Reality ကဘာလဲ?

4년 전

လူအမ်ားစုဟာအျဖစ္မွန္ကယ့္ကိုအဘယ်အေကြာင်းကိုအတွင်းမွရပ္တန့္ၾကပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္က်ေနာ္တို႔စကားလုံးျဖစ္ဟန္အဘယ္အရာကိုဆိုလိုဖို႔ "အျဖစ္မွန္" သို႔မဟုတ္ကတဖက္သတ္မွန္ဘီလူးမွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။ ဒါေပမဲ့အဲဒါကိုတဦးတည္းအျဖစ္မွန္အဲဒီမွာျဖစ္သင့္ပုံရသည္။ ဒါဟာအျဖစ္မွန္ေသာအရာကိုလူရဲ႕အျမင္အေပၚမွီခိုမျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အေတွး, ခံစားခက်ျျမားႏွင့်႐ုပ်ပိဳင်းဆိုင်ရာအာ႐ုံေပၚတြင္အေျခခံသည္မဟုတ္။ ဤသုံးပါး ေတြကိုအျဖစ္မွန္၏ ေႏွာင့္အယွက္။ ဒါဆိုအျဖစ္မွန္ကဘာလဲ?

image

၎၏စစ္မွန္ေသာ မွာအျဖစ္မွန္ရိပ္မိနိုင္ဖို႔အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတွး, ခံစားခက်ျျမားႏွင့်႐ုပ်ပိဳင်းဆိုင်ရာအာ႐ုံသင့္ပါဘူး။ အျဖစ္မွန္ကပိုနည္းသည္ဘာမွ်မ-အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏ရိုးရွင္းစြာအရာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာအျဖစ္မွန္အေျခခံအက်ဆဳံးျဖစ္ပါသည္ကားအဘယ္သို႔ႏွင့္သခၤ်ာတဆင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုနိုင္သိပၸံအားျဖင့္ဟုဆိုသည္။ သခၤ်ာ၏တခုလုံး၏ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအခ်ည္းႏွီးေသာအစု နဲ႕လုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္။ ဤသည္ကဘာမွမရွိ, ဒါမွမဟုတ္ျဖစ္တည္မႈ၏အလြတ္စာ႐ြက္, အျဖစ္မွန္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြး, ခံစားခ်က္, ဒါမွမဟုတ္အာ႐ုံမပါဘဲဝိညာဏ္၏ျပည္နယ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူရင္းအေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ေနသမွ်ကာလပတ္လုံးကြၽန္ုပ္တို႔ရိပ္မိေသာအရာကိုသို႔အေတွး, ခံစားခက်ျျမားႏွင့်႐ုပ်ပိဳင်းဆိုင်ရာအာ႐ုံထိုးသြင္းေနၾကသည္အျဖစ္, ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦး ကိုကတဆင့္လက္ေတြ႕ႀကဳံေနရေနၾကသည္။ ဥပမာတစ္ခုအဘို႔, သင္ကကုလားထိုင္ကိုၾကည့္ပါ။ သင္သည္မည္သည့္အေတြး, ခံစားခ်က္, ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ုံသင္ကရိပ္မိပုံကိုၾကားျဖတ္သို႔မဟုတ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့မရွိဘဲကုလားထိုင္ကိုျမင္ရလွ်င္, ကုလားထိုင္ရိုးရွင္းစြာျဖစ္လိမ့္မည္။ ရည္႐ြယ္အျဖစ္ကုလားထိုင္တစ္ခုကုလားထိုင္ (သို႔မဟုတ္အျခားအေတွး) ျဖစ္ပါသည္, ဒါမွမဟုတ္ကုလားထိုင္အဘို႔အရာတစ္ခုခုကိုခံစားဒါမွမဟုတ္ကုလားထိုင္တစ္ခု႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုံ႕ျပန္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ, ကႀကဳံေတြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့အားလုံးတည္ရွိတဦးတည္း- ျဖစ္ပါတယ္ခြဲျခာၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕၏စိတ်ထဲမွာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းစီလူေနမႈခြဲျခားခဲ့ၾကၿပီး-လူေနမႈက်ေနာ္တို႔က၎၏ အေသးစိတ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကခံရေသာေၾကာင့္, ငါတို႔သည္ႏွင့္အတူအျပန္အလွန္အရာအားလုံးကိုမွအမည္မ်ားကိုေပးၿပီေသာေၾကာင့္ငါတို႔သည္ေလ့လာတစ္ဦးခ်င္းစီအရာမ်ား၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုႏွင့္ရႈေထာင့္ ေသာေၾကာင့္, က်ေနာ္တို႔အေၾကာင္းအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ကိုဖန္တီးၾက အမႈအရာမ်ားခြဲျခာ။ အျဖစ္မွန္ရိုးရွင္းစြာတဦးတည္းျဖစ္တည္မႈျဖစ္တယ္, မရွိအခ်ည္းႏွီးေသာအာကာသ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္ထားတဲ့႐ူပေဗဒျဖင့္သက္ေသျပနိုင္ပါတယ္။ အရာအားလုံးကိုကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သို႔မဟုတ္မျဖစ္ေစ, ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ငါသည္ဤအက္ေဆးကိုရိုက္ထည့္ဖို႔အခုအခ်ိန္မွာေပၚမွာထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုအဆိုပါကုလားထိုင္အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚေက်ာက္ေဆာင္ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုလူစည္ကားရာအရပ်, ဒါေပမဲ့က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတစ္ခုမေရမတြက္နိုင္ေသာခင္းက်င္းင္အျဖစ္က သာလွ်င္။

