ကား​ေရာင္​းမည္​

4년 전

Please admin
Hijet Auto ေအာ္တိုဂီယာ(အစံု)
Ac/ ps/ 2wd. လိုလ်င္သံုး 4w(Auto) (2006)model မီးခ်ိန္ပါ၊
အမိုးကိုင္းအေကာင္းစား၊စတီးထိုင္ခံု၊
ေဘးအကား၊ေျခတက္ခံု၊အစံုပါသည္။
ေအစီ ေအးစိမ့္၊ပါဝါ အလြန္ေပါ့၊
အင္ဂ်င္၊ေအာက္ပိုင္း အလြန္ေကာင္း၊
အတိုက္ခိုက္လံုးဝ(လံုးဝ)မရိွပါ၊
ေမာ္ဒယ္ျမင့္၊နံပါတ္ျမင့္၊လူအမည္ေပါက္
ေရာင္းေစ်း၊ 108 သိန္း(ပါးပါးညိွ့)
ph 09254313600
ေျမာက္ဒဂံု မဝတ အနီး ကားၾကည့္ႏိုင္သွ္၊
comment တြင္ ေစ်းမေပးပါႏွင့္။
ကားေၾကာင့္ပြဲမပ်က္ေစရ။
image
Credit#

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @bagann.

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @bagann.

Congratulations @bagann! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!