လိမ္လည္ျခင္း

3년 전

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခတ္သစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္အလြန္ဘုံလႈပ္ရွားမႈျဖစ္လာသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားလည္းအမ်ားႀကီးႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမပါဘဲတစ္ဦးအျမန္ေခါေစရန္ဤအေလ့အက်င့္အတြက္လုပ္ၾက။

အျပစ္မဲ့လူေတြကိုအသုံးျပဳသူမ်ားမွသာယာဝေဆာင္ခဲ့ဦးမည္ေၾကာင္း "ေမွာ္ေက်ာက္မ်ား" ႏွင့္ ေရာင္းယုံၾကည္မႈ အားျဖင့္သူတို႔ရဲ႕ေငြႏွင့္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုထားၿပီဘယ္မွာအမ်ားအျပားသာဓကရွိပါတယ္။ ဤအအတုေဆာင္းပါးမ်ားကိုအဘို႔အမတန္တဆခု၏ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဝယ္လက္ေနာက္ဆုံးမွာသူတို႔ ၏တန္ဖိုးမရွိအပိုင္းပိုင္းအဘို႔အခက္ခဲ-ရရွိခဲ့သည္ပိုက္ဆံေပးေဆာင္ၿပီဟုနားလည္သေဘာေပါက္။

image

ထို႔ေနာက္ႀကီးေတြအခ်ိန္လူလိမ္ရွိပါတယ္။ ဤလူကိုတုပကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ႀကီးမားအတုစစ္ဆင္ေရးကို set up ။ branded အဝတ္, လက္ကိုင္အိတ္, ခါးပတ္ႏွင့္အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားနီးကပ္စြာကူးယူႏွင့္စစ္မွန္ေသာေဆာင္းပါးမ်ား '' ကုန္က်စရိတ္၏အစိတ္အပိုင္းမွာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္မူရင္းအျဖစ္ေရာင္းစားေနၾကသည္။ ေတာင္မွသန႔္စင္ခန္းသုံးျခင္းႏွင့္ over-the-counter ေဆးဝါးႏွင့္ လ်က္ရွိသည္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာ, ခိုးကူးက်စ္လစ္သိပ္သည္း discs ေတြကိုမ်ား၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေရာင္းတစ္ဦးျမင့္တက္ရွိခဲ့သည္။ CD ကိုရဲ႕ပုံစံအားလုံးကိုခိုးကူးလ်က္ရွိသည္: အသံ CD ကိုဖြင့္, ဗီဒီယိုကို CD ရဲ႕ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ။ CD ကိုပင္လယ္ဓားျပႏွစ္ဦးစလုံးေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာစက္မႈလုပ္ငန္းတရားဝင္မူပိုင္ကိုင္ေဆာင္သူ၏အျမတ္အစြန္းသို႔နက္ရွိုင္းစြာေလွ်ာ့ခ်ေသာဤလမ္းေၾကာင္းသစ္မွာအုတ္အုတ္သဲသဲျဖစ္ေၾကာင္းထိုကဲ့သို႔ေသာႀကီးမားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္။

image

ဒါဟာသမွ်ေသာဤလိမ္လႈပ္ရွားမႈရပ္တန့္ဖို႔မျဖစ္နိုင္တဲ့ပုံရသည္။ အဆိုပါအာဏာပိုင္မ်ားထိုကဲ့သို႔ေသာအေလ့အထမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္သူတို႔ရဲ႕အေကာင္းဆုံးလုပ္ေနၾကေပမယ့္လည္းငါတို႔ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျပဳရေပမည္။ က်ေနာ္တို႔မူရင္းအျဖစ္အတုယူကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေၾကာင္းေနမေကာင္းဂုဏ္သတင္းကုန္သည္ေတြ ႏွင့္ခိုးကူးက်စ္လစ္သိပ္သည္း discs ေတြကို ေၾကာင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္နဲ႕ ပယ္မေစာင့္, ေလာဘသို႔မဟုတ္အယူသီးမႈကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယုံၾကည္မႈ ၏သားေကာင္မ်ားေအာင္ဘယ္ေတာ့မွမသြားပါေစသင့္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @tartay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tartay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tartay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tartay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!