အျဖစ္မွန္ေျမတျပင္လုံးသည္, သို႔ေသာ္လည္းတဲ့ဝိေရာဓိတစ္ခုေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဝဠာကိုယ္ႏွိုက္ကဟန္ခ်က္ညီဖို႔သတ္မွတ္ေသာ္လည္း, ကလည္းအပူစြမ္းအင္သိပၸံဘာသာရပ္၏ဒုတိယဥပေဒထဲမွာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို, ပရမ္းပတာနဲ႕ေရာဂါတစ္ျပည္နယ္ဆီသို႔ဦးတည္ေနပါသည္။ ေသာ္လည္းေဒသအလိုက္က်ေနာ္တို႔ေဂဟစနစ္ဟန္ခ်က္မွ်ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ၿပီးထိုကဲ့သို႔, တျပင္လုံးကိုအေပၚကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈတျဖည္းျဖည္း ကို ပို. ပို. ရႈပ္ေထြးေနေသာျဖစ္လာေနသည္။ သို႔ေသာ္ဝဠာသိသိျဖစ္ၿပီး, သည္၎၏အျမင့္ဆုံး ကိုတိုးျမႇင့္ခဲ့ၾကေပသည္ၿပီးေနာက္အသစ္တခုစကြဝဠာေပါက္မယ္လို႔သီအိုရီရွိပါတယ္။ ဤသည္မွာေသာ္လည္း, သာထင္ေၾကးျဖစ္နိုင္သည္။ စၾကဝဠာဟာေဝးအနာဂတ္၌ေရာဂါအတြက္က်န္ရစ္ရင္ေတာင္ငါတို႔ရွိသမွ်သည္က၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္။ အစအဦးမွာျပန္ရွာေန၎၏တည္ရွိမႈအတြက္အရာအားလုံးကိုယခု ကေနစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးဘန္-ႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားအျဖစ္ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အျဖစ္မွန္ပါဝင္သည္ေၾကာင့္တစ္ခုခ်င္းစီျဖစ္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ထဲကေနလုံးကိုလမ္းအနာဂတ္ကိုအမ်ားဆုံး မွပစၥည္းကေနအေပၚကိုသယ္ေဆာင္။ အႏွစ္သာရမွာေတာ့က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ျဖစ္ၾကသည္ကို၎, ဒါေၾကာင့္အနာဂတ္ျဖစ္တည္မႈျဖစ္ပါတယ္။

image

တစ္ကုလားထိုင္ကေနတျပင္လုံးကိုစကြဝဠာရန္, အမွန္တကယ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြး, ခံစားခ်က္, ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ုံ၏ေဆးထိုးျခင္းမရွိဘဲ, အားလုံးအျဖစ္မွန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒီထိုးေဆးအသုံးမျပဳသျဖင့္၎၏စစ္မွန္ေသာ မွာအျဖစ္မွန္ရိပ္မိနိုင္ပါတယ္။ သင်သည်လဴတို႔သည္မိမိတို႔ အပ္တဲ့ကမာၻႀကီးကိုစိတ္ကူးနိုင္သလား? က်ေနာ့္အျမင္တြင္, လူသားအေပါင်းတို႔သမိုက္မဲငြိမ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ကမာၻေျမက၎၏ဟန္ခ်က္ restore လို႔အားလုံးျဖစ္နိုင္ေျခအတြက္ၾကားမွက်ေနာ္တို႔တစ္ေလာကလုံးေရာဂါအတွက်အေခါင္းႏွစ္လုံးေနၾကသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အမွန္​တရား

အစစ္​နဲ႔အတုခြဲျခားျခင္​း

အတုအ​ေယာင္​ကဘာလဲ

အတုအ​ေယာင္​​ေတြ​ေ႐ွာင္​က်ဥ္​ပါ