ဒူးရင္းၿခံသို႔အလည္တစ္​​ေခါက္​

2년 전

အၾကႇန်ဳပ်၏ဝမ္းကြဲအေၾကာင္းကိုငါးကီလိုမီတာၿမိဳ႕ကေနတစ္ဦးဒူးရင္းၿခံရွိပါတယ္။ ငါအသီးရာသီကာလအတြင္းတစ္ႀကိမ္သူ႔ကိုသြားေရာက္ခဲ့သည္။
ငါသည္ငါ့အိမ်မွလူအေပါင္းတို႔သည္လမ္းစက္လီးစီးျခင္းၿပီးမွနံနက္ယံ၌အေၾကာင္းကို 9 နာရီေလာက္မွာမွာဥယ်ာဥ္ၿခံေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အၾကႇန်ဳပ်၏ဝမ္းကြဲအတြက္ဥယ်ာဥ္ၿခံအလယ္၌သူ၏က်ိဳးႏြံနည္းနည္းသစ္သားအိမ်ေတ်ာ၌အၾကႇန်ဳပ်အဘို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

image

အိမ္သူအိမ္သားပတ္လည္ကခန္႔ 5 ဧက, အၿခံျဖစ္ခဲ့သည္။

လူအေပါင္းတို႔သည္ဥယ်ာဥ္ၿခံေက်ာ္ကဒူးရင္းသစ္ပင္မ်ားရာေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ဒူးရင္းႁပြတ္အကိုင္းအခက္ေပၚမွာဆြဲထားၾက၏။ ဤအ အသီးအပြေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ရွိပါတယ္ျဖစ္ရမည္။

႐ုတ္တရက္က်ယ္ေသာေလယာဥ္ပ်က္က်တဲ့အကြာအေဝးကေနတံပိုးမွုတ္ေသာအခါ။ ငါလန႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသ်ာလည်းအၾကႇန်ဳပ်၏ဝမ္းကြဲကအပင္တစ္ပင္ကေနက်ဆင္းေနတစ္ခုသာမွည့္ေသာဒူးရင္းျဖစ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ငါကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုသက္ျပင္းခ်မွုတ္။ ထိုအခါငါအသံမွ လာ. အဘယ္အရပ္မွသို႔လိုက္ၾက၏။ ကၽြန္ုပ္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာမွငါခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားအၾကားတြင္အသီးကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ငါကေကာက္ကိုင္လိုက္ၿပီးအိမ္သို႔ျပန္သယ္တယ္။

image

အိမ္သူအိမ္သား၏ေနာက္ေက်ာမွာတက္ပုံကတျခားဒူးရင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ အၾကႇန်ဳပ်၏ဝမ္းကြဲအေစာပိုင္းကသူတို႔ကိုစုေဆာင္းခဲ့သည္။ သူတို႔ကေနာက္ပိုင္းမွာလာမယ့္သူတစ္ဦးဝယ္ဘို႔ရွိၾက၏။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ငါ့အဝမ္းကြဲသူတို႔ထဲကစုံတြဲတစ္တြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ငါအတြင္းရွိအရသာဇာတိပကတိအားျဖင့္အစာစားေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သည္။

ဒါနဲ႔လဲဒူးရင္းတက္ေကာက္ေနနံနက္အခ်ိန္၌ေနခဲ့ရသည္။ ဒါဟာငါ့ကိုအဘို႔ႀကီးစြာေသာအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါ့ကိုတိုက္ခိုက္ေနေစာင့္သာျခင္, အတန္ငယ္ဟာေပ်ာ္စရာလုယူၾက၏။

image

အေၾကာင္းကိုမြန္းတည့္အခ်ိန္၌ငါၿခံအတြက္အံ့ၾသစရာအေတြ႕အၾကဳံအတြက္သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္ၿပီးေနာက္ငါ၏အဝမ္းကြဲမွႏွုတ္ဆက္ရမည်။ ငါထို႔ေနာက္ေနအိမ္စက္လီးစီးျခင္း။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.