ဘဝသည္​ဂိမ္​းကစားျခင္​း

2년 전

အေတာ္မ်ားမ်ားကပညာရွိသေသာလူဘဝကိုဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေက်ာ္ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ကဒီေၾကညာခ်က္အားျဖင့္ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ငါသည္ငါ့ကိုယ္ပိုင္ဘဝတစ္ဇာတ္ေၾကာင္း၌ဤယုံၾကည္ခ်က္သ႐ုပ္ျပပါလိမ့္မယ္။ ေမၽွာ္လင့္, ငါ့အေတြ႕အၾကဳံေတြကိုမွတဆင့္ဒီဒႆနေဖၚျပျခင္းျဖင့္အသုံးျပဳပုံအဲဒါကိုဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္: ကိုသူတို႔ဂိမ္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လၽွင္အျဖစ္ဖန္တီးမွုအလုပ္, အေဆာက္အဦဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္သာမန္တာဝန္မ်ားကိုကုသ။

image

သင်သည်ကိုဘယ္လိုဗီဒီယိုဂိမ္းထဲမွာသင့္ရဲ့ကိုယ္ပြားသို႔မဟုတ္ဇာတ္ေကာင္အဆင့္ဆင့္ကိုတက္အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုျဖည့္စြက္သို႔မဟုတ္အေတြ႕အၾကဳံအခ်ိဳ႕ပမာဏကိုရရွိမွုမ်ားကသိသေလာ ေကာင္းၿပီ, အသက္ရွင္ျခင္းကိုငါဒီစနစ္ဆင္တူသည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးအလုနီးပါး 10 ႏွစ္တေလၽွာက္လုံးကၽြန္မရဲ့တီထြင္ဖန္တီးမွုအေပၚလုပ္ကိုင္ဖို႔ေန႔တိုင္းဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။ ငါေန႔တိုင္းငါ့အဖန္တီးမွုခြက္ကိုအာ႐ုံစိုက္အသုံးျပဳပုံငါအေတြ႕အၾကဳံ, ဗဟုသုတ, ႏွင့္ဖန္တီးမွုရလာဒ္မ်ားငါ့အဆင့္ကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္အတြက္လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မွုရရွိနိုင်ေၾကာင္းကိုငါသိ၏။ ငါ့အဘို႔, က, ငါေဒသႏၲရ play သည့္အခါတစ္ဦးခ်င္းစီေန႔ကေရာက္ရွိအသစ္အဘယ္အရာကိုအဆင့္ကိုၾကည့္ရွုမနာသီခ်င္းဆိုႏွင့္ေရးသားဖို႔ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဤသုံးပါးဖန္တီးမွုတာဝန္မ်ားကိုအတူတိုးတက္မွုငါတစ္ဦးတည္းသာတာဝန္အေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလၽွင္ထက္ပိုတျဖည္းျဖည္းေသာ္လည္းတိုးတက္မွုေနဆဲသိသာႏွင့္လွုံ႔ေဆ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ငါေန႔တိုင္းငါဖန္တီးမွုစုံလင္၏ခ်က္မ်ားမရရွိပန္းတိုင္ေရွ႕ဆက္ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္ခံစားရတယ္။ ငါက်ေနာ္တို႔အဲဒီမွာေၾကာင့္အႏုပညာအေၾကာင္းကိုသိရန္သည္ႏွင့္ငါတို႔သည္ပြဲခ်င္းၿပီးၾကဖို႔အေရးႀကီးေနသည္အရာအားလုံးလုပ်နိုင်အရာရာကိုသိဆိုလိုေပသည္အျဖစ္ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးဖန္တီးမွုအႏုပညာကိုကၽြမ္းက်င္မနိုင္အျဖစ္ခ်က္မ်ားမရရွိဟုဆိုသည္။ ကိုယ့္အခ်ိဳ႕ဗီဒီယိုဂိမ္းထဲမွာလိုပဲပင္ထိပ္အဆင့္ကိုေရာက္ရွိၿပီးေနာက္အသစ္ကၽြမ္းက်င္မွုရရွိရန္, ရရွိေတြ႕ၾကဳံခံစားစုေဆာင္းရန္အသစ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေသာ့ဖြင့္ဖို႔လၽွို႔ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုရွိေနတုန္းပဲ။

