အၾကမ္​းဖက္​မႈ

2년 전

အၾကမ္းဖက္ဝါဒအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုေခၚတြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားလူမ်ိဳး၏အုပ္စုတစုတို႔ကေဖ်ာ္ေျဖလုပ္ငန္းစဥ္မမၽွတျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္လွုပ္ရွားမွုမ်ားသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းအထူးသျဖင့္လွုပ္ရွားမွုေဖ်ာ္ေျဖဖို႔အုပ္စုတင္းက်ပ္ေသာအမိန္႔ေပးသည္တဲ့သူတစ္ဦးတည္းသာသူေဌးကရွိပါသည္။ သူတို႔ကသူတို႔ရဲ့မတရားစိတ္ကူးမ်ား၏ျပည့္စုံဘို႔ေငြ, အာဏာႏွင့္လူသိရွင္ၾကားခ်င္တယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားအတြက္, တကယ့္ဘယ္နိုင္ငံနဲ႔မဆို၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာအၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္. သတင္းျပန္႔ႏွံ့ေစရန္ကူညီေပးသည္ေသာမီဒီယာသည္။ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုလည္းအထူးသျဖင့္သူတို႔အစီအစဥ္, စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိေစျခင္းငွါသူတို႔ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္မီဒီယာမ်ား၏ေထာက္ခံမွုယူပါ။

