Love kissing

4년 전

kyawanm i kaeshoetsaw a rar taithkuhku aaungmyinraan nine shin, ngar suuthoet aatuutuu lu pya nongya yonekyi kwalpyarr hkyarrnarr saw bharsarrayy nhaint tinerainnsarr nouthkan k nay luungaalmyarr ko pyawwpyahkyinpartaal . ngar k suuthoetko yonekyisaw kyawwng, suuthoet s nyya ko yone hkyintaal .

saathpaatraan:

byai tein mhar mwathcalain aahcwannrout: aahcwannrout '' kyoe kyaungg sainhkyintaanpyan

Brexit: a bhaal kyount taungaarsh kyaunggsarrmyarrko kyount myahaaw laintnaykyasai

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

'' pyaar k nayht ''

aanout kambhar mhartot roerar aarhpagaan aawaataahcarr ko makyaarhkan hcait nhaint saathcautnaysai - paungg donning aahchc larm mait titelayyarin myarreat ponemyarr, w drooping . darpaymaae hkarr paann ko aahkyayhkan aarr hpyint suuhtayy aarhpagaan yainkyaayymhu rae aahcateaapine taithkuhpyitpartaal . suueat noutsone aamhcatardam pyapwalmyarrtwin " pyaar k nay ht," aarhpagaan d tya hkyayadejinenar Nawed e li y aanouttine aamyin pyaungglell pait raan kyaoehcarrhkae taal .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

samine aapaw aalainnswann

e li y sai kambhar tait wham shi ninengan aamyarraapyarr suueat dejinemyarr matesaat pya s litepartaal . mimi aatansiut "Zazai" shu aain luumyaoe t hcya myaoe nae shu yainkyaayymhu a myitmyarr sai mimi mayttar aahkwan saat r hkyaay .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

hcaitpwal eata san myarr nhang rotetusainntu

e li yasai ( shae pine) muu gyaar he dain eat kwalpyarr hkyarrnarr sawaotehcumyarr ( aahchc lar m suurell) tinepyi k nay sobeyaat sotehkwar aout parbhuu l hteinhkyaote bhhoet yhain pyaine aatuu say hcay taatsaw pyitwinhcait pyeesarr tinepyi aatwin hcatainhkaehtoaahkyanek 1993 hkunhaittwin aarhpagaannahchcataan mhaayy hphar hkae s nyya . e li y khakya khakya khangya khangya kyaungg hcaitpwal eata san nhaint roteponemyarr ko aoutmae, i aamhaattaramyarr suueat aakyaanaahcai ponehpaw .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

aarhpagaannahchcataan eataaraungmyarr

aarhpagaannahchcataan eat aamyoemyoesaw daysamyarr aarr hpyang mhuat swin, Zazai rae dejinemyarr, aaraungmyarr nhaint ponehcanmyarr ko hkayatme hkyinn nhaint a hcain a lar taithku rawhcaut hpyitkyasai . suuthoet k aanouttine yainkyaayymhu k lwhammoesaw kwalpyarr laatmhaat hcatine saal .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

nout hpaatjarathcain

mimi a mawdaalmyarr lay yarin pyaylam lamshout hkyinn mapyu me, e li y aarrlone aasayyhcate aahkyetaalaat myarreat hcaung shout mhu hkawsaungswarr hpyitkyaungg sayhkyaar hcaysai . e li y pyapwal a bhhoet hto suuthoet kyaotainpyinsain raan tait u hkyinn hce tine mawdaal nhaint aatuu hcaehcautaalotelotetaal - aakawngyasone htonehcan suueat parisaatko raan suueat ruuparrone ko tainpyaraan .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

aakyamhpaatmhu mhahkyainhaawin

e liy '' hpaatshinshoepwal rone mawdaalmyarr hkyain kaut lampawmhar shae shout lampawmhar lotenaytar htaat po partaal . upamar, kwatsuueat " pyaar k nay ht" ko pya s garutahcite aarhpagaannahchcataan, hcaitpwal nhaint bonehkwal titehkitemhumyarr aarr hpyint hpyetseenaytae ninenganrae saminemhar sarotehpaw sai . de pone htellmhar suu aakyamhpaatmhumyarr mha hkyainhaawin kyaungg aarhpagaannahchcataan eat poneriut taithku pya s htarrtaal .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

myahaaw lainthkyet ray

aarhpagaan d tya hkyaya dejinenar luungaal aarhpagaannahchcataan eataanargaat hpyitkyaungg yonekyisai . " kyawanm luungaal tait u k aahkyarr rwayhkyaalhcarar aamyin payy hkyin" hu suuk DW k pyawwkyarrhkaesai . "Young k aarhpagaan sain kaann taw toe suuthoeteat hkaunggsaungmyarr noutshoet m lite saint partaal" hu suu k saatpyawwsai . de pone htellmhar tait mawdaal e li y myahaaw laint hkyet tait raunghkyi tainsaat hphoet lolarr taw muu saw mhat saint luungaal tait u kalayy tainsaunglarsaw hpyitpartaal .

hpaatshin mhat saintaarhpagaan Identity ko pwnyalanyyasawkyalupya

tait u k ninenganrayyaakyainsarr myarr kakyaynyarhkyet

e li y sai aahkyane kyaar myint hcwar karl aatwat pyipamhar nayhtine nay hkaepyee paymaae suu k aarhpagaannahchcataannhaint paatsaat. hkinemar saeet ninenganrayyaamyin myarr shipartaal . suu k shu aalote k t saint aarhpagaan ninenganrayy, hcait bhurainmyarr nhaint a kyint pyet hkyahcarrmhu wayhpaan . " hotepartaal ngar k ninenganrayy hpyiteat . htoaahkar ngar ngareat a mhu aarr hpyang, ngareat ninenganrayyaamyin htotehpawpyawwso hphoet shattaatpar bhuu" hu ၎innk pyawwsai . image

mone tee sabhawhtarr byai tein mhar myinttaat hpyitkyasai . sain k hcoerain puupaan hpyit parsalarr

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-08T15:57:51
Account Level: 1
Total XP: 196.40/200.00
Total Photos: 32
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!