ေလာင္းကစားစြဲလန္​းျခင္​း

4년 전

လူေတြကိုစြဲရနိုင္ရာမ်ားစြာကိုရွိပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ကထိုကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္သတင္းေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္သို႔ ဖို႔အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး "ပိုၿပီးပို, ဆယ္ေက်ာ္သက္, အင္တာနက္စြဲလမ္းဖို႔သားေကာင္လဲၾက" သို႔မဟုတ္ X ကိုနီးပါးဘာမွနိုင္ပါတယ္ရွိရာ "X ကို, စြဲလမ္းေစသက္ေသျပခဲ့ၿပီး" ။ လိင္စြဲလမ္း, စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြဲလမ္း, ဗီဒီယိုမွစြဲ: အခ်ိဳ႕တၳဳမ်ား (အရက္, ေဆးလိပ္, ေဆးေျခာက္, မူးယစ္ေဆးဝါး, မူးယစ္ေဆးဝါး, ဒါေၾကာင့္အေပၚ) ရန္ "ဂႏၴဝင္" စြဲအတူစွဲေနတဲ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာသဘာဝပိုရွိပါတယ္လူသိမ်ားသည္ ဒါေၾကာင့္အေပၚဂိမ္းမ်ား, အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ႐ုပ္ရွင္စြဲႏွင့္။

image

အမ်ားဆုံးအဖ်က္ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္လူမွုေရး၏အသုံးအႏွုန္းမ်ားတစ္ခုမွာတစ္ေလာင္းကစားစြဲ, ဒါမွမဟုတ္ေလာင္းကစားေရာဂါသုခခ်မ္းသာ-ျဖစ္ပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔ရွုေထာင့္တစ္ေလာင္းကစားစြဲအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာဂိမ္းထဲမွာအတင္းအက်ပ္ျပဳတတ္ေသာထိေတြ႕ဆက္ဆံမွုကိုဆိုလိုေပမဲ့အမ်ားအားျဖင့္ျပဳလုပ္, ဒါေပၚမွာေလာင္းကစား႐ုံ, ကစားတဲ့, ကဒ္ဂိမ္းႏွင့္အတူဆက္ႏြယ္ေနသည္: အစိတ္လွုပ္ရွားကာ ပို. တန္ဖိုးတစ္ခုခုရနိုင္ရန္အတြက္တန္ဖိုးရွိေသာအရာတစ္ခုခုဒီေလာက္စြန႔္ျခင္းမွႂကြလာ ။

ကိုေလာင္းကစားစြဲ၎၏ေရာဂါလကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ, ျဖစ္ၿပီး, အရာနည္းလမ္းေတြထဲမွာသူတို႔ကိုပတ်ဝန်းကင်ျပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္လူမ်ားအႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္သလဲဆိုတာမွာပိုမိုနီးကပ္စြာၾကည့္ၾကရေအာင္။

ပထမဦးစြာအေပါင္းတို႔၏, ကေလာင္းကစားဝိုင္းတၳဳမ်ားႏွင့္တူအလုပ္လုပ္တယ္သင္သိရဖို႔ကအေရးႀကီးတယ္: ကပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသာယာေသာလွုပ္ရွားမွုမ်ားပိုမိုတပ္မက္ေအာင္, ဦးေႏွာက္ရဲ့ဆုလာဘ္ ကိုလွုံ႔ေဆာ္ႏွင့္တျဖည္းျဖည္းလွုံ႔ေဆာ္မွု ဆီသို႔ဦးတည္သူသို႔မဟုတ္သူမ၏သည္းခံစိတ္ေပၚေပါက္။ အခ်ိန္ေပၚသြားသည္အျဖစ္တစ္နည္း, ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအာ႐ုံ၏တူညီေသာျပင္းထန္မွုေအာင္ျမင္ရန္ပိုမိုအားေကာင္းလွုံ႔ေဆာ္မွုလိုအပ္ပါသည္။ ေလာင္းကစားေနတဲ့က်ယ္ျပန္႔ျပႆနာျဖစ္ပါသည္: သာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ, လူဦးေရရဲ့အထိ 3% ေလာင္းကစားသမားေတြပါ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၏ျပင္းထန္မွုႏွင့္မတူကြဲျပားမွုတစ္ေလာင္းကစားသမားရဲ့က်ား, မမ်ားႏွင့္အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားေပမယ့္ျခဳံငုံကအေမရိကန္လူမ်ိဳးသန္းေပါင္းမ်ားစြာအခြင့္အလမ္း ၏ဂိမ္းမ်ားကိုစြဲျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းပါတယ္။

image

ဒါဟာေလာင္းကစားစြဲအရက္၏မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အတူအမွု၌ကဲ့သို႔ရြားလွႏွင့္အဖ်က္မေပးေၾကာင္းထင္; သို႔ေသာ္ဤစကားမွန္သည္မဟုတ္။ ကေရာဂါေဗဒသို႔အပန္းေျဖလွုပ္ရွားမွုကေနလွည့္ေသာအခါအေလာင္းကစား, ကတဦးတည္းရဲ့ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္လူမွုေရးဘဝ, အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း, -ေလးစားမွုကိုဖ်က္ဆီးျခင္း, ခန္႔မွန္းရခက္ေပမယ့္ဒီလိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စြဲလမ္းေလာင္းကစားဝိုင္းသူ႔ဟာသူတင်ပြထားတဲ့အတြက္ေရာဂါလကၡဏာေတြမွာၾကည့္ယူလၽွင္, ငါတို႔သည္ထိုသို႔ဘယ္ေလာက္အႏၲရာယ္မ်ားကိုျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာေရာဂါေဗဒေလာင္းကစားဝိုင္းရွိေကြာင်းေဖ်ာပြဖို႔မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္, ျပႆနာေလာင္းကစားဝိုင္းသည္ရွိ၏, သူတို႔ကြာျခားတစ္ခုတည္းေသာရွုေထာင့္နဲ႔အေရအတြက္လကၡဏာေတြမ်ား၏ျပင္းထန္မွုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးေရာဂါေဗဒငါးခုကေနစတင္သည္ႏွင့္ အထက္ေသာ္လည္းေလာင္းကစား, ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ဦးထက္ပိုျပလာေသာအခါျပႆနာစဥ္းစားေပမယ့္စြဲလမ္းေစေလာင္းကစားဝိုင္း၏ထက္နည္းငါးလကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးစလုံးကိစၥမ်ားတြင္ပါကပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကျပႆနာကိုေက်ာ္ရကိုကူညီနိုင္ရန္အတြက္အထူးကုၾကည့္ဖို႔ကအေရးႀကီးတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.