ဇာတ္ေကာင္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ငါမၾကာခဏဂိမ္းတစ္ခုအျဖစ္ဆက္ဆံပါ။ ဥပမာအားျဖင့္, ငါ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုငါသည္ငါ့ဇနီးႏွင့္အတူယေန႔နိုင္ပါတယ္ဘယ္လိုလူနာၾကည့္ရွုပါစို႔။ ", နံနက္ယံ၌ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအားဆင့္ဆိုရမည္မွာမည္နံနက္အျပင္, ငါလိုင္းအတြက္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း, ထိုေန႔ရက္တေလၽွာက္လုံးဒီဂိမ္းကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတိေပးပါလိမ့္မယ္။ ေန႔ရက္တိုင္းကိုယ့္ကိုယ္ကိုပိုေကာင္းတဲ့လူတစ္ဦးေအာင္ႀကိဳးစားေနအမ်ားအျပားတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ဖိစီး၏မ်က္ႏွာကိုအတြက္လုပ္ဖို႔လြယ္ကူသည္မဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးဂိမ္းအျဖစ္ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏အေဆာက္အဦဆက္ဆံပါလၽွင္သို႔ေသ်ာလည်း, ၿပီးေတာ့က်ေနာ္တို႔ကဒီျဖစ္စဥ္ကိုေပါ့ပါးေၾကာင္းစဥ္းစားသို႔ကိုယ်႕ကိုယ်ကိုလွည့္စားနိုင္ပါတယ္။ ဤ "လွည့္ကြက္" ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏အေဆာက္အဦတစ္ခုေပ်ာ္စရာအေတြ႕အၾကဳံကေအာင္ထက္ Boot တက္စခန္းမ်ားကဲ့သို႔ခံစားဖို႔အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏အႀကီးျမတ္ဆုံးျဒပ္စင္သည္သင္အနီးကပ္လူအျပဳသေဘာထုံးစံ၌သင္တို႔၏အမူအက်င့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ပုံကိုျမင္ေနသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ, ၾကမ္းျပင္ေလာကထဲကလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာေမးလ္ဖြင့္ေကာက္ေန, သင္၏အခန္းကိုဖြင့္သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းအျဖစ္သာမန္တာဝန္မ်ားကို, န်ပင်ပန်းပုံေပၚနိုင္ပါတယ္။ သင်သည်ဂိမ္းသို႔ထိုကဲ့သို႔ေသာတာဝန္မ်ားကိုေစလၽွင္သို႔ေသာ္သူတို႔ပင္ေပ်ာ္စရာျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ သင္တစ္မိနစ္ေရခ်ိဳးနိုင္ပါတယ္မည္မၽွဟင္းလ်ာမ်ားေတြ႕နိုင္ပါသည္, ထိုဟင္းလ်ာမ်ားကိုေလၽွာ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္လို႔ေျပာပါ။ သင္အျမင့္မားဆုံးရမွတ္ရိုက္ႏွက္နိုင္မယ္ဆိုရင္ၾကည့္ရွုရန္ဤ ေနရာမွာျပန္လုပ္ေပးနိုင္သည္။ ဒါ့အျပင္သင္အႀကိဳက္ဆုံးဂီတအခ်ိဳ႕ကိုအေပၚခ်ၿပီးလည္းျဖစ္စဥ္ကိုလွုံ႔ေဆာ္ေပးနိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်, ငါသည္ ဂိမ္းသန္႔ရွင္းခံရဖို႔တျခားဘာမွမရွိဘူးေသခ်ာေစရန္ငါအတတ်နိုင်ဆုံးတစ္ခုခုရွင္းလင္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ငါတစ္ခုခုရနိုင္ပုံကိုစင္ၾကယ္ေသာျမင္ခ်င္တာေပါ့။ အခန္းထဲမွာ၏အမွု၌ငါသည္ထိပ္ကေနေအာက္ေျခငါ့အခန္းထဲသန္႔ရွင္းေရးတစ္ပါတ္အဘို႔ေန႔ရက္တိုင္းနာရီေပါင္း။ ဒါဟာေဝးဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာအမွုအရာပစ္ျခင္းငွါအရာအားလုံးသပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္သပ္ရပ္ေစရန္, တဖန္အသစ္ကျဖစ္လာအခန္းထဲမွာသက္ေသခံပါးခဲ့ပါတယ္။ ငါသည္ငါ့အခန္းထဲျဖစ္လာနိုင္ပုံကိုစင္ၾကယ္ေသာကိုေတြ႕ျမင္ခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔သာမန္အၿခိဳ႕ေသာတာဝန္မ်ားကိုေခၚေသာ္လည္း, သူတို႔သည္တကယ္ေတာ့စိတ္လွုပ္ရွားစရာႏွင့္လန္းဆန္းျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ စာေရးဆရာႏွင့္အယ္ဒီတာသကဲ့သို႔ငါ၏အမွု၌ငါမၾကာခဏေၾကာင္းတဝိုက္ကိုေရႊ႕ဖို႔အခြင့္အလမ္းမရၾကဘူး။ ကၽြန္မ ပို. ပင္ေလ့က်င့္ခန္းခံရပါလိမ့္မယ္တဲ့လမ္းအတြက္ေရြ႕လ်ားထြက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့လမ္းအတိုင္းသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားဆက္ဆံပါ။

