နပန္းသတ္ခဲ႔ရေသာ Adverb မ်ား

4년 전

image

က်ေနာ္ နပန္းသတ္ခဲ႔ရေသာ Adverb မ်ား (၄)
…………………………………..
(3) Adverbs of time ( အခ်ိန္ျပ ၾကိယာ၀ိေသသနမ်ား)
Today, in June, last year, finally, before, already, soon, still, last, .. စတဲ႔ အခ်ိန္ကိုျပတဲ႔ ၾကိယာ၀ိေသသနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ၊ when ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖမ်ားဟာ time adverb မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ၊ သုံးတဲ႔ေနရာေတြကေတာ႔
..................
(3.1)
ပုံမွန္အားျဖင္႔ Time adverb အမ်ားစုကို ၀ါက်ေနာက္ဆုံးမွာ ထားေလ႔ရွိပါတယ္ .
Eg.. I am going to London (today).
ဒီေန႔ က်ေနာ္ လန္ဒန္ကို သြားမလို႔ပါ
(တခ်ိဳ႕က going to ေနာက္မွာ go to ထပ္ထည္႔တာေတြလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္ )
.
Eg. I am GOING TO GO OUT with my friends (on Sunday).
တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်ေနာ္႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ အျပင္ထြက္လည္မယ္
.............................
(3.2)
Time adverb ကို အသားေပးေဖၚျပခ်င္တာမဟုတ္လွ်င္ ၀ါက်ေရွ႕ဆုံးမွာထားနိုင္ပါတယ္ (Place adv နဲ႔ သေဘာခ်င္းတူပါတယ္)
(Lately) I have been thinking about you baby.
အခုတေလာ ကိုယ္ မင္းအေၾကာင္းေတြးေနျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ကေလးရယ္ ။
ဒီ၀ါက်မွာ Lately (adv) အခုတေလာ .. ဆိုတဲ႔ အခ်ိန္ကာလကို မွိန္ျပျပေလးပဲ ေျပာခ်င္တာျဖစ္ျပီး သတိရေနတာကို အဓိက ေျပာခ်င္တာမ်ိဳးပါ ။
( think about ဆိုတာက ဘယ္လို ဘာေၾကာင္႔ စသည္ျဖင္႔ ကိုယ္ကေတြးယူတာ ၊ think of ကေတာ႔ ကိုယ္တိုင္က မေတြးပဲ အေတြးထဲေရာက္လာတာ ၊ အေတြးထဲမွာ ေနရာယူသြားတာမ်ိဳးမွာသုံးပါတယ္ ၊ အေပၚက စာေၾကာင္းမွာ about ေနရာ of ေျပာင္းသုံးလည္းရပါတယ္ )
.........................
(3.3)
ေဟာဒီစာလုံးေတြကိုေတာ႔ verb ေရွ႕မွာထားနိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ၊ အဲဒါေတြကေတာ႔ finally, eventually (ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ႔) , already, soon, last, just, still .. တို႔ ျဖစ္ပါတယ္
After a long delay the performance (finally) started.
အၾကာၾကီးအခ်ိန္ေတြၾကန္႔ၾကာျပီးခါမွ ေနာက္ဆုံးမွာ တင္ဆက္မွဳကို စခဲ႔တယ္
Her constant campaigning (eventually ) got her the position of president.
သူမရဲ႕ အစဥ္တစိုက္ လွဳံ႕ေဆာ္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းက ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႔ သူမကို သမတေနရာ ရေစခဲ႔ပါတယ္
( eventually က အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမွဳေတြ အခက္အခဲေတြ အျငင္းပြားမွဳေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႔ .. ဆိုတဲ႔သေဘာျဖစ္ပါတယ္ )
They have (already) agreed to come.
သူတို႔ လာဖို႔ သေဘာတူျပီးျပီ
We will (soon) be home.
က်ေနာ္တို႔ မၾကာခင္ အိမ္ကို ေရာက္မယ္
I (last) saw him in New York two years ago.
က်ေနာ္သူကို႔ နယူးေယာက္မွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂ ႏွစ္က ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ခဲ႔ပါတယ္
I've (just) seen the newspaper.
က်ေနာ္သတင္းစာကို ျမင္ျပီးရုံေလးပဲ ရွိေသးတယ္ (ေသခ်ာမဖတ္ရေသး)
He is (still ) planning to go tonight.
သူက ဒီေန႔ညသြားဖို႔ စဥ္းစားေနတုန္းပါ
....
အခုဒီေနရာအထိ တင္ျပခ်က္မ်ားဟာ Practical English Usage စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (135) ရွိ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကိုးကားထားပါတယ္ ၊ ပိုျပီးျပည္႔စုံေစဖို႔အတြက္ က်ေနာ္႔ရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည္႔စြက္လိုက္ပါတယ္ ။
……………………………………………………………………………………
(3.4) ၀ါက်တစ္ခုတည္းမွာ Time adverb ႏွစ္ခုပါခဲ႔လွ်င္ ပိုျပီး တိက်တာ ၊ အေသးစိတ္က်တာကို ေရွ႕ကထားရပါတယ္ (If there are two adverbs of time the more precise one is first!)
He is going to have a skiing lesson at 10 a.m. on Monday.
သူက တနလၤာေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ ႏွင္းေလွ်ာစီးသင္တန္း သြားတက္ဖို႔ရွိတယ္
..................
(3.5) Time adverb ေတြကို

~ Duration အခ်ိန္အတိုင္းအတာ,
~ Frequency အၾကိမ္ေရ,
~ Point of time အခ်ိန္တိတိက်က်
..
..ဆိုျပီး ခြဲထားပါေသးတယ္ ၊
Adverb of Frequency အပိုင္းမွာ frequency ကို ထပ္ေျပာပါဦးမယ္ ၊ အခုဒီမွာလည္း ဆက္စပ္သေလာက္ကို ေျပာသြားခဲ႔ခ်င္ပါတယ္ ။ ၀ါက်တစ္ခုတည္းမွာ အဲဒီ သုံးမ်ိဳး ပါခဲ႔လွ်င္ ေအာက္မွာေဖၚျပထားတဲ႔အတိုင္းစဥ္ရပါမယ္ ( If you need to use more than one adverb of time at the end of a sentence, use them in this order: )
.
1: 'how long' (Duration) အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ
2: 'how often' (Frequency) ဘယ္ေလာက္ မၾကာမၾကာ (ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္)
3: 'when' (Point of time) ဘယ္အခ်ိန္ .. စသည္ျဖင္႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။
.
Eg.
She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.
She worked in a hospital for two days every week last year.
သူမ မႏွစ္က သီတင္းပတ္တိုင္း တစ္ပတ္ကို ႏွစ္ရက္ ေဆးရုံမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္ ။
.. စသည္ျဖင္႔ မွတ္သားနိုင္ၾကပါတယ္
…………….
ေမတၱာျဖင္႔..

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.