က်န္းမာေသာေနထိုင္မွဳ

2년 전

က်န္းမာတဲ့လူေနမွုပုံစံစတဲ့ထိုကဲ့သို႔ေသာ, က်န္းမာေသာအစားအစာရွိျခင္းမွန္မွန္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းအတြက္လုပ္ၾကဖို႔အခ်ိန္ထြက္တာႏွင့္ညဉ့္အခ်ိန္၌လုံေလာက္ေသာအိပ္စက္မွုယူၿပီးအျဖစ္ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားကိုေအာက္ပါအဓိပၸာယ္ရွိ၏။ ဒါဟာဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေရာဂါေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္လုံးလုံးအသက္ရွင္ဖို႔က်န္းမာလူေနမွုပုံစံစတဲ့အတိုင္းလိုက္နာရန္မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္။

image

မက်န္းမာအေလ့အထမ်ား Quit ဖို႔ဘယ္လိုေနသလဲ?

ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုကပင္အတူတူပင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားက်ေနာ္တို႔အတြက္လုပ္ၾကသည့္က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္အေလ့အထမ်ားသတိထားမ်ားႏွင့္အမ်ားျဖစ္ၾက၏ေနခ်ိန္မွာက်ေနာ္တို႔မၾကာခဏပ်က္ၾက။ သင္႐ုံတေန႔နိုးႏွင်႕သင်ႏွင်႕အတူျပဳသင့္ရဲ့က်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္တဲ့အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ကဲဒါဆိုရင္ေတာ့ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ သင္သည္တာရွည္ကတည္းကသူတို႔ကိုေအာက္ပါခဲ့ၾကပါလၽွင္အဘယ္သူမၽွမက, အထူးသျဖင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာအေလ့အထမ်ားေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုေတြအမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဤတြင္ကိုကူညီသင့္ေၾကာင္းအနည္းငယ္အရာျဖစ္ၾက၏:

ခ်ေရး

သင္ျပဳသင့္ပါတယ္ပထမဦးဆုံးအရာသည္သင္တို႔အထဲ၌က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကမေကာင္းတဲ့အေလ့အထႏွင်႕သင်တူေဆးလိပ္ျဖတ္လၽွင္သင္သည္သင္၏အသက္တာ၌အေၾကာင္းကိုေဆာင္ၾကဥ္းနိုင္အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မွုမ်ား cons ေရးခ်ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္မၾကာခဏအလုံအေလာက္ကဖတ္နိုင္သည္ေနရာမွာကပ္ထားပါ။ ဤလွုံ႔ေဆာ္မွုအျဖစ္အလုပ္လုပ္သင့္ပါတယ္။

ကုမၸဏီအက်ိဳးသက္ေရာက္မွု

ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုအတိုင္းအတာအထိကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေလ့အထမ်ားသက္ေရာက္သည္။ သင်သည်အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ေဆးလိပ္ေသာက္အတြက္လုပ္ၾကေသာသူတို႔ႏွင်႕အတူ socializing ခဲ့ၾကပါလၽွင္သင္တို႔သည္ဤအေလ့အထေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္အဘို႔အထို႔ေနာက္သူကခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္။ ထိုသို႔ေသာလူတို႔ႏွင့္အတူသင့္ရဲ့အဆက္အသြယ္ကန္႔သတ္နိုင္ဖို႔အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

image

TRIGGER ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

အစပ်ိဳးျခင္းအျဖစ္ျပဳမူအံ့ေသာငွါအရာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္ျဖစ္နိုင္သည္။ သင်သည်ကိုေသာက္သုံးၾကေသာအခါဥပမာ, သင္ပိုမိုေဆးလိပ္ေသာက္လၽွင္ထို႔ေနာက္သင့္အခ်ိဳရည္အေပၚထြက္ခုတ္ျဖတ္။ သင္တီဗီၾကည့္ေနၾကသည့္အခါခ်စ္ပ္မ်ားႏွင့္ cookies မ်ားကိုရွိျခင္း၏အေလ့အထရွိပါကၿပီးေနာက္သင္တီဗီၾကည့္ရွုသည့္အခ်ိန္ေပၚထြက္ခုတ္ျဖတ္။

အစားထိုးရွာေဖြပါ

ပ်င္းႏွင့္စိတ္ဖိစီးမွုကလူကိုမိုဘိုင္းသို႔မဟုတ္တီဗီဖန္သားျပင္ေပၚတြင္အခ်ိန္ပမာဏႀကီးမားတဲ့ျဖဳန္း, ထိုကဲ့သို႔ေသာေဆးလိပ္ေသာက္, အရက္ေသာက္အျဖစ္က်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္တဲ့အေလ့အက်င့္မွယူဘုံအေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ အဲဒီအစားထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားက်ဴးလြန္သင္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ၌သင္တို႔၏စြမ္းအင္ channelize ဖို႔ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုကိုလုပ္ရေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္, သင္သည္သင္၏အခမဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္းသင္သည္အေနနဲ႔သူတို႔စိတ္ဝင္စားတဲ့အရာတစ္ခုခုကိုလိုက္နာေစနိုင္သည္။ ဒါဟာပုံၾကမ္းမွခုန္ရန္သင့္ေခြးႏွင့္အတူကစားျခင္းကေနဘာမွမျဖစ္နိုင္ပါ။

image

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အကူအညီကိုရွာ

သင္တီထြင္ထားေသာစွဲဖယ္ရွားပစ္တဲ့ထံသို႔မေရာက္ရအထူးသျဖင့္လာေသာအခါေဖာ္ျပထားေသာအထက္မကူညီဘူးလၽွင္ကပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အကူအညီရွာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာက္ခ်က္

သင်သည်ေပါ့ေပါ့သင္၏က်န္းမာေရးမယူရမည္ျဖစ္သည္။ သင်သည်ပင္လယ္ေအာ္မွာကန်ျးမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ၿပီးသားမဟုတ္ရွိပါကဒါဟာက်န္းမာတဲ့လူေနမွုပုံစံစတဲ့ေျပာင္းရန္ဖို႔အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.