တနဂၤေႏြကို ကုန္လြန္ျခင္း

3년 전

ထူးျခားေသာအဘယ္အရာကိုမွ်ေနာက္ဆုံးတနဂၤေႏြျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဒါဟာမဆိုအျခားသာမန္တနဂၤေႏြကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

ကြၽန္မစေနေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္အၾကာတြင္ခါတိုင္းထက္ကိုတက္ရတယ္။ ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာသုံးေဆာင္ၿပီးေနာက္ငါသည္ငါ၏မိတ္ေဆြတစ္ Arul င့်အိမ်ေတ်ာကိုေက်ာ္ သြား. အဲဒီမွာ႐ုပ္ျပဖတ္ေနအခ်ိန္အတန္ၾကာေနခဲ့ရသည္။ Arul ႐ုပ္ျပတန္ခ်ိန္ရွိပါတယ္။ သူ႕ဖခင္ကသူ႕ကိုမ်ားအတြက္ေနာက္ဆုံးေပၚဝယ္ယူ။ သူ႕မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း, ငါအရမ္းဖတ္ရ။

image

က်ေနာ္တို႔ေန႕လည္စာအခ်ိန္မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္, ႐ုပ္ျပဖတ္ပါ။ ထိုအခါငါအိမ္သို႔သြားေလ၏ေန႕လယ္စာခဲ့ကာမြန္းလြဲပိုင္းတြင္ေမာအိပ္ကိုယူ။ တစ္ေန႕လည္ခင္းေမာအိပ္တာကိုငါနဂၤေႏြ inonly လုပ္ၾကနိုင်ေသာေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရက္တြင္အဘို႔ငါအခ်ိန္မရွိၾကပါဘူး။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္၏က်န္ငါေပါင္းပင္ရေသာအရာကိုႏႈတ္ရႏွင့္ၿခံခ်ဳံ႕ျခင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္၌အၾကႇန်ဳပ်အဘကူညီေပးခဲ့သည္။ ေမွာင္မိုက္ကိုက်ဆင္းသည္အထိက်ေနာ္တို႔ဆက္ေျပာသည္။ ထိုေနာက္မွငါသည္ငါ့ေရခ်ိဳးႏွင့္ညစာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အိပ္ရာဘို႔အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္သည္အထိညစာေနာက္မွငါ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္။ ,

ငါနဂၤေႏြေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္သိပ္ေနာက္က်တက္ရတယ္။ ေရဒီယိုကိုနားေထာင္ေနခ်ိန္တြင္မနက္စာကိုငါနို႔ႏွင့္အတူ cornflakes ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခါငါအိမ္စာလုပ္ေနသည္နံနက္အရာႂကြင္းေလကုန္။

တဖန္ငါေန႕လယ္စာၿပီးေနာက္ေမာအိပ္ကိုယူ။ ထိုအခါငါသည္ငါ့အိမ္စာထၿပီးဆုံး။

image

အခ်ိန္ကိုငါညအခ်ိန္ျဖစ္ေသာအဆိုပါအိမ္စာႏွင့္အတူျပဳေလ၏။ ဒါနဲ႕ရပ္ကြက္အတြင္းလွည့္ပတ္ေနတဲ့အပန္းေျဖလမ္းေလွ်ာက္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာအေပါင်းတို႔သအိမ္စာျပဳမိခဲ့ၿပီးေနာက္အနားယူနိုင္မယ့္ႀကီးျမတ္ခံစားမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

ညစာၿပီးေနာက္ငါသည္ငါ့အိတ္၌ငါ့စာအုပ္ေတြထုပ္ပိုးေစာေစာအိပ္ရာထံသို႔သြားေလ၏။းက ငါမဟုတ္ရင္ငါေနာက္ေန႕ေက်ာင္းမွာအိပ္ေပ်ာ္မယ္လို႔အလုံအေလာက္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းရခဲ့ရတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ေသးအျခားတနဂၤေႏြအဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.