*** Monetary Policy & Fiscal Policy ***

4년 전

ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေႀကးမူဝါဒ နွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ ဟူေသာ စကားလံုးကို ထပ္ခါတလဲလဲ ႀကားဖူးေနျပီးသားျဖစ္ေပမည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္းတို႔ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိရွိသူ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ ယခုေခတ္အခါမွာ ေစ်းကြက္အေပၚ အစိုးရ၏ ႀသဇာလႊမ္းမိုးမွဳ ရွိလာသည္နွင့္အမွ် ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူမ်ားသည္္ ၄င္းမူဝါဒ ၂ ရပ္တို႕ကို ယခင္ကထက္ ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိနိုင္ဖို႔ရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

  'Monetary policy' ေငြေႀကးမူဝါဒသည္ ဗဟိုဘဏ္မ်ား၏ ဒိုင္းကာသဖြယ္ ေပၚလစီ ေျပာင္းလဲ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ US Federal Reserve (သို႔) Fed သည္ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္ဖို႔ရန္နွင့္ ကုန္ေစ်းနုန္း တည္ျငိမ္ေစရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ဖို႔ ရန္အတြက္ သမၼတ (သို႔) ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ ၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ေပၚ မူတည္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ဗဟိုဘဏ္အတြင္းမွာေတာ့ ေငြေႀကးမူဝါဒကို FOMC (Federal Open Market Committee) မွ တစ္နွစ္လွ်င္ ၈ ႀကိမ္ အစည္းအေဝးလုပ္ေဆာင္ေဆြးေႏြးျပီး ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ဗဟိုဘဏ္က အသံုးျပဳ ေလ့ရွိသည့္ အေျခခံေငြေႀကးေပၚလစီမွာ ေရတိုကာလ အတိုးနုန္းအေျပာင္းအလဲေပၚလစီပင္ျဖစ္သည္။ 

  အေမရိကန္ တြင္ေတာ့ Federal Funds Rate ကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ျပီး အတိုေကာက္ Fed Funds ဟုလည္း ေခၚသည္။ အတိုးနုန္းကို တိုးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေခ်းငွားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အတိုးမ်ားပိုမို ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ေခ်းေငြျဖင့္ရပ္တည္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား အခက္ႀကံဳ ေစကာ စီးပြားေရးေနွးေကြးသြားေစနိုင္မည္။ သီအိုရီ အရ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမွဳကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည္။ ေျပာင္းျပန္အေနျဖင့္ အတိုးနုန္း ေလွ်ာ့ခ်ပါက ဗဟိုဘဏ္အတြက္ေတာ့ အတိုးေငြရရွိမွဳ နည္းပါးေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက တစ္ဦးပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမို လည္ပတ္လာေစနိုင္သည္။ 

  အစဥ္အလာအရ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ ကာလရွည္ အတိုးနုန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိခ့ဲေပ။ သို႕ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရး ပ်က္ကပ္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲစဥ္တြင္ အေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီရန္ မဆိုင္းမတြ ေငြေႀကးမူဝါဒေျဖေလ်ွာ့ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။ QE ဟု သိထားႀကေသာ Quantitative Easing Program နွင့္ Operation Twist Program တို႔ ျဖစ္သည္။ QE လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေတာ့ ေငြစကၠဴ မ်ားရိုက္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အစိုးရမွ ထုတ္ေဝထားေသာ ဘြန္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ အျခား ဘ႑ာေငြေႀကးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား တို႔ကို ဗဟိုဘဏ္မွ ျပန္လည္ ဝယ္ယူေပးျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။ Operation Twist ကေတာ့ Fed ဗဟိုဘဏ္မွ ကာလရွည္ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ဝယ္ယူေပးျပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ကာလတို ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ကာလရွည္ အတိုးနုန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ပ်က္ကပ္အလြန္ေရတိုကာလအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိနိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

  'Fiscal Policy' ဘ႑ာေရးမူဝါဒကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္မွ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း မဟုတ္ပဲ အစိုးရမွ အသံုးစရိတ္နွင့္ အေကာက္ခြန္ေပၚလစီ စသျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သည္။ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေစျပီး အသံုးစရိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မွဳကို ေနွးေကြးေစသည္။ တဖန္ အခြန္ေကာက္ခံမွဳ တိုးျမင့္လွ်င္ စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳ နုန္းကို အကန႔္အသတ္ရွိေစနိုင္ျပီး အခြန္ေလ်ာ့ခ်ပါက စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မွဳ ကိုအားေပးသည္ ဟူေသာ သေဘာသဘာဝကို ဆယ္စုနွစ္ႀကာ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ 

  အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္သည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္သနည္း? ဥပမာ အေနျဖင့္ အစိုးရသည္ လမ္း၊ တံတားနွင့္ ျမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုတို႕ ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို အားေပးရာေရာက္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိမွဳ တိုးပြားလာေစနိုင္ျပီး အလုပ္လက္မ့ဲနုန္းကို က်ဆင္းေစနိုင္သည္။ ၄င္းကို တိုးခ်ဲ႕ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ (Expansionary Fiscal Policy) ခ်မွတ္ျခင္းဟုေခၚဆိုသည္။ တဖန္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ တို႔ အေပၚ သံုးစြဲမွဳ မ်ားျပားလာေသာ အခါ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမွဳ လိုက္ပါလာမည္စိုးရိမ္ရေသာေႀကာင့္ အစိုးရမွ အသံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေသာ အခါ အက်ံဳ႕ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ (Contractionary Fiscal Policy) ခ်မွတ္ျခင္းဟု ေခၚဆိုသည္။ 

  Monetary Policy နွင့္ Fiscal Policy တို႕ ၂ မ်ိဳးစလံုးသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္မွဳ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။

image
Credit##Nang_Kham_Thiri_Oo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:

 • Spam
 • Plagiarism
 • Scam or Fraud

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pockerlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.