ၾကင္နာမွဳ

3년 전

နိဒါန္း

ဒါဟာမွန္ကန္စြာ "သင္အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ေက်းဇူးျပဳလွ်င္သင္ကလုံးဝမေကာင္းတဲ့ေန႕ကရွိတယ္ဘယ္ေတာ့မွလိမ့္မယ္" ဟုဆိုသည္။ အျခားသူမ်ားကိုဦးတည္ၾကင္နာၿပီးသနားၾကင္နာတတ္တဲ့ျဖစ္ျခင္းႀကီးမားဝမ္းေျမာက္ေစ၏။ ေပးကမ္းျခင္း၏ဝမ္းေျမာက္ခံယူ၏ထက္အမ်ားႀကီးႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၾကင္နာမႈကိုဘုရားသခင္အားကိုအနီးကပ္လာရရွိသြားတဲ့ႏွင့္အတြင္းပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္ဆို။

image
google

ၾကင္နာမႈ၏တမန္ေတာ္သတိမျပဳမိ Go ဘယ္ေတာ့မွမ

က်ေနာ္တို႔ျပန္ဘာမွေမွ်ာ္လင့္စရာမလိုဘဲႀကိဳးမငဲ့ဘဲၾကင္နာမႈအျပဳအမူအတြက္လုပ္ၾကရမယ္ေနစဥ္, ဒါေပမဲ့ဒါဟာၾကင္နာမႈမရွိလုပ္ရပ္ပင္အေသးဆုံးတဦးတည္းကေျပာသည္ျဖစ္ပါတယ္, သတိမျပဳမိတတ္၏။ ဘုရားသခင့အားလုံးအခ်ိန္မ်ားတြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုမင္းသည္မိမိအက်င့္တို႔ကိုအတြက္တရားမွ်တျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္လူသိမ်ားသည္။

အျခားသူမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ေယဘုယ်အားျဖင့္ၾကင္နာျဖစ္ျခင္းကြၽန္ေတာ္ျငင္းခုံသို႔ရသည့္အခါအခ်ိန္ကာလမွႏွိုင္းယွဥ္ပါကအေကာင္းတစ္ဦးခံစားခ်က္အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္, သို႔မဟုတ္အျခားသူမ်ားတို႔ကိုစစ္ေၾကာစီရင္သို႔မဟုတ္က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသံကို။ အလားတူပင္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကမွပင္ေသးငယ္တဲ့အကူအညီကိုပူေဇာ္သကၠာဘို႔ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ကြၽန္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္. အေကာင္းခံစားမိေစသည္။ အျခားသူေတြကိုကူညီေပးျခင္းႏွင့္သူတို႔ကိုၾကင္နာျဖစ္ျခင္းကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုစိတ္ေက်နပ္မႈတစ္ခုခ်က္ခ်င္းအသိကိုေပးေတာ္မူ၏။ သမွ်ကြၽန္ေတာ္ေပးမ်ားစြာေသာေနာက္ေက်ာကိုအထံသို႔မေရာက္ရ။ ဤသည္ကိုလည္း Karma ၏တရားအျဖစ္လူသိမ်ားသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႔ျပန္လာတစ္ခုခုရလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္အျခားသူမ်ားအားေက်းဇူးျပဳလွ်င္မည္သို႔ပင္လုပ္ၿပီးၾကင္နာမႈတစ္ခုလုပ္ရပ္စဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။ ဒါဟာမဟုတ္ဘဲတစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၏တစ္ဦးလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

တိရစာၦန္မ်ားဆီသို႔ဦးတည္ၾကင္နာမႈ

႐ုံလူသားႏွင့္အတူ, ငါတို႔သည္လည္းတိရိစာၦန္မ်ားဆီသို႔ဦးတည္ၾကင္နာျဖစ္ရမည္မဟုတ္ပါဘူး။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာသူတို႔ကိုပယ္ေတႊဖို႔လမ္းေခြးေတြႏွင့္ႏြားကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္။ ျပဳေလကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိပ္သည္း၏လုပ္ရပ္အျဖစ္သို႔ေသာ္မ်ားစြာေသာလူပဲေပ်ာ္စရာအဘို႔ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ပြင္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မဟုတ္ဘဲသူတို႔ကိုဆီသို႔ဦးတည္ၾကင္နာျဖစ္ရပါမည္။ သင့္ေလ်ာ္စြာတိရစာၦန္ေတြကိုကုသသူတို႔ကိုနို႔တိုက္ေကြၽးမႈကသူတို႔ကိုဦးတည္ၾကင္နာမႈကိုျပသနည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အစဥ္အဆက္ယခုအခါအစားအစာေတြအမ်ားႀကီးျဖဳန္းတီး။ က်ေနာ္တို႔ dustbin ၌အၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕၏က်န္တဲ့အစားအေသာက္ပစ္။ အဲဒီအစားတူကလႊင့္ပစ္၏, ငါတို႔ကငါတို႔ဗိမာန္အနီးတဝိုက္႐ုမ္းမင္းေၾကာင္, ေခြးႏွင့္ႏြားေတြအစာေကြၽးဖို႔အခ်ိန္အနည္းငယ္ထဲကယူရမည္ျဖစ္သည္။ ငါတို႔သည္လည္းသူတို႔ကိုခ်မွတ္အားျဖင့္သူတို႔ကိုဦးတည္ၾကင္နာမႈကိုျပသနိုင္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာကြၽန္ုပ္တို႔ျမက္ခင္းသို႔မဟုတ္လသာေဆာင္မ်ားတြင္ငွက္လမ္းခြဲဆြဲထားျခင္းျဖင့္ငွက္အစာေကြၽးနိုင္ပါတယ္။ ၾကင္နာမႈဤအေသးစားႏွင့္က်ပန္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ဤငွက္ႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ားမွေကာင္းေသာျပဳလိမ့္မည္မသာေပမယ့္လည္းသင္ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္းကိုပိုေကာင္းခံစားရေစပါလိမ့္မယ္။

image

ေကာက္ခ်က္

ပရဟိတအလုပ္အတြက္လုပ္ၾကႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာႀကီးေတြႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုႏွင့္အတူအျခားလူကိုကူညီသူေတြကိုကိုယ္တိုင္သာအလုပ္လုပ္ေသာသူထက္ ပို. ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.