ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံ

3년 전

ငါဆိုင္ဖို႔ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံဧရိယာမွတဆင့္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာငါခ်ဳံထဲသို႔အမွားက်ဥ္း footpath မွေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္မဟုတ္ခဲ့ေၾကာင္း မွလြဲ. လည္းမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္မဟုတ္ခဲ့ေပ။

image

ဆိုင္ကေနတခ်ိဳ႕မုန႔္ညက္ကိုဝယ္ယူအလုံအေလာက္အႏၲရာယ္ကင္းသလိုပဲ။ အဆိုပါဆိုင္အနီးဆုံးတစ်ခဳဖြစ်သည်ႏွင့်ငါ့မိခင္ကြၽန္မသူမ၏မ်ားအတြက္ simpleerrand run ဖို႔လုံေလာက္တဲ့ႏွစ္အ႐ြယ္မွာမွတ္။

႐ုတ္တရက္ကြၽန္မအခ်ိဳ႕ခ်ဳံအတြင္းမွတစ္ဦးဟိန္းၾကား၏။ ၎၏အစြယ္ bared ႏွင့္အတူတစ္ကြမ်းကြုေခြးငါ့ကိုမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္၌ထင္ရွား၏။ ငါ froze ။ ငါ့ကိုတိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္လွ်င္ငါကမတိုက္နိုင္သိတယ္။ ငါသည္သင္တို႔ကိုေနတုန္းပဲေစာင့္ေရွာက္လွ်င္, တစ္ဦးေခြးကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔မဟုတ္ဘူးလို႔ၾကားသိခဲ့ရတယ္။

ဒါဟာအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါေခြးငါ့ကိုမွတက္ေရာက္သျဖင့္လူအေပါင္းတို႔ေက်ာ္ငါ့ကိုကဲ့ရဲ႕သံ, ဒါေပမယ့္သူကငါ့ကိုကိုက္ခဲ့ပါဘူး။ ငါေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းႏွင့္တုန်လႈပ်ဒါေပမဲ့မေ႐ႊ႕မေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။

ခဏတစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ဒါဟာငါ့ကိုေဘးမွာအိပ္ေလ၏။ ငါကမသြားေဘးကင္းလုံၿခဳံတယ္လို႔ထင္ခဲ့တဲ့ေပမယ့္အခိုက္ငါကတက္ရပ္ျပင္းထန္စြာေနာက္တဖန္ျမည္ေနတဲ့ေျခေထာက္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ငါပိတ္မိခဲ့သည္! အဆိုပါေခြးငါ့ကိုေ႐ႊ႕မသြားပါေစလိမ့္မယ္။ ငါသည္အဘယ္သို႔ျပဳနိုင္မည္နည္း

ငါေၾကာက္လန႔္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ ေနသမွ်ကာလပတ္လုံးငါေနဆဲရွိေနဆဲအျဖစ္ရွိသမွ်တို႔ကိုငါလက္်ာဘက္ျဖစ္ခဲ့သည္, ဒါေပမယ့္ဘယ္ေလာက္ရွည္လ်ားငါနဲ႕တူအဲဒီမွာရပ္နိုင္မည္နည္း အၾကႇန်ဳပ်၏ခြေကိုၿပီးသားထုံခံစားခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခါငါစိတ္ကူးတစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆိုင္ဖြင့္တိုေတာင္းတဲ့အကြာအေဝးေဝးခဲ့သည္။ ငါ "! ကူညီပါကူညီပါ!" ေအာ္ ငါ့အလိုရွိသမွ်အစြမ္းသတၱိႏွင့္အတူ။ အဆိုပါေခြးရႈပ္ေထြးၾကည့္ရႈဒါေပမယ့္ငါ့ကိုမတိုက္ခဲ့ပါဘူး။

image

အဆိုပါေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ကိုငါ့အသံေတြၾကားစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္သို႔ေရာက္ၾက၏။ သိသာသည္သူ၏ခဲ့ေသာေခြး, ယင္း၏အၿမီးညိႏွင့္၎၏နား႐ြက္ကိုျပန္ေခါက္။ သူဟာလ်င္ျမန္စြာတစ္ကြင္းဆက္ယူေဆာင္ႏွင့္စာတိုက္ကခ်ည္ထားေလ၏။ ငါဒါစိတ္သက္သာရာျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတာင္းပန္ငါ့ကိုမုန႔္ညက္အခမဲ့ packet ကိုအပ္ေပးေတာ္မူ၏။

အဘယ္အရာကိုကျဖစ္ေနတဲ့ေကြာအေတြ႕အႀကဳံကို။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ငါေတာ့ဘူးေခြးႏွင့္အတူဒုကၡမရွိခဲ့ဘူး။ အဆိုပါေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ကအားလုံးကိုအခ်ိန္မ်ားတြင္တက္ခ်ည္ထားသိုထား၏။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.