ASSOS/ÇANAKKALLE

3년 전

DSC_1857.JPG

ENGLİSH:

Ayvacik district of Canakkale province about 17 km. An ancient city located in the Behramkale Village to the south. At the southern end of the area called Troas in ancient times, it is located on the peak of a volcanic hill and on the slopes, opposite the island of Lesvos. I recommend wearing comfortable shoes, you can easily slip on stony and slope roads, you can twist the wrist. as well as real homemade tarhana, olive and olive oil and the famous Karadut water in the area can be taken in the region of the temple. There are no archaeological remains in the ancient port. In the intermediate section the theater is still standing and in a beautiful structure. You can stand right in front of your vehicle. I don't recommend walking from this section to the top. Because it is both tiring and nothing to meet your expectations. Instead you can go to Behram with your car and walk to the entrance to the ruins. There is a mosque, castle walls, sanctuaries, Athena Temple ruins and a perfect view. You can observe all the ancient city of Assos from the top. Temple of Athena and some columns are available.
DSC_1844.JPG

ASSOS HİSTORY:
With no certainty in Assos, archaeological remains have been found during the Bronze Age (M: Ö.3000-1200). Homer stated that there were Leleges living in the south of Tiria, and that these were maritime and piracy in the region during the Trojan War. In the 8th century BC, the southern Troias, where Thrakia and Mysians settled, were occupied by the Aiols from Lesbos. Strabon, who talked about this period, said that the immigrants from Methymna settled in Assos and 20 km from Assos. The town of Gargarans, a semi-barbarian tribe on the east, also referred to the Gargara. In the 605 BC, this whole region was captured by the Lydians and was connected to their satrap in Assos, like the Western Anatolian cities. However, the defeat of Persians in Salamis and the arrival of Alexander into Anatolia was attained. As a result of the strengthening of Athens in the 5th century, the Delos Naval Union was established (BC.478). As a founding member, he joined the union in Assos with the strong cities of Ionian and Aiolia such as Phokaia, Samos, Teos, Pitane, Miletos and Lesbos. have helped. Thus, with the help of Lysandros, Isparta Nauarkhos, the Persians defeated the Athenian navy in BC 477, followed by the defeat of Aigos Potamos (BC05) and the inhabitants of the Western Anatolian coasts were forced to accept the sovereignty of the Persians.Eubolos, who was a merchant immediately after the peace of Antalkidas made in 348 BC, declared himself the king of Assos, but after his death Hermesias conquered his administration.The independence of Hermesias lasted until 3245 BC. He was sent to the Persian capital to be questioned by Memnon who was one of the Persian generals who had accepted his invitation. In BC.334, Alexander defeated the Persians in his battle against the Granikos River and rescued the region from their dominance. After Alexander's death, Assos was negotiated between his commanders and the Seleucids. The Assos region was captured by the Gauls, who occupied Troia.The Gauls were removed from the region on the strengthening of the kingdom of Pergamon and the defeat of Arisbe in BC.216 BC. Assos then joined the kingdom of Pergamum, which lasted until the fall of the kingdom of Attalos to the Roman Empire.During the Roman period Assos showed great development. St.Paul and St. Lukos who visited Assos were influential in the city's acceptance of Christianity. During the Crusades, the Federik Barbarossa destroyed the Dardanelles and destroyed Assos and its environs. In the 4 th Crusade, Emperor Balwin's brother Hendi de Hainault seized the city and Assos remained there for 20 years under the rule of the Franks. Assos under the command of commander Makhron was captured by the Ottomans in the early 14 th century.

DSC_1874.JPG

TÜRKÇE:

Çanakkale İlinin Ayvacık ilçesinin yaklaşık 17 km. güneyindeki Behramkale Köyü'nde yer alan bir antik kent. Antik Çağda Troas diye adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Midilli adasının karşısında kurulmuştur.Köyün girişinde otoparka aracınızı park edip yürüyerek devam ediyorsunuz. Rahat ayakkabı giyilmesini öneririm, taşlı ve yokuş yollarda kolayca kayabilir, bilek burkabilirsiniz. Zirveye çıkarken köylülerin sattığı envai çeşit hediyeliğin yanı sıra gerçek ev yapımı tarhana, zeytin ve zeytin yağı ile bölgede meşhur Karadut suyu ve benzeri şeyler alınabilir.Behram’ın üstünde tapınak bölümünde en altta antik limana kadar alan çok geniş. Antik limanda arkeolojik herhangi bir kalıntı mevcut değil. Ara bölümde tiyatro hala ayakta ve güzel bir yapıda. Aracınınla hemen önünde durabiliyorsunuz. Bu bölümden üst kısımlara doğru yürümenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü hem yorucu hemde beklentinizi karşılayacak pek birşey yok. Onun yerine aracınızla Behram’a çıkıp ören yerinin girişine yürüyebilirsiniz. Burda bir cami, kale surları, sanıçlar, Athena Tapınak kalıntıları ve mükemmel bir manzara mevcut. Üst kısımdan tüm Assos Antik Kentini gözlemleme imkanınız var. Athena Tapınağının maketi ve bazı kolonları mevcut.
DSC_1866.JPG

