ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကိုဖန္တီးျခင္း

3년 전

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမၾကာခဏတစ္ခုေတြ႕ရခဲေသာအခြေအေနအျဖစ္ရႈျမင္သုံးသပ္ၾကသည္။ လူေတြဟာသူတို႔ရဲ႕တျပင္လုံးကိုအသက္စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုရွာအံ့ေသာငွါ, ထိုသို႔ေအာင္ျမင္ရန္မျဖစ္နိုင္ယုံၾကည္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ေပ်ာ္႐ႊင္ျဖစ္လာအခ်ိဳ႕သိပၸံနည္းက်-သက္ေသနည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။

image

ေလ့က်င့္ခန္းေပ်ျာရွင်ျဖစ္လာဖို႔အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့သင္ကသာ ေပ်ျာရွင်ျဖစ္ခုနစ္မိနစ္တစ္ရက္လိုအပ္နိုင္ပါသည္။ စိတ္က်ေရာဂါဆန့္က်င္ေနတဲ့သဘာဝအကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါတယ္, ဒါေၾကာင့္သင့္ရဲ႕အသိဥာဏ္ပညာအင္အားႀကီးအတြက္ေလွ်ာ့ေပါ့၌၎, သင့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ပုံရိပ္ကိုတိုးတက္ေအာင္၌သင္တို႔ကိုအေထာက္အကူမသာ။

မေပ်ာ္႐ႊင္ေနာက္ထပ္သဘာဝအေလ်ာက္အဟန႔္အိပ္စက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္စက္ျခင္းအႏုတ္လကၡဏာစိတ္ခံစားမႈနဲ႕အေတွးအေခ်ါ ရန္သင့္အားေလ်ာ့နည္းျဖစ္ေပၚနိုင္ေစသည္။ သင့္ရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားလည္းအမ်ားႀကီးအိပ္ေပ်ာ္ရာရွစ္နာရီတစ္ဦးခ်င္းစီကိုညဉ့္တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

သင်သည်ဝမ္းနည္းခံစားေနၾကလွ်င္, မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္မိသားစုႏွင့္အတူပိုၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းခ်င္မွဘုံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေန႕စဥ္အသံေသာ္လည္း, ကသိပၸံနည္းက်မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္မိသားစုႏွင့္အတူအနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိျခင္းကပိုေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို သို႔ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ဟုသက္ေသျပေနသည္။ တကယ္ေတာ့သင္လုံေလာက္ေပ်ာ္႐ႊင္ခံစားရနိုင္ရန္အတြက္နီးစပ္ခံစားရဘယ္သူကိုမွာအနည္းဆုံးလူငါးဦးရွိသည္ဖို႔အႀကံျပဳသည္။

သင်သည်ကိဳသတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္အျဖစ္လည္းမၾကာခဏအိမ္ျပန္တည္းခို, သင့္ခံစားခ်က္တစ္ခု နိုင္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေနပိုထြက္ရယူျခင္း, ႏွင့္၎၏တန္ဆာကိုဆင္သဘာဝကိုျမင္လွ်င္ေပ်ာ္႐ႊင္ျဖစ္လာ၌သင္တို႔ကိုကူညီလိမ့္မယ္။ သဘာဝတြင္ျပင္ပမွာမိနစ္ 20 ျဖဳန္းတဦးတည္းရဲ႕ခံစားခ်က္တိုးျမႇင္မသာ, ဒါေပမယ့္လည္းတဦးတည္းမွတ္ဉာဏ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား စဥ္းစားပါတယ္။

အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္, အျခားသူမ်ားကူညီေပးေနအျဖစ္ေကာင္းစြာကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုတိုးပြားေစပါသည္။ တကယ္ေတာ့, တစ္ႏွစ္လွ်င္အကူအညီနဲ႕ေပးျခင္း 100 နာရီ (သို႔မဟုတ္ႏွစ္နာရီတစ္ပါတ္) ပိုေကာင္းတဲ့ feeling ဖို႔ေမွာ္အေရအတြက္ကရွိနိုင္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာေလ့လာမႈေတြမွာေတာ့အျခားသူမ်ားကိုကူညီျခင္းထိုကဲ့သို႔ေသာပိုၿပီးေအာင္ျမင္ေသာ ႏွင့္ပိုၿပီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုတန္ဖိုးရွိ အျဖစ္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ေတြ႕ရွိထားသည္။

