ဟာသႏွင့္စိတ္ဖိစီးမႈ

3년 전

စိတ္ဖိစီးမွဳသည္ေခတ္သစ္ေခတ္၏ကပ္ေရာဂါျဖစ္ဟုဆိုသည္။ ဒါကဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စဥ္ဆက္မျပတ္အလုပ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သတ္မွတ္ရက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒုကၡကမိသားစုအသက္, ထိုထက္ပိုေသာျဖစ္ေကာင္းကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေနရာအႏွံ႕ျဖစ္ပါသည္, သို႔ေသာ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသိသိသာသာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈဆက်ဆံမသာ။ ရယ္ေမာႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ဟာသခံစား: ဒါေပမယ့္ပုံ, စိတ္ဖိစီးမႈမွရိုးရွင္းတဲ့ေျဖရွင္းခ်က္လည္းမရွိ။ ဒါဟာနီးပါးမည္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္နီးပါးသည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုသုံးနိုင္တယ္တဲ့သဘာဝအနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသတစ္ခုသေဘာမ်ိဳးထိန္းသိမ္းျခင္းစိတ္ဖိစီးမႈႏွင္ထုတ္အတြက္မရွိမျဖစ္အလိုအပ္ဆုံးအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဟာသကြၽန္ေတာ္တို႔ကို, ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ဖိဳ႕တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားေထာင့္ကေနအေျခအေနမ်ားအားၾကည့္ရႈရန္, ငါတို႔လူမႈေရးအျပန္အလွန္တိုးျမႇင့္ဖို႔ခြင့္ျပဳပါတယ္။

image

ေလ့, တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္စိတ္ဖိစီးမႈကေနတင္းမာေနသည္။ ဒါဟာေခတ္သစ္အသက္တာ၏႐ုံပုံမွန္အတိုင္းအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုအရ "ဟာသခႏၶာကိုယ္ပိုမိုနက္ရွိုင္းအသက္ရႉသို႔ေခ်ာ္ဖို႔ျဖစ္ေပၚေစရာရယ္ေမာျခင္းအားေပးမႈအားျဖင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာစနစ္၏သက္ေရာက္သည္။ ဒီအလွည့္ကိုခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ႂကြက္သားေတြေျပေစၿပီးႏွင့္ ရန္ပြဲသို႔မဟုတ္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ '' ၿငိမ္သက္ျပည္နယ္ေမာင္းႏွင္ပိုသက္သာေစေသာေဆးကိုေပး ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာစနစ္တုံ႕ျပန္မႈကေနစာနာအာ႐ုံေၾကာစနစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ဟာသကိုယ္ထိလက္ေရာက္စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္စိုးရိမ္ေသာက "(ဟာသ၏စိတ္ပညာ) ကြာေျပေစၿပီး။ ခႏၶာကိုယ္ကပိုေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္တဲ့အခါ, တဦးတည္းရဲ႕အစိတ္ပိုင္းျပည္နယ္ကိုလည္းတိုးတက္ေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ဟာသတစ္ဦးခ်င္း၏အပန္းေျဖတခုတခုအေပၚမွာၿခဳံငုံသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအျဖစ္သူတို႔ကိုရိပ္မိလွ်င္ျပႆနာမ်ားၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕၏စိတ်ထဲမွာႀကီးမားတဲ့ဒီထက္မကနိုင္ပါတယ္။ ဒီသေဘာနဲ႕က်ေနာ္တို႔အမ်ားစုဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားစိတ္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဟာသအတူကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားေသာအလင်း၌အေျခအေနမ်ားေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ ငါတို႔သည္ငါတို႔၏ဆက္ၿပီးတခ်ိဳ႕ဟာသရွာေတွ႕နိုင်ေသာအခါအထုတ္လႊင့္ က Klein အဆိုအရ "သူတို႔မရွိေတာ့သူတို႔တခါျပဳသကဲ့သို႔အျဖစ္အႀကီးစားသို႔မဟုတ္အျဖစ္အေရးႀကီးေသာပုံရသည္။ ဟာသကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကန့္သတ္ထားပုံတစ္ပုံေဘာင္ခ်ဲ့ထြင္ျခင္းႏွင့္ဖြင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျပႆနာထက္ပိုၾကည့္ဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုရရွိသြားတဲ့။ ဟာသတစ္ခုသေဘာမ်ိဳးကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အခြေအေန "(ဟာသ၏အျမင္) ရက္ေန႕မွာအသစ္တခုရႈေထာင့္ေပးပါသည္။ စကားကိုတတ္သကဲ့သို႔ "သေဘာထားကအရာရာကိုျဖစ္၏။ " ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာဟာသႏွင့္အတူျပႆနာမ်ားရိပ္မိပုံကိုေျပာင္းလဲေစလွ်င္, ျပႆနာမ်ားကိုမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အေပၚေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ပါတယ္။

