မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံ

3년 전

ၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕ညစာရွိသည္ဖို႔ရည္႐ြယ္ရွိရာ "စားၾကဴးေသာရဲ႕ရင္ျပင္" ကို အျဖစ္ညေနပိုင္းတြင္အလြန္သာယာေသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနေရာင္ ခဲ့ေလေအးခဲ့သည္။

ေယာဟန်, အီလင္းနဲ႕ကြၽန္မတစ္ဦးစားပြဲ၌ေလ်ာင္းၾက၏။ တင္းကုပ္-ပိုင္ရွင္တို႔သည္ လာ. ငါတို႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာေၾကာ္ အမိန့္ေပးခဲ့သည္။

image

မၾကာခင္မွာပဲပိုက္-ပူ ၏ႀကီးမားေသာပန္းကန္ေရာက္လာၿပီးကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အင္တုံသို႔အၿခိဳ႕ေသာဝတ္စားစတင္ခဲ့သည္။

စားလို႔ေကာင္းပါတယ္။

ေယာဟန္သည္, ထိုစကားတစ်ခဳ, ဆဲအစားအစာမရွင္းျပသည္အၾကားတစ္ဦးနားမလည္စကားလုံးသို႔မဟုတ္ႏွစ္ဦးကိုေျပာနိုင္ခဲ့သည္။

သူ၏သြား တစ္ခုခုတိုက္လာေသာအျဖစ္႐ုတ္တရက္ေယာဟန်သေလသည္။ က်ိန္ဆဲသူကစားပြဲေပၚသို႔သူ၏ႏႈတ္ရဲ႕ ထြက္တံေထွးႏွင့်ေထွး။ သူသည္ေနာက္တဖန္က်ိန္ဆဲ၏။

ငါ၏အ႐ြံရွာဖို႔အမ်ားႀကီးဂြၽန္ဝက္ဝါးအစားအစာမွတဆင့္တစ္ဦးကိုလက္ညွိုးသို႔ေပြးေလ၏။ ထို႔ေနာက္ေအာင္ပြဲ၏ငိုေႂကြးသံ သူသည္အစားအစာကေနအဓိကတက္ခူး။

အီလင္းနဲ႕ကြၽန္မခ်က္ခ်င္းဝါးရပ္တန့္ႏွင့္ကြၽန္ုပ္တို႔၏ႏႈတ္ကေနအစာအာဟာရကိုႏွင်ထဳတ်။ စားအဓိက၏အေတြးခံစားခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါၿပီးသားအခ်ိဳ႕အဓိကမ်ိဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ငါအံ့ဩၾက၏။

တစ္ခက္ရင္းခြႏွင့္အတူအီလင္းပန္းကန္ေပၚ ၏က်န္မွတစ္ဆင့္ရွာေဖြေနၾကပါတယ္။ သူမသည္ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာအဓိကႏွင့္ ကို၏အတိုအရွည္ကိုေတြ႕!

ေကာင္းျမတ္ျခင္း, ငါသည္အစားအစာ၌ရွိ၏အခြားအဘယ်အမွိုက်, ထင္?

ကြၽန္ုပ္တို႔၏စားပြဲကိုမွတင္းကုပ္-ပိုင္ရွင္ဆင့္ေခၚ။ ကြၽန္ေတာ္သူ႕ကိုအဓိကႏွင့္ ကိုျပသသည့္အခါသူ၏အအၿပဳံးေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခါသူသည္ကိစၥတစ္ခုအတြက္ေတာင္းပန္က်ေနာ္တို႔တာဝန္ခံ၏အခမဲ့, ေပးေဆာင္ဖို႔နဲ႕ထို႔ျပင္ငါတို႔အဘို႔အ ၏လတ္ဆတ္ေသာပန္းကန္ကိုလုပ္လိမ့္မယ္ရွိသည္မဟုတ္ခဲ့ပါကေျပာသည္။

image

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္အထသူ႕ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အခ်ဥ္မ်က္ႏွာမ်ားျပခြၽတ္သြားလာ၏။ ငါတစ်ဦးအဘို႔, ငါ၏အစာစားခ်င္စိတ္ကိုဆုံးရႈံးခဲ့ပုံရသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.