hkaepar k ishoet soeat

4년 전

hkaepar k ishoet soeat sawlaee darhar a hc, a
image
ninenganhkyarrrayywaankyeehtarn k sosai karr, s kya s hkayan saatsayhkanhkyet htaeet swin hcain hcarr shoet yuu taallhoet pyawwpartaal . pyinsaitninenganhkyarrrayywaankyee
image
taunggsomhumyarr ko aahkyayhkanpyee saw pawmha satainnaahkyetaalaatmyarr luusishinkyarr htotehpaw pya s kya parpye pahtam u sone aakyaain hpyitpartaal . aasopar aahcerainhkanhcartwin kyawmkyinsuumyarrk suuthoetrae kout hkyet mha lar m ae shae taw hto Douma titehkitemhu k nay ponemyarr nhang bedeyo myarraatwat saatsay pya lakhkanartway hkwalhkyamhcatehpyaar kyaungg hpawpyasai . aahcerainhkanhcark myay pyin kimage
pyinsaithkaunggsaung Emmanuel macron pyinsait aarnarpinemyarr seereeyarraahcoer ၎inneat kopine ninengansarrmyarr aapaw tait u laatnaat noutsone t nain g nway aahpyit k lo rainn ko aasonepyu hkaesaihu yonekyikyaungg a bhaalsuu myaha m masayhkyaar maray rar hcaeekamhkyetmyarr htotepyan kyay nyar pyeenout naeraatmyarr, pyinsaitninenganhkyarrrayywaankyeehtarnak Douma aatwat sansayashisuu dhartu titehkitemhu shoet aamyoesarrrayy htoutlhamrayy aahcerainhkanhcar shhoetwhaat htarrpartaal . darhar pyinsait aarnarpinemyarr ko suuthoet k ၎inneat
nay namuunar wainrout hkwng shisai mahote htarnakapyawwpartaal open source hpyitpyee satainnaahkyetaalaat nhaint pyinsait htoutlhamrayy eat naeepanyarpinesinerar saannhcaithkyinn myarr pyulote htarrhkyinn aapaw aahkyayhkan hkae saeet aasopar aahcerainhkanhcar aapaw nhaawinnpine k naelaihkainn k nay aasiut saint aarronekyaww aayy gya int myarreat hpya ant kyet nhaithku aasait
image
sawaamhumyarrko " kout kar ngain kar aarautbhaat lhuaahpwalaahcaee myarr nhaint pyitwin nhaint ninengantakar medeyarmyarr k hpawpyahkaesai" hkaekyasaihpawpyahtarr epyel 7 . a bhaal suueat satainnaahkyetaalaat yaybhuyya aarr hpyint yonekyi hcatehkya rasawhpyitpartaal Ghouta ( seereeyarr aamayrikaan sayybhaat sinerar lhuaahpwalaahcaee myarr nhaint sayybhaat sinerar hcaung shout mhu nhaint kaalsaalrayy aahpwalaahcaeemyarr
image
pyihtaunghcu) twintaatkyawhcwar "non- aahcoeramahotesaw sayybhaat sinerar aahpwalaahcaeemyarr, luusishinkyarrsapate 6 nae 7 April.A aapaw aahtuu s hpyint daysahkan sayybhaat sinerar aahkyayhkanaasoutaaaone aatwat paitmhaathtarr hkae kwayarngya hpyaww pw htarrsanyya aashae Ghouta aatwat kyannmarrayy hcaintarmyarr aatwat luunar aakyeeaakyaal routlarpar ( aalwan aanaeesoneluu 100) ko aahcawpine ny u yan aahkyane karlaaatwin laelar twaeshi hkyinn nhaint
image
mhaattamtain hkaepartaal dhartu aayy gya int mha htitwae mhu nhaint aatuu tasamaattaee lakhkanartway tainsaathtarrpartaal . luumyoe eat hcuhcupaungg aamyarraapyarr myarrhcwar hkunhaittwin po htaat layysaal aamyarraapyarr sai nhang aanye satainnrainnmyit tait u dhartupahchcaee uhchcar mha htitwae mhu k nay saysoneswarr pye htain naykyataal . " aasoparaahcerainhkanhcartwin " hcaatmhu danrar" mha a bhaalsuu myaha m saysonemhu myinnine hkae hpawpyasai . " de rawgar lakhkanartway aarrlone aahtuu s hpyint aayy gya intmyarrnhaint organophosphorus aayy gya
image
intshoetmahote hydrocyanic aaatsait mwann kyaut tait dhartulaatnaat titehkitemhu myarreat lakhkanar shiparsai . hthoet a pwngya, bedeyo htellmhar laelar twaeshi sayybhaat n saungmhu aarrhpyint bronchodilators myarreat sarote ko aasonepyuhkyinn, aayy gya int mwann kyaut nay hpyint muuyait myarreat aayuuaas aarr" hu aasopar aahcerainhkanhcartwinpyinaalmyarr . 53 minait aakyaark Trump: " maitshin pyany hcone!"
image
aamayrikaansammat Donald Trump nhaithku tweets sai nhang a nye, nae hkyinn ny hkyinn tait aaungpwal aahpyit seereeyarraapaw sapate hkyaeekyauu taw muu pye aararshi t u k twittar aakaung pawtwin aanaeengaal aahkyanelayy lwanhkaetae tainhkaesai . Trump eatdutiy tweet makyaarme a pyi a w aataipyu dawlar bheleyan paunggmyarrhcwar eat aasonehcarate pyeenout, kyawantawthoetrae ninengan a hcain a saat shihkaepartaal saw
image
aakaunggsonesaw hpyit l tan saw . bharmha, darmhamahote maisuumaso shi lim mai mahote, pain neekaut aamayrikaanhcaittaut " guntaw ko hkyaeemwm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!