ကေလးသည္လူႀကီး၏ဖခင္

4년 전

အဆိုပါစကားပုံ "ကေလးက Man ၏ခမည်းေတ်ာ၏" အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႕အနက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာအဓိကအားျဖင့္သူႀကီးျပင္းလာအျဖစ္သူ႕ရဲ႕ကေလးဘဝစဥ္အတြင္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏အျပဳအမူႏွင့္အမူအက်င့္သည္သူ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးၾသဇာလႊမ္းမိုးေၾကာင္းဆိုလို။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုဒီစကားပုံ၏မူလအစႏွင့္ ပတ္သက္. ေၾကာင့္မူလကအဓိပ္ပာအတိအက်အရာကိုအျဖစ္ေလ့လာသင္ယူၾကပါစို႔။

image
google

ယင္းစကားပုံ၏မူလအစ - ကေလးလူ၏ခမည်းေတ်ာျဖစ္ပါသည္

အဆိုပါစကားထူးမူလကနာမည္ေက်ာ္ကဗ်ာဆရာက William Wordsworth ကေရးသားခဲ့သည္။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအဆိုပါအသုံးအႏႈန္းအေရးပါတဲ့သတင္းစကားကိုေပးသည္, ၿပီးေတာ့ကတည္းကအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအခါသမယေပၚတြင္အသုံးျပဳထားၿပီး 1802. ထြက္ခဲ့သည္ေၾကာင္း Wordsworth ရဲ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္, "My Heart Up ကိုခုန္" ၌ထင္ရွား၏။

ယင္းစကားပုံ၏ရွင္းျပခ်က္

ဒီထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ား၏စကားမစပ္ Wordsworth ကေလးတစ္ဦးအျဖစ္သူအလြန္သက္တံ့မွာရွာေဖြေနရွင်လန်းသူေနဆဲသူသေဘာသဘာဝၾကည့္ကဲ့သို႔တူညီေသာအေပ်ျာအပါးေတြ႕ႀကဳံလူႀကီးအျဖစ္ခံစားခဲ့ရေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္ေသာအရာကိုသူ႕ရဲ႕ကေလးဘဝေန႕ရက္ကာလ၌သူ႕ကိုႏွစ္သက္ေသာလည္းလူႀကီးအျဖစ္သူ႕ကိုႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာရန္ျဖစ္ပါသည္။

သူ႕ကိုႏႈန္းအျဖစ္, ငယ္စဥ္ကေလးဘဝေန႕ရက္ကိုျပသထားတယ္ဘယ္အရာကိုနံနက္အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူျပသထားတယ္။ ဒါဟာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကသူ၏ငယ္စဥ္ကေလးဘဝေန႕ရက္ကာလ၌သိေတာ့ဘာေၾကာင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္သူ၏အသက္တာ၌သူ၏အေလ့အထမ်ားႏွင့္စကားေရာင္ျပန္ဟပ္လိမ့္မည္ဒါေပမယ့္သဘာဝပါပဲ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာငယ္စဥ္ကေလးဘဝစဥ္အတြင္းေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလွ်င္ဥပမာအားျဖင့္, သူကအထဲကမွတဆင့္တစ္ဦးစည္းကမ္းဘဝကိုဦးတည္သြားေစဖြယ္ရွိသည္။ သူႀကီးျပင္းလာအျဖစ္အလားတူပင္မေကာင္းတဲ့အေလ့အထကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာကေလးတစ္ဦးေနမေကာင္းအေလ့အထမ်ားအတြက္လုပ္ၾကဖို႔အမ်ားဆုံးဖြယ္ရွိသည္။

ကေလးသူငယ္က Man ၏ခမည်းေတ်ာျဖစ္ပါသည္ - သြန္သင္

မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာ, ဆရာမမ်ား၏အခန္းက႑ကို၎တို႔၏မိဘမ်ားမွတက္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္သူတို႔ကိုတုပဖို႔လိုပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ personality.Children တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္အလြန္အေရးပါလွသည္။ ဒါဟာမိဘေတြကကေလးက၏ညာဘက္အကင်ျ့ examples.Ensuring ေကာင္းေသာတင္ထားရန္အဘို႔အထို႔ေၾကာင့္အေရးႀကီးေသာေသာသူမူသူ၏အသက္တာ၏က်န္မ်ားအတြက္ imbibes ကားအဘယ္သို႔အျဖစ္အလြန္အေရးပါသည္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

ဒီစကားပုံႏႈန္းအျဖစ္, နက္ရွိုင္းထားတဲ့အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ၏စိတ္ႏွလုံးအတြင္း၌ရွိျပဳမူျခင္းႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္တုံ႕ျပန္ရန္မည္သို႔သူ႕ကိုလမ္းၫႊန္သူတစ္ဦးေသးငယ္တဲ့ကေလးကရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.