ခ်ည္​ႀကိဳး

4년 전

image
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္မဆံုျဖစ္ေတာ့ဘူးေနာ္
မ်က္လံုးေတြ မွိတ္ၿပီးျပန္ဖြင့္တယ္
ဘယ္လိုမွ မနီးစပ္သြားဘူး

ခင္ဗ်ားလည္း မၾကားေတာ့ဘူးေပါ့
မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္လို႔လည္း မသံုးႏႈန္းရက္ပါဘူး
မေပးခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကို ကြ်န္ေတာ္အလိုက္သိပါမယ္

အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးလည္း
ျဖတ္ေလွ်ာက္ခြင့္ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္
အသာတၾကည္ လွည့္ျပန္ပါမယ္
ကြ်န္ေတာ္ ခင္ဗ်ားအတြက္ လူမႈေရးရွိခ်င္တယ္
တကယ္ေတာ့ အရာရာရွိခ်င္ပါတယ္
အရာရာ မရွိေပးရတဲ့အခါ
ကြ်န္ေတာ့ စိတ္ဗလာေလးကို ကြ်န္ေတာ္ နာက်င္ရတယ္၊

မ်က္လံုးေတြ တအားစပ္ဖ်င္းလာတဲ့အခါ
သတိရစိတ္ေတြနဲ႔ ျဖည့္အိုင္ၿပီး ေဆးေၾကာပစ္ရတယ္
ဒီေလာက္ပါပဲ

တစ္ခ်ိဳ႕က ခ်ည္တဲ့ႀကိဳး ခိုင္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္
စိတ္ကို စိတ္နဲ႔ ခ်ည္တဲ့ ႀကိဳးပါပဲ
ခင္ဗ်ား စိတ္မရွိေတာ့ရင္ အေငြ႕ျပယ္သြားပါ့မယ္

ဒါ ခင္ဗ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ်ေတြပါပဲ။

                #ခြန္းညိဳေသြး
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post received a $0.042 (11.80%) upvote from @upvotewhale thanks to @pockerlay! For more information, check out my profile!

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @pockerlay.

This post has received a 0.78 % upvote from @drotto thanks to: @pockerlay.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pockerlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 3.16% upvote from thanks to: @pockerlay.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt