saatsayhkanhkyet

4년 전

image
ninenganhkyarrrayywaankyeehtarn k sosai karr, s kya s hkayan saatsayhkanhkyet htaeet swin hcain hcarr shoet yuu taallhoet pyawwpartaal . pyinsaitninenganhkyarrrayywaankyee htarnakapyawwpartaal open source hpyitpyee satainnaahkyetaalaat nhaint pyinsait htoutlhamrayy
esteem
image
pyinsaitninenganhkyarrrayywaankyeehtarnak Douma aatwat sansayashisuu dhartu titehkitemhu shoet aamyoesarrrayy htoutlhamrayy aahcerainhkanhcar shhoetwhaat htarrpartaal . darhar pyinsait aarnarpinemyarr ko suuthoet k ၎inneat taunggsomhumyarr ko aahkyayhkanpyee saw pawmha satainnaahkyetaalaatmyarr luusishinkyarr
image
pyinsaithkaunggsaung Emmanuel macron pyinsait aarnarpinemyarr seereeyarraahcoer ၎inneat kopine ninengansarrmyarr aapaw tait u laatnaat noutsone t nain g nway aahpyit k lo rainn ko aasonepyu hkaesaihu yonekyikyaungg a bhaalsuu myaha m masayhkyaar maray rar hcaeekamhkyetmyarr htotepyan kyay nyar pyeenout naeraatmyarr,
htotehpaw pya s kya parpye pahtam u sone aakyaain hpyitpartaal . aasopar aahcerainhkanhcartwin
image
eat naeepanyarpinesinerar saannhcaithkyinn myarr pyulote htarrhkyinn aapaw aahkyayhkan hkae saeet aasopar aahcerainhkanhcar aapaw nhaawinnpine k naelaihkainn k nay aasiut saint aarronekyaww aayy gya int myarreat hpya ant kyet nhaithku aasait sawaamhumyarrko " kout kar ngain kar aarautbhaat lhuaahpwalaahcaee myarr nhaint pyitwin nhaint ninengantakar medeyarmyarr k hpawpyahkaesai"
image
hkaekyasaihpawpyahtarr epyel 7 . a bhaal suueat satainnaahkyetaalaat yaybhuyya aarr hpyint yonekyi hcatehkya rasawhpyitpartaal Ghouta ( seereeyarr aamayrikaan sayybhaat sinerar lhuaahpwalaahcaee myarr nhaint sayybhaat sinerar hcaung shout mhu nhaint kaalsaalrayy aahpwalaahcaeemyarr
image
pyihtaunghcu) twintaatkyawhcwar "non- aahcoeramahotesaw sayybhaat sinerar aahpwalaahcaeemyarr, luusishinkyarrsapate 6 nae 7 April.A aapaw aahtuu s hpyint daysahkan sayybhaat sinerar aahkyayhkanaasoutaaaone aatwat paitmhaathtarr hkae kwayarngya hpyaww pw htarrsanyya aashae Ghouta aatwat kyannmarrayy hcaintarmyarr aatwat luunar aakyeeaakyaal routlarpar ( aalwan aanaeesoneluu 100) ko aahcawpine ny u yan aahkyane karlaaatwin laelar twaeshi hkyinn nhaint mhaattamtain hkaepartaal dhartu aayy gya int mha htitwae mhu nhaint aatuu tasamaattaee lakhkanartway tainsaathtarrpartaal . luumyoe eat hcuhcupaungg aamyarraapyarr myarrhcwar hkunhaittwin po htaat layysaal aamyarraapyarr sai nhang aanye satainnrainnmyit tait u dhartupahchcaee uhchcar mha htitwae mhu k nay saysoneswarr pye htain naykyataal . " aasoparaahcerainhkanhcartwin " hcaatmhu danrar" mha a bhaalsuu myaha m saysonemhu myinnine hkae hpawpyasai . " de rawgar lakhkanartway aarrlone aahtuu s hpyint aayy gya intmyarrnhaint organophosphorus aayy gya intshoetmahote hydrocyanic aaatsait mwann kyaut tait dhartulaatnaat titehkitemhu myarreat lakhkanar shiparsai . hthoet a pwngya, bedeyo htellmhar laelar twaeshi sayybhaat n saungmhu aarrhpyint bronchodilators myarreat sarote ko aasonepyuhkyinn, aayy gya int mwann kyaut nay hpyint muuyait myarreat aayuuaas aarr" hu aasopar aahcerainhkanhcartwinpyinaalmyarr . 53 minait aakyaark Trump: " maitshin pyany hcone!" aamayrikaansammat Donald Trump nhaithku tweets sai nhang a nye, nae hkyinn ny hkyinn tait aaungpwal aahpyit seereeyarraapaw sapate hkyaeekyauu taw muu pye aararshi t u k twittar aakaung pawtwin aanaeengaal aahkyanelayy lwanhkaetae tainhkaesai . Trump eatdutiy tweet makyaarme a pyi a w aataipyu dawlar bheleyan paunggmyarrhcwar eat aasonehcarate pyeenout, kyawantawthoetrae ninengan a hcain a saat shihkaepartaal saw aakaunggsonesaw hpyit l tan saw . bharmha, darmhamahote maisuumaso shi lim mai mahote, pain neekaut aamayrikaanhcaittaut " guntaw ko hkyaeemwm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!