Baby

2년 전

ကေလးတစ္ေယာက္ ႀကီးျပင္းလာဖို ့
က်န္းမာ ႀက႔ံခိုင္ေနဖို ့၂၄နာရီ ျပည့္ေအာင္မျပဳစုဘူးဘဲနဲ႔
ေနည စကၠန္ ့မလပ္ျပဳစုတဲ႔မိခင္တစ္ေယာက္ကို
မေဝဖန္ပါနဲ႔

သား သမီးငိုလိုက္တိုင္း အရူးမီးဝိုင္း ျဖစ္တတ္တာ
ေမေမေတြအျပင္ တျခားမရွိပါဘူး

အရမ္းပင္ပန္းလြန္းတဲ႔အခါ
ခဏေလာက္ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ခြင့္ေလးကို
ေတာင့္တမိတ ဲ႔မိခင္ေတြကို အျပစ္မျမင္ပါနဲ႔
ဆႏၵရွိေပမယ ့္ဘယ္သူမွ မလုပ္ျဖစ္ႀကပါဘူး
ကိုယ္ကလဲြလို ့ ဘယ္သူ႔မွစိတ္မခ်ႏိုင္ေအာင္
အသက္ေပးခ်စ္တာ မိခင္ေတြပါ

သူမသည္သူမသာျဖစ္သည္
တျခားမိခင္ေတြနဲ႔
ဘယ္ေသာအခါမွမႏိႈင္းယွဥ္မိပါေစႏွင့္

မိခင္တိုင္းသည္ေလ်ွာက္လွမ္းရေသာ
ဘဝခ်င္းမတူသလိုသားသမီးအေပၚ ခ်စ္ျပႏိုင္ပုံျခင္းလည္း
ကြာေကာင္းကြာႏိုင္သည္
ရင္ထဲက အခ်စ္ကအတူတူပါပဲ

လူတကာအားက်ေလာက္တဲ႔
ေခတ္နဲ႔သစ္တို ့ေမေမ ခ်စ္သုေဝလို
ေမေမတိုင္းေတာ့ကိုယ့္သားသမီးအနားမွာ
စကၠန့္မလက္ေနခ်င္ႀကသူေတြခ်ည္းပါပဲ

ဘဝအေျခအေနအရ
ကိုယ့္စားဝတ္ေနေရး ရုန္းကန္ေနရတဲ႔ေမေမေတြ
ကိုယ့္သားသမီးအနားမွာ အခ်ိန္ျပည္ ့မေနႏိုင္တာ
မခ်စ္လို ့မွမဟုတ္ပဲေလ

ကမ႓ာေပၚမွာရွိသမ်ွေမေမတိုင္း
ေမေမ ခ်စ္သုေဝလို ့ မေတာင့္မတ မေႀကာင့္မႀကရဘဲဲ
ေဘးနားမွာ အထိန္းေတာ္ အခ်ီေတာ္
အျပည့္ထားေပးမည္ဆုိပါက
အမႊာပူးဆယ္ခါျပန္ေမြးျပီး
စကၠန္႔မလပ္ ေစာင့္ေရွာက္မယ့္
့္ေမေမေတြခ်ည္းပါပဲ

ေမေမတိုင္းက ကိုယ္တတ္စြမ္းသမ်ွ ဘယ္ေလာက္ပဲ
ျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါေစ
မတင္းတိမ္ႏိူင္တဲ႔သူေတြမို ့
သူတို႔ မရတဲ႔ တျခားေမေမေတြကို လွမ္းေငးရင္း
သိမ္ငယ္ေနတတ္တဲ႔သူေတြပါ

ဒါေႀကာင့္သူမ်ားႏွင္ ့ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး
သူတို ့စိတ္ကို ဒဏ္ရာမေပးမိေစႏွင့္

ကိုယ္ေျပာမိတဲ႔စကားတစ္ခြန္းက
ေမေမတစ္ေယာက္ရဲ႔ စိ္တ္ကိုဘယ္ေသာအခါမွ
မထိခိုက္ပါေစနဲ႔
ထိခိုက္မိိေစခဲ႔လ်ွင္လည္း ထို ေမေမရဲ႕စိတ္ဒဏ္ရာေပ်ာက္ဖို ့ ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ်ွာ္လင့္နဲ႔

ကမၠာေပၚမွာရွိရွိသမ်ွေမေမတိုင္းသည္
သူတို သားသမီးတိုင္းအတြက္
အေကာင္းဆုံး ေမေမျဖစ္သည္
ေမေမတိုင္း ေမေမတိုင္း စိတ္ဒဏ္ရာ ကင္းေဝးႀကပါေစ
#crd

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lwutlatt from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.