image

Group မွရယ္ေမာျခင္းလြဲေခ်ာ္ခံရဖို႔မဥပမာအားျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအထူးသျဖင့္ရယ္ေမာျခင္းထဲမွာအသက္တာ၌အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မ်ားမိတ္ေဆြကုမၸဏီခံစားေၾကာင္းခံစားရသည္။ အရ PsychAlive "ဟုေဒါက္တာ Dunbar မွာအုပ္စုတစုထဲမွာတလမ္းၿဖီးလိမ္းပုံ, ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတစ္ဦးခ်င္းစီေမ်ာက္ဝံမ်ားအၾကားခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းရန္လမ္းကိုရင်းႏွီးလႈံ႕တစ္ခုလႈပ္ရွားမႈ "အေဝးကေျမာက်မတို႔" အျဖစ္လူမႈေရးရယ္ေမာျခင္းေဖာ္ျပသည္။ ရယ္သံမ်ားအုပ္စုသည္ဘြန္းကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ျမင့္မားေသာလူမႈေရးတိရိစာၦန္မ်ား ၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အတြက္အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၾကေပမည္။ ဒီေတာ့တစ္နည္းအတြက္ရယ္ေမာျခင္းငါတို႔ေဝးကြာေသာေမ်ာက္ဝမ္းကြဲကေနဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ႏွင့္လူမႈေရးက်န္းမာေရးအမ်ိဳးအစားအသစ္တစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးသြားဖို႔အတွက်နည်းလမ်းပါၿပီေပလိမ့္မည္။

image

သို႔ေသာ္ငါတို႔သည္အဘယ္သို႔ထိုကဲ့သို႔ေသာတင္းမာေနခ်ိန္မ်ားတြင္ဟာသကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အသိကိုထိန္းသိမ္းရန္သလဲ? ဝက္ဘ္ဆိုက္အလြန္ေကာင္းၿပီစိတ္အေပၚအေျခခံၿပီး, ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝေတြကိုဤျဒပ္စင္ႏွင့္အတူစတင္နိုင္သည္ကလပ္လာေရာက္ပူးေပါင္း, ဟာသစာအုပ္ေတြဖတ္ေန, ဂိမ္းတစ္ခုသို႔စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနမ်ားေအာင္, တစ္ရယ္စရာမိတ်ေဆွရွိျခင္း, အစြန္းေရာက္တန္ဖိုးထားေလးျမတ္, ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြအတြင္းမွာအခ်ိန္ထြက္တာ, ပိုမိုမၾကာခဏၿပဳံး ဟာသထံအပ္ႏွံ, ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား အၾကားရယ္ေမာျခင္းမ်ားအတြက္ဘုံေျမျပင္ျဖစ္ေလသည္။ အဲဒီမွာဟာသကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အသိေရရွည္တည္တံ့ဖို႔လုပ်နိဳင်အမ်ားအျပားလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ၾကေပမယ့္ဒီအသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ထိုကဲ့သို႔ေသာနည္းလမ္းဘာဝနာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာတွင်ၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕ကိုမၾကာခဏကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုႏွင့္ကြၽန္ုပ္တို႔၏စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအၾကားအကြာအေဝးကိုရွာေဖြလ်က္, အကြာအေဝးကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအတြင္းဟာသတစ္ခုထက္ သာ. ႀကီးျမတ္ေသာသေဘာမ်ိဳးဖန္တီးနိုင္ပါတယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုခ်ိန္ခြင္လွ်ာအတြက္ျဖစ္ဘို႔အလို႔ငွာဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္ေသာေခတ္သစ္ကမာၻ၏တစ္ဦးေဒနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္းမာမႈေလ်ာ့က်ေစပါတယ္အျဖစ္ဟာသ, စိတ္ဖိစီးမႈတစ္ခုထိေရာက္ေသာေဆးတစ္လက္အျဖစ္အဆိုျပဳခဲ့ၿပီးကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုခက္ခဲႀကိမ္အေပၚအျပဳသေဘာအျမင္ရွိသည္ဖို႔ခြင့္ျပဳ, ငါတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာပိုၿပီးခံစားရေစနိုင္ေသာလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေလာင္ကြၽမ္း။ ဟာသလူတိုင္းကိုင္စြဲသင့္ေၾကာင္းစိတ္ဖိစီးမႈဆန့္က်င္ေနတဲ့အခမဲ့အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.