ဤသည္လိုက္တယ္အသံလိမ့္မယ္, ဒါေပမယ့္ၿပဳံးကြၽန္ုပ္တို႔၏စိတ္ဓါတ္မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ကူညီနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္အတုအၿပဳံးမ်ား, အျပဳသေဘာအေတွးအေနျဖင့္လိုက္ပါသြားမဟုတ္မွန္လွ်င္, သင္ပိုမိုမေပ်ာ္ ကိုျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ တုံ႕ျပန္ခ်က္အခါသင္အမွန္တကယ္အၿပဳံး, သင္ဒုကၡဆင္းရဲ၌ေနၾကသည္မဟုတ္သင့္ဦးေႏွာက္ကိုေျပာျပၾကသည္အျဖစ္, အေရးႀကီးပါသည္။

ေပ်ာက္သင့္လက္ရွိဝန်းကင်ျေနတဲ့ခရီးစဥ္ကိုစီစဥ္သင္ခရီးစဥ္ အေပၚမသြားလွ်င္ပင္ပိုေပ်ာ္႐ႊင္ျဖစ္လာအတြက္ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၏အဓိပၸာယ္သည္သင္၏ဝိညာဏ္သို႔အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာစိတ္ခံစားမႈ။ တကယ္ေတာ့ခရီးစီစဥ္ရွစ္အစိုင္အခဲရက္သတၱပတ္အဘို႔သင့္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္နိုင္ပါတယ္။

image

ေတွးေတာဆင်ခြပိုေကာင္းခံစားရဖို႔အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတရားထိုင္အေတြးမပါဘဲအသိပညာေပး၏ျပည္နယ္အာ႐ုံစိုက္လွ်င္, သင္ေလ်ာ့ခ်စိတ္ဖိစီးမႈ, ပိုေကာင္းအာ႐ုံစိုက္နည္းနာမၿငိမ္, ႏွင့္ (ေတွးေတာဆင်ခြရွာေဖြေန) တစ်ဦးရဲ႕ဘဝ၌ သာ. ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းအပါအဝင္အမ်ားအျပားအက်ိဳးခံစားခြင့္, get ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာေပ်ာ္႐ႊင္ေန႕ႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမ်ားအတြက္နံနက္ႏွင့္ညဉ့္အခါလိုအပ္မွသာငါးတဆယ္မိနစ္နဲ႕အလြန္အမင္းအႀကံျပဳေန႕စဥ္အေလ့အက်င့္ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္႐ႊင္ျဖစ္လာဖို႔, သို႔မဟုတ္အနည္းဆုံးေပ်ျာရွင်ဖြစ်ဖိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ဤအဓိကနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို၎, ေဈးအေပါဆုံး။ ဒါဟာေပ်ာ္႐ႊင္ခံစားရဖို႔အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းေတြလည္းအမ်ားဆုံးကသဘာဝျဖစ္ေၾကာင္းတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ျဖစ္နိုင္သည္။ ပိုက္ဆံ, မူးယစ္ေဆးဝါး, အရက္, ႏွင့္အျခားျပင္ပပစၥည္းမ်ားကိုနည္းလမ္းေတြထဲကအရွိဆုံးပင္အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအတြင္းျဖစ္ပ်က္မ်ိဳးပြားနိုင္ဘူးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tartay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @tartay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

ကိုယ္​့စိတ္​ကို​ေပ်ာ္​​ေအာင္​က်င္​့

​ေပ်ာ္​ရႊင္​မွဳကို႐ွာပါ

စိတ္​ကို​ေလ့က်င္​့ျခင္​း

​ေပ်ာ္​​ေအာင္​​ေနတတ္​ဖို႔မလြယ္​ပါဘူး