image

အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုပိုၿပီးအေတြးအေခၚရကုန္အံ့။ က်ေနာ္တို႔ဘာမၽွမႏွင့္အတူဤေလာကသို႔ လာ. , လည္းငါတို႔ႏွင့္အတူယူဘာမၽွမထားခဲ့။ ႂကြင္းေသာအရာဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္: ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔စံျပဆီသို႔ဦးတည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ခရီးအေပၚရနိုင္ပုံကိုေဝးၾကည့္ဖို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတစ္စီးရီး။ ငါတို႔သည္ဖန္တီးမွုအလုပ္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဇာတ္ေကာင္တည္ေဆာက္ႏွင့္သာမန္တာဝန္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ေစျခင္းငွါေသာ္လည္းအဆုံးရလဒ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္: ကၽြန္ေတာ္အၾကႇန်ဳပ်တို႔ႏွင်႕အတူယူဘာမၽွမႏွင့္အတူဤေလာက၏စြန္႔ခြာ။ သို႔ေသ်ာလည်းၾကႇန်ဳပ်တို႔ကိုေနာက္ကြယ္မွေနတဲ့ပဲ့တင္ရိုက္ခတ္မွုထားခဲ့ပါ: ငါတို႔လုပ္ရပ္ေတြ၏အမွတ္တရမ်ား, ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္အလုပ္။ ဤနည္းအားျဖင့္, ငါတို႔အျခားသူမ်ား (ေမၽွာ္လင့္) ခံစားနိုင္ပါတယ္ေသာအရာကိုထားခဲ့သာတူရိယာျဖစ္ၾကသည္။ အသက္ရွည္သင်သည်တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊ-ကအဘယ္အရာကိုကၽြန္ုပ္တို႔ဘဝအသက္တာ၌ျပဳၾကၿပီအျပဳသေဘာလမ္းအတြက္အျခားသူမ်ားကိုသာသက္ေရာက္သည္အဘယ္မၽွကာလပတ္လုံးအေၾကာင္းအဘယ္မၽွကာလပတ္လုံးအေၾကာင္းကိုဤမၽွေလာက္ဘူး။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.