemde alet teknolojisi geliştiği için, mimarlık süslemeye yönelmiş ve heykeltıraşlık olarak algılanmıştır. Strüktürel anlamda bir çabanın bulunmaması mimarlık ile mühendislik arasında mesafe oluşmasına sebep olmuştur. Daha sonraları bu uçurumun kapanması; yeni malzeme ve konstrüksiyon metotlarının bulunması ile mümkün olmuştur.General Concepts of Construction and Technology Other Articles:

Yapım ve Teknoloji ile İlgili Genel Tanım ve Kavramlar diğer makaleler:

Part1
Part2

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

sayfa resmen tarih kokuyor, ellerine sağlık:)

yalnız ilk görselin kaynağını yanlış eklemişsin, bu linkle değiştirebilir misin, projelerce oylanabilmesi için.

·

Teşekkür ederim uyarı için. Güzel yorumunuz için de ayrıca teşekkürler.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zoltarian from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post is supported by $0.06 @tipU upvote funded by @ruen :)
@tipU voting service instant upvotes | For investors.

Beautiful arhitecture. It takes a lot of time and effort. I really like it. :)

Congratulations @zoltarian! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 44000 upvotes. Your next target is to reach 45000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Faydali bir icerik +1