Al-Qur'an Surat Yusuf – يوسف

3년 전

Ayat 1 sampai 10

Bismillahirrahmanirrahim.


  1. alif-laam-raa. tilka aayaatul kitaabil mubiin.

  1. innaa anzalnaahu qur-aanan ‘arabiyyal la’allakum ta’qiluun.

  1. nahnu naqushshu ‘alayka ahsanal qashashi bimaa awhaynaa ilayka haazaal qur-aan, wa-ing-kunta ming-qablihii laminal ghaafiliin.

  1. idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada ‘asyara kawkabaw waasysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiin.

  1. qaala yaa bunayya laa taqshush rukyaaka ‘alaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda, innasy syaythaana lil-insaani ‘aduwwum mubiin.

  1. wakazaalika yajtabiika rabbuka wayu’allimuka min takwiilil ahaadiisi wayutimmu ni’matahu ‘alayka wa’alaa aali ya’quuba kamaa atammahaa ‘alaa abawayka mingqablu ibraahiima wa-ishaaq, inna rabbaka ‘aliimun hakiim.

  1. laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatul lissaailiin.

  1. idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa wanahnu ‘ushbah, inna abaanaa lafii zalaalim mubiin.
  2. uqtuluu yuusufa awiithrahuuhu ardhay yakhlu lakum wajhu abiikum watakuunuu mim ba’dihi qawmans shaalihiin.

  1. qaala qaa-ilum minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii ghayaabatil jubbi yaltaqithhu ba’zussayyaarati in kuntum faa’iliin.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT