ထီထိုးၾကပါ

4년 전

MOU ျဖင့္လာေသာ ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦး
ထိုင္းထီဘတ္(4)သိန္း ဆုေပါက္ AAC အဖြဲ႔
ထံ ေငြထုတ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္း...

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္တာ လပိုင္းသာ႐ွိေသး
ေပမယ့္ ကံေကာင္းေသာ ျမန္မာလုပ္သား
ညီငယ္ေလးတစ္ဦး ထိုင္းထီေလးသိန္းေပါက္
ခဲ့ရာ မည္သို႔ထုတ္ယူရမလဲ နားမလည္ေသာ
ေၾကာင့္ AAC ရံုးခန္းေရာက္လာၿပီး ေငြထုတ္
ယူေပးပါရန္ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ အကူအညီ ေတာင္း
ခဲ့ရာ AAC မွ ေငြသားအျပည့္အဝရ႐ွိေစရန္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္မိဘထံ ေငြလႊဲေပးပို႔သည္ အထိ
အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ AAC မွ ကူညီခဲ့ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ထိုင္းထီေပါက္ေသာ MOU လုပ္သား
ေလးဟာ ျမန္မာျပည္ အလည္ျပန္သြားပါၿပီ။

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား
(6)သန္းဆုျကီး မ်ား ေပါက္ၾကပါေစ....
image
Credit###

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @lonewa.

Congratulations @lonewa! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!