အိပ္​မက္​ကို အ​ေကာင္​အထည္​​ေဖာ္​ျခင္​း

2년 전

သင္အလယ္တန္းေက်ာင္း၌က်င္လည္ေသာအခါသင္တို႔ကိုေနာက္ထပ္ပညာေရးအတြက္ခဲ့အိပ္မက္တခုတခုအေပၚမွာအက္ေဆးေရးပါ။ သင့္ရဲ့စာစီစာကုံးထဲမွာ, သင်သည်အသက်ရွင်ေသာသူတို႔အားအိပ္မက္ကိုေစာင့္ေရွာက္သင္တို႔ကဲ့သို႔သူတို႔အားအိပ္မက္သေဘာေပါက္ဆီသို႔ဦးတည္အလုပ္လုပ္ခဲ့သုံးနည္းလမ္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္သုံးစိန္ေခၚမွုမ်ားပါဝင္သည္။

image

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ငါအေရးအသားမွတပါးတျခားအမ်ားႀကီးစိတ္ဝင္စားမဟုတ္ခဲ့ေပ။ သည္အျခားဘာသာရပ္မ်ား႐ုံအလြတ္က်က္အေၾကာင္းကိုေျခာက္ေသြ႕သလိုပဲ။ စာအေရးအသားအတြက္, ငါသည္ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ဖန္တီးမွုျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ တျခားဘာသာရပ္မ်ားရွိ-မွာမျပဳခဲ့ေၾကာင္းအနည္းဆုံးငါ၏အရွုေထာင့္မွာရွိတဲ့အခ်ိန္ကကတစ္ပြင့္လင္းခဲ့ရသည္။

16 ႏွစ္သမီးအရြယ္ဝန္းက်င္, ငါသည္ပုံမွန္ကဗ်ာေရးဖို႔စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ဆုံးမွာငါ့အ repertoire သို႔ပုံျပင္မ်ားထည့္သြင္း။ ေရွ႕ဆက္ထိုအၿခိန် မွစ. ငါေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္အေရးအသားႏွင့္စာေပေလ့လာခ်င္ခဲ့တယ္သိတယ္။ ကၽြန္မစာေရးဆရာ-သည္အျခားဘာသာရပ္ငါ့ထံသို႔ boring ခံခဲ့ရသည္ျဖစ္ခ်င္သည္ဟုသံသယရွိစရာမလိုပါျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒါေၾကာင့္အေပၚတစ္ဦးသတင္းစာဆရာျဖစ္ျခင္းစာအုပ္တစ္အုပ္အယ္ဒီတာျဖစ္ျခင္း, တစ္ဝတၳဳေရးဆရာျဖစ္ျခင္း, တစ္အေရးအသားဆရာျဖစ္ျခင္း, အဂၤလိပ္တစ္ဦးဆရာျဖစ္ျခင္းႏွင့္: ငါေကာလိပ္ေက်ာင္းအၿပီးငါ့အအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွုအတြက္အမ်ားအျပားလမ္းေၾကာင္းကိုျမင္ေတာ္မူ၏။ ဒါေပမယ့္အနာဂတ္အေရးအသားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရွိျခင္း၌ငါ့လမ္းအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတားအဆီးရွိၾက၏။

ငါ့အမိငါ့ခမည္းေတာ္စာေရးဆရာျဖစ္ခဲ့သည္, သူတို႔ကြာရွင္းမွု, တစ္ပူပလက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့အျဖစ္တစ္ဦးစာေရးဆရာျဖစ္လာငါ့တဘက္၌ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါ့အဘအိမ္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုထြက္ခြာရွည္လ်ားအေရးအသားခရီးစဥ္အေပၚသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ငါ့အမိအေရးအသားစိတ္က်ေရာဂါထြက္အတြက္-and ငါ့အဘ၏စြပ္စြဲ။ အဲဒီမွာစာေရးဆရာမ်ားအေၾကာင္းကိုအမ်ားအျပားအႏုတ္လကၡဏာပုံစံျဖစ္ၾကသည္ကို၎, ကံမေကာင္း, ငါ့အဘထိုသူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ထြက္ေနထိုင္ခဲ့ခဲ့သည္။

image

ငါ့ကိုငါ့အမိအေရးအသားမ်ားအတြက္ေနာက္ဆုံးမွာေကာလိပ္ကိုသြားခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းသူမကငါ့အေရွးခယ်ျမွုႏွင့္အတူအဆက္မျပတ္သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ငါအခ်ိန္ႏွင့္အတူေနထိုင္ေနသူကိုငါ့ပေထြး, အစဥ္မျပတ္ငါေရြးေကာက္ေသာအလုပ္အကိုင္မဆိုေငြရွာနဲ႔ကၽြန္မပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်တဲ့ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းမဟုတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.