ASSOS TARİHİ :
Assos’da kesinlik kazanmaması ile birlikte Tunç Çağı’nda (M:Ö.3000-1200) burada yaşayanların olduğuna dair arkeolojik kalıntılar bulunmuştur. Homeros, Tiria’nın güneyinde Leleglerin yaşadığını, bunların Troia Savaşı’nda bölgede denizcilik ve korsanlık yaptıklarını belirtmiştir. M.Ö.VII.yüzyılda, Thrakia ve Mysialıların yerleştiği Güney Troias, Lesbos(Midilli) üzerinden gelen Aioller tarafından işgal edilmiştir. Bu dönemden söz eden Strabon da, Methymna’lı göçmenlerin Assos’a yerleştiklerini ve Assos’un 20 km. doğusunda yarı barbar bir kavim olan Gargaralıların kenti Gargara’ya da değinmiştir.M.Ö.560’da bütün bu yöre Lydialıların eline geçmiş ve Batı Anadolu kentleri gibi Assos’da onların satraplığına bağlanmıştır. Ancak Salamis’de Perslerin yenilmesi ve İskender’in Anadolu’ya gelişi ile bağımsızlığına kavuşmuştur.M.S.5.yüzyılda Atina’nın güçlenmesi sonucunda Delos Deniz Birliği kurulmuştur (MÖ.478). Phokaia, Samos, Teos, Pitane, Miletos, Lesbos gibi İon ve Aiolia’nın güçlü kentleriyle birlikte kurucu üye olarak Assos’da bu birliğe katılmıştır.M.Ö.412’de Pers kralı Dareios ile antlaşma uyarınca Ispartalılar, onların Anadolu kıyılarında yeniden güçlenmeleri için yardım etmişlerdir. Böylece Ispartalı Nauarkhos, Lysandros’un yardımı ile Persler, Atina donanmasını M.Ö.407’de yenmiş, bunun ardından gelen Aigos Potamos yenilgisi (M.Ö.405) ile Batı Anadolu kıyılarında yaşayanlar yeniden Perslerin egemenliğini kabul etmek zorunda kalmışlardır. M.Ö.387 yılında yapılan Antalkidas barışından hemen sonra aslen tüccar olan Eubolos kendisini Assos kralı ilan etmiş ancak, ölümünden sonra hizmetkarlarından Hermesias yönetimi ele geçirmiştir.
Hermesias’ın bağımsızlığı M.Ö.345 yılına kadar sürmüş, davetini kabul ettiği Pers generallerinden Rhodoslu Memnon tarafından esir alınarak sorgulanmak üzere Pers başkentine göndererek çarmıha gerdirmiştir. M.Ö.334’de İskender Granikos Çayı kenarında yaptığı savaşta Persleri yenerek bölgeyi onların egemenliğinden kurtarmıştır. İskender’in ölümünden sonra Assos, onun komutanları ile Seleukoslar arasında pazarlık konusu olmuştur. Assos yöresi bir ara Troias’ı işgal eden Galyalıların eline geçmiştir.Bergama krallığının güçlenmesi ve M.Ö.216’da Arisbe’de yenilmeleri üzerine Galyalılar yöreden çıkarılmıştır. Bundan sonra Assos Bergama krallığı ile birleşmiş, bu durum M.Ö.133’e Attalos’un krallığını vasiyet yoluyla Roma İmparatorluğu’na bırakmasına kadar sürmüştür.
Roma döneminde Assos büyük gelişim göstermiştir. Assos’u ziyaret eden St.Paul ve St.Lukos, kentin Hıristiyanlığı kabul etmesinde etkili olmuştur. Anadolu’da Hıristiyanlığı en erken kabul eden kentler arasında Assos’da yer almıştır.Haçlı Seferleri sırasında Federik Barbarossa Çanakkale Boğazı’nı geçtikten sonra Assos ve çevresini tahrip etmişlerdir. 4.Haçlı Seferinde de İmparator Balwin’in kardeşi Hendi de Hainault kenti ele geçirmiş ve bundan sonra Assos 20 yıl Frankların yönetiminde kalmıştır.Bizanslı komutan Makhron Yönetimindeki Assos, 14.yy başlarında Osmanlılar tarafından ele geçirilir.
source: https://www.assosrehberim.com/nm-Tarih-cp-14

DSC_1856.JPG

Where is it Located: Çanakkalle, Turkey
Visit Timing: 08.30-19.00
Days Closed: None
Entry Fee: 15 TL-3 $

HARİTA.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.assosrehberim.com/nm-Tarih-cp-14

Congratulations @kayba6107! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!