As der ien immen ferkeard is, dan net de persoan dy't jo haatsje moatte

3년 전

As der ien immen ferkeard is, dan net de persoan dy't jo haatsje moatte. Mar hate allinich oan syn aksjes, en probearje him fierder oan te rieden.


image


Ik bin net ferjitten, of ik hoecht net mear, ik haw gewoan te faak hope levere en dan einlings del. D?rfoar moatte jo net soargen meitsje as ik gjin lek mear bin.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemdolar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.