စစ္ပြဲ၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား

4년 전

စစ္ပြဲမ်ားအခ်ိန္အ႐ုဏ္ကတည္းကေပၚေက်ာ္သြားၾကၿပီ, ကပုံရသည္။ သူတို႔ကေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာႏွင့္ကပ္ေဘးဆိုင္ရာျဖစ္ၾကေသးက်ေနာ္တို႔ျဖစ္ပ်က္မွသူတို႔ကိုရပ္တန့္ဖို႔ဘယ္လိုသိမပုံရသည္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တစ္ခုလုံးကိုဘဝေတြကိုမ်ားအတြက္ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္စစ္ပြဲမ်ားမ်က္ျမင္ၾကသူေတြကိုေၾကာင့္စစ္ပြဲမ်ားေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္. အတွင်းမွေကာင္းလွ၏။ စစ္ပြဲမ်ားအစဥ္အၿမဲရွိေသာေၾကာင့္အမ်က္ေဒါသ, မနာလိုမႈ, မေက်နပ္မႈ, ဒါမွမဟုတ္အမုန္းတရား၏ေကာက္ယူၾကသည္မဟုတ္။ တစ္ဦးဒါေခၚ "ပဲစစ္။ " ရွိပါတယ္ဥပမာ, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိန္းစစ္ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ delineate: "လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏လတ္တေလာကာကြယ္ေရး (တစ္ဦးတိုက္ခိုက္တုံ႕ျပန္) ထုတ္လုပ္မႈ 4 နည္းလမ္း 2) ကုန္ၾကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး 3) ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား 5) ထိန္းခ်ဳပ္ေရး) ကုန္သြယ္မႈအျမတ္အစြန္းနိုင္ငံ၏အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္အထက္ပါဝင္ေသာ 6) စာခ်ဳပ္တာဝန္ဝတၱရား "(The Economist) ၏ထိန္းခ်ဳပ္ေရး။ က်ေနာ္တို႔ကေအာက္ပါစာပိုဒ္တြင္ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္သို႔သြားပါလိမ့္မယ္။

image

က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမွတဦးတည္းရဲ႕လူၿမိဳးတစ်ၿမိဳး Defending အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားျဖင့္စစ္တိုက္ျခင္းအရွိဆုံးမႈးမတ္မ်ားႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း၏လူမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးနယ္နိမိတ္တခုတခုအေပၚမွာတိုက္ခိုက္မႈဆန့္က်င္တုံ႕တစ္ဦးကနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသည္၎၏နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါသည္။ တစ္သားေကာင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္သင္ထိခိုက်ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြကိုျပန္ႏွိပ္အတြက္အျပစ္ကင္းစင္ရွိပါသည္။ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒခြင့္လႊတ္ျခင္းအေပၚမွီခိုႏွင့္စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ေစ့စပ္အမ်ားဆုံးအေနာက္တိုင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္ေသာ္လည္း "ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳး" အျဖစ္က်ဴးေက်ာ္တစ္ခုသို႔မဟုတ္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအေပၚတိုက္ရိုက္တိုက္ခိုက္ဆန့္က်င္ျပန္တိုက္ခိုက္ေနစစ္ပြဲ၏အမ်ားဆုံးပဲပုံစံ (ဘီဘီစီ) အျဖစ္ရႈျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရရွိမႈႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ကုန္ၾကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းစတင္ေထာက်ခံရဖို႔စစ္ပြဲမ်ားမ်ားအတြက္အျခားေသာ့ခ်က္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေခတ္သစ္သံတမန္ေရးျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္, "ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတြက္စစ္အျခားေပၚတြင္တဦးတည္းလက္တြင္အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွတပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ပါဝါဆက္ဆံေရး, ႏွင့္ထြန္းသစ္စႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတပါးအၿမိဳးသားတစ္ဦးအေျပာင္းအလဲမွပမာဏသည္။ အဆိုပါတ႐ုတ္ျမင့္တက္, BRICS, ဆီတင္ပို႔သူမ်ားျဖစ္ေသာအာရပ္လူၿမိဳးျမား၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဥစၥာဓနရန္ပုံေငြ၏ႀကီးထြားလာခြန္အားကိုအေထာက္အထားေပးစြမ္းသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားစီးပြားေရးစစ္ဆင္ေရးအတြက္အစြမ္းထက္လက္နက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို၎, အရာအားလုံးပဋိပကၡသာျပင္းထန္လာလိမ့္မည္ဟုအႀကံျပဳထားသည္။ နိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီစြမ္းအင္မ်ားအတြက္ကမာၻႀကီးဝယ္လိုအားအထူးသျဖင့္အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ ၏ႀကီးထြားဖို႔မရွိေစရန္, 2030 သည္အထိယခု မွစ. 50% တိုးျမႇင့္မည္ကိုခန့္မွန္းထားသည္။ တခ်ိဳ႕လူေတြကသူတို႔ကလူတမ်ိဳးသည္ခိုင္ခံ့ႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ေစအျဖစ္အမ်ားဆုံးစစ္ပြဲမ်ား, ကုန္ၾကမ္းေက်ာ္ဘက္မွာစစ္တိုက္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

