ငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတ

3년 전

အိႏၵိယနိုင္ငံအတြင္းမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတေသခ်ာေစရန္အားလုံး၎၏နိုင္ငံသားမ်ားမွနိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးတန္းတူေရးႏွစ္ဦးစလုံးကိုေပးေတာ္မူ၏ေၾကာင္း၎၏ဒီမိုကေရစီစနစ္အႏွင့်ေလာကမ်ားအတြက္လူသိမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္နိုင္ငံအတြင္းရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေႏွာက္ယွက္သည္ဟုအမ်ားအျပားအခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဤတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကြဲျပားျခားနားေနာက္ခံအျဖစ္ေကာင္းစြာအျဖစ္တိုင္းျပည္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတထိခိုက္ေသာအခ်က္မ်ားအေနျဖင့္လူဦးခ်ည္ေႏွာင္ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။

image
google

ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတကိုအားေပးအားျမႇောက္

အိႏၵိယဟာေလာကနိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား၏တစ္ဦးခ်င္းစီသူ / သူမ၏ဘာသာတရားကိုက်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။ တိုင္းျပည္မဆိုတရားဝင္ဘာသာမရွိပါ။ လူအားလုံးတို႔သည္ဘာသာတရားျပည္နယ္အားျဖင့္အညီအမွ်ကုသေနၾကသည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ဘာသာတရားႏွင့္ညီမွ်ေလးစားမႈတိုင္းျပည္အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတျမႇင့္တင္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားေသာဘာသာတရားမွပိုင္ဆိုင္ျပည္သူ႕တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားကုမၸဏီရာ၌ဝါႂကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ညီမွ်ဇြဲထက္သန္ႏွင့္အတူအေပါင်းတို႔သပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပ။ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္, အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအျခားေနရာမ်ားတြင္မွာ, လူေတြေလ့လာဖို႔ႏွင့္လိုက္ဖက္စြာအတူတကြအလုပ္လုပ္ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစအခ်က္မ်ား

အိႏၵိယနိုင္ငံသားမ်ားအဓိကအားတစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားနဲ႕အညီေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္ျငားလည္းေႏွာင့္အယွက္ေသာအခါႀကိမ္ရွိပါတယ္။ ထိုအထဲကတခ်ိဳ႕ဟာေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာေဖ်ာပြထား:

အၾကမ္းဘက္ဝါဒ

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ထိတ္လန္ဖန္တီးပါ။ ရက္ေပါင္းအားျဖင့္တိုင္းျပည္အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတထိခိုက္လာရန္အတြက္ဤတိုက္ခိုက္မႈမွတဆင့္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအျပန့္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေပါင္းမ်ားစြာသာဓကရွိခဲ့သည္။

ဘာသာ

အိႏၵိယဆိုအရာရွိတဦးကဘာသာေရးကိုရွိသည္ႏွင့္ယင္း၏နိုင္ငံသားမ်ားကသူတို႔အလိုေတာ္ႏႈန္းအျဖစ္သူတို႔ရဲ႕ဘာသာတရားကိုေရွးခယ်ႀသိဳ႕မဟုတ္ေျပာင္းဖို႔လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသည္မဟုတ္ပါေသာ္လည္း, သို႔ေသာ္, ျပန့္ပြားေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ေသာဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားရွိပါတယ္ႏွင့္သူတို႔ပိုင္ေသာလူ offending တက္အဆုံးသတ္ေသာအဆင့္အထိသူတို႔ရဲ႕ဘာသာတရားကိုျမႇင့္တင္ရန္ တျခားဘာသာတရား။ ဤသည္ကိုမၾကာခဏလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈေစပါတယ္။

နိုင္ငံေရးသိပၸံလႈံ႕ေဆာ္

မၾကာခဏဆိုသလိုအေျခခံမူမရွိျခင္းနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ေလ့လာေတြ႕ရွိထားပါသည္။ တဦးတည္းပါတီအာဏာရလာရွိကပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္အျခားရဖ်က္ဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ တစ္ဦးအထူးသျဖင့္ဘာသာေရးကိုမွပိုင္ဆိုင္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလူေတြျပည္နယ္အတြက္မလိုအပ္ေသာေႏွာင့္အယွက္ကိုဖန္တီးရန္လႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည္။

reservation စနစ္

ေအာက္ပိုင္းအတန္းပိုင္လူမ်ားအတြက္လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးတန္းတူညီမွ်မႈကိုေသခ်ာေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းမႈစနစ္စတင္ခဲ့သည္။ ဒီစနစ္အႀကီးအက်ယ္ဆန့္က်င္ခဲ့ၿပီးအျခား Cast ပိုင္လူအေတာ္မ်ားမ်ားလည္းသူတို႔ရဲ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္မွာၾကားထားရန္ေတာင္းဆိုေရွ႕ဆက္လာၾကၿပီ။ ဒါကေလာကကိုလႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားေစ၏ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္ကိစၥမ်ား

ထိုကဲ့သို႔ေသာ Shiv Sena အျဖစ္ပါတီမ်ားအျခားျပည္နယ္မ်ားမွပိုင္ဆိုင္ေသာလူအိႏၵိယနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း Maharashtra ျပည္နယ္အလုပ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳဆီသို႔ဦးတည္သည္းမခံျပသခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းၿငိမ္သက္ျခင္း၏ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစ။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ကုန္စည္မ်ား၏ေစ်းႏႈန္းႀကီးထြားလာျမင့္တက္ေန႕စဥ္အသုံးျပဳရန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာအထူးသျဖင့္သူတို႔, လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြက္အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕မၾကာခဏေစ်းႏႈန္း႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္လာဆန့္က်င္ကန့္ကြက္ဖို႔ေရွ႕ဆက္လာႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ပုံမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိုမၾကာခဏေၾကာင့္ဤေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

အိႏၵိယအစိုးရသည္တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတေသခ်ာေစရန္တိုင္းျဖစ္နိုင္သမွ်နည္းလမ္းၾကာေနခ်ိန္မွာက်ေနာ္တို႔ေနဆဲသြားၾကဖို႔ရွည္လ်ားေသာလမ္းရွိသည္။ ဒါဟာတစ္ဦးခ်င္းစီနိုင္ငံသားညီၫြတ္မႈတိုး၏အန္တရာယ်အသိအမွတ္ျပဳမွသာအခါ, ျပည့္စုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတတိုင္းျပည္အတြင္းရွိပါလိမ့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ

ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမၻာေျမ

  ·  3년 전

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂ်ိဳးျဖဴငွက္ေလး က်က္သေရရွိလွတယ္

Congratulations @tartay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!