image
Photo google

အဆိုပါအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအုပ္စုမ်ားကိုသူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအမည္ရွိေနၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏တမန္ေတာ္တို႔သည္ႀကီးစြာေသာအတိုင္းအတာအထိလူ႔စိတ္ကိုသာသက္ေရာက္သည္ႏွင့္လူဒါမိမိတို႔ေနအိမ္ကေနအျပင္ဘက္ကိုသြားေကြာက်ရွံ့ေသာကိုေကြာက်ရွံ့ေစသည္။ သူတို႔ကေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအဘူတာ႐ုံ, ဗိမာန်, လူမွုေရးအျဖစ္အပ်က္, အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ရပ္ႏွင့္ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာတူေသာလူအစုအေဝးအတြက္အိမ္ျပင္ပတြင္ေနရာတိုင္းရွိေကြာင်းထင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာသူတို႔ရဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္လူရဲ့စိတ္ကိုအေပၚစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာနိုင္ရန္အတြက္ျမင့္မားေသာလူဦးေရရဲ့တိက်တဲ့ဧရိယာအတြင္းေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအျပန္႔ႏွံ့ခ်င္တယ္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏အခ်ိဳ႕မၾကာေသးမီလုပ္ရပ္အိႏၵိယအတြက္အေမရိကန္ႏွင့္ 26/11 တိုက္ခိုက္မွုအေပၚ 9/11 တိုက္ခိုက္မွုျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာအႀကီးအတိုင္းအတာအထိဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚထိခိုက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါလူၿမိဳးထဲကအၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအျခင္းႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကိုေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္တစ္ဦးတင္းက်ပ္စြာလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္အစိုးရ၏အမိန္႔အေပၚျပဳမိသည္။ တစ္ခုခ်င္းစီသည္လူတစ္ဦးကလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုလိုက္နာဖို႔ရွိၿပီးအျပည့္အဝကိုယ္ခႏၶာ၏အလိုအေလၽွာက္စက္ကေနသြားရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူမွုေရးအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔တူမဆိုအေၾကာင္းရင္းလူစည္ကားေနေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ေနရာမ်ား, သမၼတနိုင္ငံေန႔, Independence Day, ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္စသည္တို႔ကိုတူေသာအမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား စကင္နာ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာစက္ေတြအသုံးျပဳျခင္း, လုံျခဳံေရးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ေဖာ္ထုတ္မယ္အတြက္အကူအညီရ။ ေတာင္မွဤကဲ့သို႔ေသာတင္းက်ပ္စြာလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္ၿပီးေနာက္က်ေနာ္တို႔ေနဆဲအၾကမ္းဖက္ဝါဒဆန္႔က်င္ပါကထိေရာက္ေသာလုပ္နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏တိုင္းျပည္ဟာအၾကမ္းဖက္ဝါဒဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္အျဖစ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစုကိုဖယ္ရွားႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးျဖဳန္းျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ကအၾကမ္းဖက္သမားေတြေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာေလ့က်င့္သင္ၾကားတဲ့ေနၾကသည္အျဖစ္သို႔ရာတြင္ထိုသို႔ေနဆဲေရာဂါကဲ့သို႔အႀကီးထြားလာေနပါတယ္။ သူတို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကဲ့သို႔အလွန်ဘုံလူမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏ဒါေပမဲ့သူတို႔အခ်ိဳ႕မတရားလုပ္ရပ္ျဖည့္စြက္ဖို႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္၎တို႔၏တဦးတည္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း, မိသားစုႏွင့္တိုင္းျပည္ဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္ရန္အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစေနၾကသည္။ သူတို႔ကဒါတိုက္ခိုက္ေနစဥ္သူတို႔သည္အစဥ္မျပတ္သူတို႔ရဲ့ဘဝကိုအၿပီးသတ္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ, မိမိတို႔အသက္တာကိုအေလၽွာ့ေပးလိုက္ေလ်ာဘယ္ေတာ့မွေၾကာင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံသားအျဖစ္, ငါတို႔ရွိသမၽွသည္အၾကမ္းဖက္ဝါဒကိုရပ္တန္႔ဖို႔အလြန္အမင္းတာဝန္ရွိသည္ႏွင့္အငါတို႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာမေကာင္းတဲ့နဲ႔စိတ္ပ်က္လူမ်ား၏ေလာဘေဟာေျပာပြဲသို႔ေရာက္ဘယ္ေတာ့မွတဲ့အခါမွသာကရပ္တန္႔ေစနိုင္သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုေခၚတြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားလူမ်ိဳး၏အုပ္စုတစုတို႔ကေဖ်ာ္ေျဖလုပ္ငန္းစဥ္မမၽွတျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္လွုပ္ရွားမွုမ်ားသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းအထူးသျဖင့္လွုပ္ရွားမွုေဖ်ာ္ေျဖဖို႔အုပ္စုတင္းက်ပ္ေသာအမိန္႔ေပးသည္တဲ့သူတစ္ဦးတည္းသာသူေဌးကရွိပါသည္။ သူတို႔ကသူတို႔ရဲ့မတရားစိတ္ကူးမ်ား၏ျပည့္စုံဘို႔ေငြ, အာဏာႏွင့္လူသိရွင္ၾကားခ်င္တယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားအတြက္, တကယ့္ဘယ္နိုင္ငံနဲ႔မဆို၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာအၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္. သတင္းျပန္႔ႏွံ့ေစရန္ကူညီေပးသည္ေသာမီဒီယာသည္။ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုလည္းအထူးသျဖင့္သူတို႔အစီအစဥ္, စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိေစျခင္းငွါသူတို႔ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္မီဒီယာမ်ား၏ေထာက္ခံမွုယူပါ။

အဆိုပါအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအုပ္စုမ်ားကိုသူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအမည္ရွိေနၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏တမန္ေတာ္တို႔သည္ႀကီးစြာေသာအတိုင္းအတာအထိလူ႔စိတ္ကိုသာသက္ေရာက္သည္ႏွင့္လူဒါမိမိတို႔ေနအိမ္ကေနအျပင္ဘက္ကိုသြားေကြာက်ရွံ့ေသာကိုေကြာက်ရွံ့ေစသည္။ သူတို႔ကေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအဘူတာ႐ုံ, ဗိမာန်, လူမွုေရးအျဖစ္အပ်က္, အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ရပ္ႏွင့္ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာတူေသာလူအစုအေဝးအတြက္အိမ္ျပင္ပတြင္ေနရာတိုင္းရွိေကြာင်းထင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာသူတို႔ရဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္လူရဲ့စိတ္ကိုအေပၚစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာနိုင္ရန္အတြက္ျမင့္မားေသာလူဦးေရရဲ့တိက်တဲ့ဧရိယာအတြင္းေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအျပန္႔ႏွံ့ခ်င္တယ္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏အခ်ိဳ႕မၾကာေသးမီလုပ္ရပ္အိႏၵိယအတြက္အေမရိကန္ႏွင့္ 26/11 တိုက္ခိုက္မွုအေပၚ 9/11 တိုက္ခိုက္မွုျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာအႀကီးအတိုင္းအတာအထိဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚထိခိုက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါလူၿမိဳးထဲကအၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအျခင္းႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကိုေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္တစ္ဦးတင္းက်ပ္စြာလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္အစိုးရ၏အမိန္႔အေပၚျပဳမိသည္။ တစ္ခုခ်င္းစီသည္လူတစ္ဦးကလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုလိုက္နာဖို႔ရွိၿပီးအျပည့္အဝကိုယ္ခႏၶာ၏အလိုအေလၽွာက္စက္ကေနသြားရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူမွုေရးအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔တူမဆိုအေၾကာင္းရင္းလူစည္ကားေနေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ေနရာမ်ား, သမၼတနိုင္ငံေန႔, Independence Day, ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္စသည္တို႔ကိုတူေသာအမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား စကင္နာ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာစက္ေတြအသုံးျပဳျခင္း, လုံျခဳံေရးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ေဖာ္ထုတ္မယ္အတြက္အကူအညီရ။ ေတာင္မွဤကဲ့သို႔ေသာတင္းက်ပ္စြာလုံျခဳံေရးအစီအစဥ္ၿပီးေနာက္က်ေနာ္တို႔ေနဆဲအၾကမ္းဖက္ဝါဒဆန္႔က်င္ပါကထိေရာက္ေသာလုပ္နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

image
Photo google

ကၽြန္ုပ္တို႔၏တိုင္းျပည္ဟာအၾကမ္းဖက္ဝါဒဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္အျဖစ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစုကိုဖယ္ရွားႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးျဖဳန္းျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ကအၾကမ္းဖက္သမားေတြေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာေလ့က်င့္သင္ၾကားတဲ့ေနၾကသည္အျဖစ္သို႔ရာတြင္ထိုသို႔ေနဆဲေရာဂါကဲ့သို႔အႀကီးထြားလာေနပါတယ္။ သူတို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကဲ့သို႔အလွန်ဘုံလူမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏ဒါေပမဲ့သူတို႔အခ်ိဳ႕မတရားလုပ္ရပ္ျဖည့္စြက္ဖို႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္၎တို႔၏တဦးတည္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း, မိသားစုႏွင့္တိုင္းျပည္ဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္ရန္အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစေနၾကသည္။ သူတို႔ကဒါတိုက္ခိုက္ေနစဥ္သူတို႔သည္အစဥ္မျပတ္သူတို႔ရဲ့ဘဝကိုအၿပီးသတ္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ, မိမိတို႔အသက္တာကိုအေလၽွာ့ေပးလိုက္ေလ်ာဘယ္ေတာ့မွေၾကာင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံသားအျဖစ္, ငါတို႔ရွိသမၽွသည္အၾကမ္းဖက္ဝါဒကိုရပ္တန္႔ဖို႔အလြန္အမင္းတာဝန္ရွိသည္ႏွင့္အငါတို႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာမေကာင္းတဲ့နဲ႔စိတ္ပ်က္လူမ်ား၏ေလာဘေဟာေျပာပြဲသို႔ေရာက္ဘယ္ေတာ့မွတဲ့အခါမွသာကရပ္တန္႔ေစနိုင္သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.