image

ကုန္ၾကမ္းေက်ာ္စစ္ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္, ထုတ္လုပ္မႈ၏နည္းလမ္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္စာရင္း၏ထိပ္ဆုံးအေပၚလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအဘို႔အထူးအေရးႀကီးပါတယ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကိုတစ္နိုင္ငံ၏ထုတ္လုပ္မႈဆန့္က်င္ျပဳမူစစ္ပြဲတစ္ခုထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအျဖစ္ရႈျမင္နိုင္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ၏သူတို႔ရဲ႕နည္းလမ္းတခုတခုအေပၚမွာထိုးစစ္မွတစ္ဆင့္၎တို႔၏စီးပြားေရးကိုတစ္ဦးေလးေလးနက္နက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့်ရင်ဆိဳင်ရေသာအခါထိုေကြာင့်, မ်ားစြာေသာလူမ်ိဳး, စစ္ပြဲထိေတြ႕ဆက္ဆံ။

ေနာက္ထပ္စီးပြားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္, ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုစစ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္တစ္ဦးထက္ပိုေသာအစဥ္အလာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဤေလာက၏ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံးေနဆဲသေဘၤာ (ကုလသမဂၢ) ကျပဳေသာ္လည္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား, အင္တာနက္ရဲ႕အသက္အ႐ြယ္ကတည္းကစြယ္စုံမ်ားႏွင့္ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္, ပင္လယ္ေနျဖင့္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေနဆဲမရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္မေပးေၾကာင္းအမ်ားႀကီးကုန္သြယ္မႈကိုအင္တာနက္ကတဆင့္ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားနိုင္ပါေၾကာင္း။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္အျခားနိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားပိတ္ထားေလွ်ာ့ခ်လွ်င္, သားေကာင္တိုင္းျပည္ တန္ျပန္ရန္ထိုက္သည္။

သင်သည်ကိဳသတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္အျဖစ္ဤဥပစာအေပၚအေျခခံၿပီးရွိစီးပြားေရးအားသာခ်က္သို႔မဟုတ္အားနည္းခ်က္မ်ားကိုတစ္ပုံစံျဖစ္, စစ္တိုက္စဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသ်ာလည်းစစ္ပြဲစတင္ရန္အျခားစီးပြားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ကုန္သြယ္ေရးအျမတ္အစြန္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲအျခားမဟာမိတ္လူၿမိဳးႏွင့်ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္နိုင္ပါတယ္, သို႔မဟုတ္ပါကကုန္သြယ္ေရးအျမတ္အစြန္းအတြက္က်ဆင္းျခင္း, ဒါမွမဟုတ္ခါနီးက်ဆင္းျခင္းတိုက္ဖ်က္ေပးနိုင္သည္။ စီးပြားေရးအရဆင်းရဲဒုက္ခလူၿမိဳးတစ်ၿမိဳး၏ေနာက္ဆုံးေသျခင္းတရားဆိုလို, ဒါေၾကာင့္စီးပြားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္စစ္တိုက္သြားဖို႔တရားမွ်တတဲ့ျဖစ္ပါတယ္နိုင္ပါတယ္။

image

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕, စီးပြားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ကေနေဝးေ႐ြ႕လ်ား, စစ္ပြဲေတြလည္းစာခ်ဳပ္မ်ားမွတာဝန္ဝတၱရားေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္။ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ဒုတိယကမ္ဘာစစ္ပြဲမ်ားဥပမာစာခ်ဳပ္-based စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ဟုေလွ်ာက္နိုင္ပါသည္။ ဤေ႐ြ႕ကားစာခ်ဳပ္မ်ားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္အၾကားအယူဝါဒဆက္ဆံေရး၏နိမိတ္လကၡဏာကိုျဖစ္ၾကသည္။ နိုင္ငံမ်ားအမ်ားအျပားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္စာခ်ဳပ္မ်ားေစ, ဒါေပမယ့္သူတို႔ထဲကတဦးတည္းစစ္ေရးအင္အားတို႔ကနိုင္ငံေပါင္း '' နယ္နိမိတ္မ်ား၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါကိုျမင္နိုင္ပါသည္ႏွင့္အမွ်စစ္မ်ားေသာအားျဖင့္စီးပြားေရး, အေတြးအေခၚရွင္ႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးအယူအဆမွခ်ည္ထားေသာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးက "ကိုယ့္စစ္" စိတ္ခံစားမႈအေပၚ, ဒါေပမယ့္မဟုတ္ဘဲဆိုပါတယ္နိုင္ငံေတြ၏စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုေစာင့္ေရွာက္အေပၚအေျခခံၿပီးမေပးပါ။ စစ္ပြဲမ်ားႂကြလာရာစုအတြင္းအဆုံးသတ္ဘို႔မလိုပါျဖစ္ပါတယ္တူေသာစစ္ဘို႔ဤအရာအလုံးစုံအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္အတူကၾကည့္ရႈသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.