ျခံ​ေရာင္​းမည္​

4년 전

ေက်းဇူျပဳ႕၍အေရာင္တင္ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ
က်ြန္ေတာ္ ၏ ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္္ပိုင္ျဖစ္ေသာ အိမ္ယာေျမ
ပံုစံံ( ၁၀၅R3/4 )အမည္ေပါက္က်ထားျပီး ေျမကြက္မ်ားအား
အရႈပ္ရွင္းမရွိ အာမခံ တာဝန္ယူ၍
ပိုင္ရွင္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းပါသည္

ကိုယ္ပိုင္ျခံံဝန္း ေလးႏွင့္ ေနထိုင္လိုသူမ်ား အတြက္
ရန္ကုန္တိုင္း * ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ
ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ တန္ဘိုးနည္း ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ယာေျမကြက္မ်ား လပ္ရွိေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္
ေနထိုင္လ်ွက္ရွိျပီး
ပိုင္ရွင္တိုက္ရိုက္ အရႈပ္ရွင္းမရွိ တာဝန္ယူ အာမခံ၍ ေရာင္းေပးပါသည္
လိႈင္သာယာ * ဒဂံုအိမ္ယာအေဝးေျပး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ အလယ္တန္း အထက္တန္းေက်ာင္း
စက္ရုံ ေဈး ေဆးခန္း ဘာသာေရးေက်ာင္း
မ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္နိုင္ပါသည္
လိႈင္သာယာမွ ထန္းတပင္ျမိဳ႕ သ႔ို လိုင္းကါးမ်ား
တကၠစီ ကားေလးမ်ားေနစဥ္ေျပစြဲ ပါသည္
လိႈင္သာယာ မွ ၁၀ မီးနစ္ခန္႔ သာသြားရျပီ
ဝယ္ယူ ျပီး ခ်ပ္ျခင္း * အိမ္ * အေဆာင္ * ဂိုေဒါင္
ႏွင့္မည္သည့္ အေဆာက္ဦးမဆိုေဆာက္လုပ္နိုင္ပါသည္
ေရမီး ရရွိပါမည္ လမ္းဝင္/ထြက္ေကာင္းမြန္ျပီး
ေပ ( ၃၀ ) ( ၂၅ )ေပလမ္းမ်ား ကြန္ကရစ္
္ခင္းေပးထားပါသည္""""
ေပ "၂၀ × ၆၀" တစ္ကြက္လ်ွင္( ၂၂ ) သိန္းႏွင့္
ေပ( ၃၀ ) လမ္းမျကီးေမးတင္တစ္ကြက္လ်ွင္ က်ပ္သိန္း( ၂၅ ) ျဖစ္ပါသည္
လမ္းႏွင့္ ( ၃ )ေပေရေျမာင္း ေနာက္မိလႅာ( ၅ )ေပ
အပိုပါရွိျပီး ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္
အခ်ိန္ခါျဖစ္ေစ ျကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အဆာက္ဦး
မဆို ေဆာက္လုပ္နိုင္ပါသည္
ေရ ေကာင္း ေရ သန္႔ လြယ္ကူစြာ ရရွိပါသည္
ရန္ကုန္ မွ ထန္တပင္ ေမွာ္ဘီ တိုက္ျကီး ျမိဳ႕ျကီး
မ်ားသို႔လည္းတစ္ဆက္တည္း သြားေရာက္နိုင္ပါ
သည္

တည္ေနရာ = ရန္ကုန္တိုင္း ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ တိုးတက္ လမ္းမျကီး( တိုးတက္မွတ္တိုင္ )

က်ပ္သိန္း ၂၅သိန္း '' တန္မွ စရံ အျဖစ္ ၅သိန္း
က်ပ္ ၂၂ သိန္းတန္မွ စရံ ၃ သိန္း
က်ပ္ ၂၀ သိန္းတန္မွ စရံ ၃ သိန္း
က်န္ ( ၁ ) လလ်ွင္ ၃သိန္းေပးသြင္း ျပီး အရစ္က်ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

အရႈပ္ရွင္းမရွိပါ ရွိပါကတာဝန္ယူပါသည္*အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက

      09 451230666
      09 403511177
       09796169622

ေဖၚျပပါ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသို႔ အျကိဳးေဆာင္ မရွိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနိုင္ပါသည္ ''
image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @dagonn.

Congratulations @dagonn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!