ဥယ်ာဥ္ထဲကငွက္ကေလးမ်ား

3년 전

ငါမွ်မွ်တတႀကီးမားေသာဥယ်ာဥ္ကိုဝိုင္းရံေနတဲ့ဘန္ဂလိုတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာအပင္မ်ားႏွင့္ျမက္ေတြအမ်ားႀကီးႏွင့္အတူဒီေနရာမွာႀကီးထြားလာသစ္သီးပင္တစ္အေရအတြက္ကိုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာထိုဥယ်ာဥ္ကိုအလြန္တိတ္ဆိတ္ပုံေပၚေပမယ့္တကယ္ေတာ့အမ်ားအျပားငွက္ႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ားအထဲတြင္အသက်ရွင်သိဳ႕မဟုတ္မၾကာခဏျပဳလုပ္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ။

image

မနက္တိုင္းငါ magpie-ေရာ္ဘင္၏ shrill သီခ်င္းမ်ားအားျဖင့္နိုးေနပါတယ္။ အဆိုပါသံကိုဒါခ်ိဳၿမိန္သည္ႏွင့္ငွက္ေပ်ာက္ပ်ံသည္အထိကိုယ့္သီခ်င္းေတြနားေထာင္ၿပီးအိပ္ရာမွာအိပ္။

တေန႕လုံးတဆင့္က်ေနာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာငွက္တို႔သည္သစ္ပင္မ်ားႏွင့္အပင္ေပၚ လာ. ထိုပုံမွန္အတိုင္းၾကည့္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကနည္းနည္းနာသီခ်င္းဆိုသို႔မဟုတ္ၿငိမ္ဝပ္စြာေနထံသို႔လာၾက၏။ အျခားသူမ်ားကအစားအစာကိုရွာေဖြထံသို႔လာၾက၏။ ဒါေၾကာင့္အစဥ္အၿမဲသူတို႔ကိုျမင္ဖို႔အေပ်ာ္အပါးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္တိတ္တဆိတ္ထိုင္သူတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုေဘးလြတ္ေသာသြားပါ။ ငါ oriole, ေျပာက္-ခ်ိဳးငွက္, ခို, အဝါေရာင္ နဲ႕ကြၽန္မနာမည္မေပးနိုင်ေသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသည္အျခားနည္းနည္းငွက္တို႔သည္ျမင္ၾကၿပီ။ သူတို႔က, ကခုန္သီခင်ျးဆိုႏွင့္သူတို႔၏လွပေသာအေရာင္မ်ားကိုေဖာ္ျပရန္။ ဒါဟာအေတာ္ေလးအားရစရာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္အစားအေသာက္ခိုးယူဖို႔အိမ်သိဳ႕လာေသာသူတို႔ကို peskylittle စာငွက္ရွိပါတယ္။

တစ္ခုမွာနံနက္ပဲလာမယ့္တစ္ဦးသရက္သီးသစ္ပင္မွသူ႕ဟာသူ sunning အျဖဴေရာင္-ရင္သားကင္ဆာေရၾကက္မကိုျမင္ေတာ္မူ၏။ ဤသည္ပုံမွန္အားျဖင့္ရွက္သည္ငွက္ကယ့္ကိုငါ့ဥယ်ာဥ္၌ခိုလႈံဖို႔ pinchof တိုးတက္မႈကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာဝမ္းနည္းဖြယ္, ပတ်ဝန်းကင်ျဧရိယာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိသည္ႏွင့္ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိသည္။

image

တခ်ိဳ႕လူေတြကသူတို႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြကိုနားေထာင်ဖိဳ႕ေလွာင္အိမ္ထဲမွာငွက္တို႔သည္ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ငါငွက္လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ဘို႔ေဝး သာ. ေကာင္း၏ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါသူတို႔ကသဘာဝက်က်သဴတို႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြကို, သီခင်ျးဆို, ဒါမွမဟုတ္မနာသီခ်င္းဆိုဘူး။ ဒါဟာသူတို႔ကိုပင္တို႔တြင္လြတ္လပ္စြာပ်ံသန္းၾကည့္ရႈရန္အံ့ၾသစရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာမဆိုဦးတည္ခ်က္အတြက္ေျခမထက္ပိုမေ႐ႊ႕နိုင္ျခင္း caged ငွက္တို႔သည္ၾကည့္ဖို႔ဒါအံ့ၾသစရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.