ေရႊရင္းနီွး ျမဳပ္နွံမွဳ အေႀကာင္းျပခ်က္ ၃ရပ္

3년 전

*** ေရႊရင္းနီွး ျမဳပ္နွံမွဳ အေႀကာင္းျပခ်က္ ၃ရပ္ ***

  Investor မ်ားသည္ ေရႊကို ဝယ္ယူရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ ျပဳလုပ္ႀကရာတြင္ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူရင္းနွီးျမဳပ္နွံျခင္း (Direct Investment) ၊ အရန္စုေဆာင္းျခင္း (Safe haven) နွင့္ အရွံုးကာမိရန္စုေဆာင္းျခင္း (Hedge) စသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ ၃ ခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္မဟုတ္ တစ္ခ်က္ေႀကာင့္ ဝယ္ယူႀကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေႀကာင္းရင္း ၃ ခ်က္အနက္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ျပိဳ လဲ ခ်ိန္ အရွံုးကာမိရန္ စုေဆာင္းျခင္း (Hedge) သည္ ဝယ္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေႀကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

  Hedge ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျခားေသာရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွဳ အက္ဆက္မ်ား ေစ်းက်ေနခ်ိန္ အရွံုးကို ေထမိေစရန္ ေရႊကို ဝယ္ထားႀကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ေရႊကို ဝယ္စုႀကေလ့ရွိသည္။ ေငြေႀကးတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းသည္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ရျခင္းျဖစ္ေပၚ ေစျပီး ေငြေႀကးေဖာင္းပြမွဳ ကိုလဲ ျမင့္တက္ေစသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေရႊ ဝယ္စုျခင္း ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အတိတ္ကအေႀကာင္းရင္းကို ျပန္ႀကည့္လွ်င္ ၂၀၀၂ - ၂၀၀၇ ခုနွစ္အတြင္း ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ တစ္ေအာင္စကို $347.20 မွ $833.75 ထိ ၂ ဆျမင့္တက္ခ့ဲသည္။ ေဒၚလာ တန္ဖိုးကို ျပန္ႀကည့္ပါက ယူရိုနွင့္ ယွဥ္တြဲေသာ ယူရိုေဒၚလာေငြေႀကးအတြဲတြင္ ၄င္း နွစ္မ်ားအတြင္း ၄၀ % ေက်ာ္ က်ဆင္းခ့ဲေႀကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရးပ်က္ကပ္ျဖစ္ခ့ဲစဥ္ကာလအတြင္း Investor မ်ားသည္ ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းေနခ်ိန္ ဆံုးရွံုးမွဳကို ကာကြယ္ရန္ ေရႊကို ဝယ္စုခ့ဲႀကသည္။ ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းမွာ အေႀကာင္းရင္း ၂ ခ်က္ေႀကာင့္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ Fed မွ မူဝါဒေျဖေလ်ွာ့ေပးျခင္း (Quantitative Easing) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ၄င္း QE လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘဏ္ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား အတြက္ Fed မွ အေႀကြးေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျပီး အရင္ကထုတ္ေဝ ထားျပီးသား ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ဝယ္ယူေပးျခင္းတို႕ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းတို႕ ပါရွိသည္။ ေငြသားလွည့္လည္စီးဆင္းမွဳ (Money Suppy) ကို ေပါမ်ားေစေသာေႀကာင့္ Investor မ်ားက ေငြေႀကးေဖာင္းပြမွဳ လိုက္ပါျမင့္တက္မည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ေသာ အေနျဖင့္ ေရႊေစ်းကြက္တြင္ ရင္းနီွးျမဳပ္နွံမွဳ ျပဳ ခ့ဲႀကသည္။

ဒုတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမွဳ ျမင့္တက္လာျပီး Debt to GDP ratio ကို ၇၇ % အထက္ကို ဆြဲတင္သြားေစခ့ဲသည္။ ေႀကြးျမီ ထူေျပာလာျခင္းသည္ ေဒၚလာကို တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့လာေစခ့ဲသည္။ Trinity ေကာလိပ္မွ ေရႊ သုေတသနျပဳ သူမ်ား၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရ စေတာ့ေစ်းကြက္ျပိဳလဲ ခ်ိန္တြင္ ေရႊ ဝယ္ယူမွဳ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။ အတိတ္တြင္ ျဖစ္ခ့ဲေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္စဥ္ကာလမ်ား အေတာအတြင္း ေရႊ ေစ်းနုန္းျမင့္တက္လာခ့ဲျပီး စေတာ့ေစ်းကြက္ တည္ျငိမ္လာျပီး စေတာ့ေစ်းနုန္းမ်ား ျပန္တက္လာခ်ိန္တြင္ ေရႊကို ျပန္ထုတ္ေရာင္းမွဳ မ်ားေႀကာင့္ ေရႊေစ်းျပန္က်ခ့ဲသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခ့ဲသည္။

  Safe Haven ကို Investorမ်ားက ကပ္ေဘးဆိုက္ေသာအေျခေနမ်ိဳး၌ ျပဳလုပ္ႀကေလ့ရွိသည္။ ထို႕ေႀကာင့္လည္း ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဘ႑ေရးပ်က္ကပ္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္က ေရႊကို Safe haven ဝင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပဘ႑ာေရးပ်က္ကပ္တုန္းကလည္း အလားတူပင္ ေရႊေစ်းနုန္း မိုးထိေအာင္ တက္ခ့ဲဖူးသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ေႀကြးျမီပ်က္ကပ္ကာလအတြင္း၌လည္း ေရႊအေပၚ Safe haven ဝယ္စုခဲ႕ႀကသည္။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ကမၻာ့ေရႊတစ္ေအာင္စ $869.75 ရွိခ့ဲရာမွ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ အျမင့္ဆံုးေစ်း $1895 ေရာက္ခဲ႔သည္။ 

   Direct Investment လုပ္ေသာ Investor မ်ားကေတာ့ အနာဂတ္တြင္ ေရႊေစ်းတက္လာမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဝယ္စုထားႀကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ Investor မ်ားက စက္မွဳ ဇံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးလိုေသာေႀကာင့္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားျခင္းမ်ားရွိႀကသည္။ တိုက္ရိုက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးတေယာက္ခ်င္းရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူမ်ား ပါဝင္သလို အစိုးရမ်ားပါ ပါဝင္ေနႀကသည္။ 

   ေရႊသည္ နွစ္ရာခ်ီ ေထာင္ခ်ီ လူတိုင္းတန္ဖိုးထား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းရေသာ အဖိုးတန္တြင္းထြက္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခ့ဲျပီး ေငြေႀကးတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း သံုးစြဲဖူးခ့ဲႀကသည္။ မည္သည့္အေႀကာင္းျပခ်က္ေႀကာင့္ ေရႊဝယ္စုသည္ျဖစ္ေစ ေရႊတစ္မ်ိဳးတည္း ဝယ္ယူရင္းနွီးျမဳပ္နွံျခင္းက မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ေရႊေစ်းကစားသူမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္အတက္အက် မ်ားရွိေလ့ရွိေသာေႀကာင့္ ျဖန္႔ႀကက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံျခင္းက သင့္ေတာ္မည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း မွ်ေဝ လိုက္ရပါသည္။ 

Credit#Nang_Kham_Thiri_Oo
image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @kalayy! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kalayy! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!