နည္းပညာဟာသြက္​လက္​​ေစလား ဆြံ႔အ​ေစလား

2년 전

ဒါဟာလူ႔သေဘာသဘာဝ, လူ႔ဉာဏ္, စိတ္ခံစားမွုမ်ားႏွင့္ခံစားခ်က္မ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့နည္းပညာလုံးဝလြတ္လပ္ေသာျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္ကူးျဖစ္နိုင္၏, က်ေနာ္တို႔မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့သမိုင္းသို႔မဟုတ္ပင္ Pre-သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္လုံးအတူတူပင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္တဦးတည္းအဆက္မျပတ္လူ႔သေဘာသဘာဝႏွင့္အတူ သတၱဝါေတြျဖစ္ၾကသေလာ တခါတရံမွာဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္စိတ္ပညာရွင္-သူေတြကိုယုံၾကည္ခ်က္လူ႔သေဘာသဘာဝကာလကို ေပၚမွာဤလမ္း fixed ခဲ့သူ။ ငါယခုဆႏၵျပေတာင္းဆိုမွုကိုမွားယြင္းေနသည္ထင္ပါတယ္။

image

ဥပမာအားျဖင့္ေရွးေခတ္နည္းပညာမ်ားစဥ္းစားၾကည့္ပါ: ခ်က္ျပဳတ္။ ေရွးေခတ္မုဆိုးစုေဆာင္းသူတို႔ရဲ့အသားပစ္ခတ္ေၾကာင့္ tastier ေစမယ္လို႔မသာေပမယ့္ေတြဟာအစာေၾကဖို႔သူတို႔ရဲ့အစားအေသာက္ပိုမိုလြယ္ကူေစနိုင္ေၾကာင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာအခါ, ေခါက္-အေပၚသက္ေရာက္မွုမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ဒါဟာစားသုံးနိုင္ေသာယခင္က ခဲ့တိရစၧာန္အေသေကာင္ရဲ့အစိပ္အပိုင္းကို လုပ္. , လည္းပိုရွည္အစားအစာကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ကျဖစ္နိုင္ေျခဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဒါေပမဲ့ဒီတစ္အခ်က္အျပဳတ္ကားသိျမင္မွုေအာင္ျမင္မွုမသာျဖစ္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္? အခ်ိန္ပမာဏကိုကၽြန္မတို႔ရဲ့ဘိုးေဘးဘီဘင္အမဲ, ရွာေတြ႕ျဖဳန္းခဲ့, သူတို႔ရဲ့အစားအေသာက္ ႏွင့္အရွင္ဘဝကိုထိန္းသိမ္းရန္ေသာေၾကာင့္, ထိုကဲ့သို႔ေသာစဥ္းစားေတြးေခၚကဲ့သို႔ေသာအျခားလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္အခ်ိန္ရရွိနိုင္ေအာင္ေလၽွာ့ခ်နိုင္ပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္အသစ္အခ်ိန္, စီစဥ္ဖို႔စဥ္းစားရန္ႏွင့္ဂူ၏နံရံေပၚ ႏွင့္ႀကီးမားေသာဆြဲကြာ မွပင္အျခားအပင္ကိုပိုလြတ္ေျမာက္နည္းပညာမ်ား-သို႔မဟုတ္တီထြင္သမိုင္းမလူသားမရရွိနိုင္ပါျဖစ္လာသည္။

ေနာက္ထပ္ေရွးေခတ္သိျမင္မွုနည္းပညာ, ေရးသားျခင္း, ပထမဦးဆုံးျဖစ္နိုင္ပါကထင္ရာ '' ေရတြက္တိုကင္ '' အျဖစ္အေစာပိုင္းဘီစီ 7000 အျဖစ္ကေနစိုက္ပ်ိဳးေရးစတိုးဆိုင္မ်ားေျခရာခံေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္ထံမွဖြံ့ၿဖိဳးဆဲျခင္း, ေျမၾသဇာေကာင္းေသာလျခမ္းန္းက်င္ငါးေထာင္ေျခာက္မွလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းျဖစ္ေကာင္းတီထြင္ခဲ့သည္။ ေအာက္ပါေထာင္စုႏွစ္ေက်ာ္, အေရးအသား၏ကိုအသုံးျပဳယင္းက်ယ္ျပန္႔ (ႏွင့္မျမင္နိုင္တဲ့) အခ်ိဳ႕ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု၏လုံးဝအသစ္ေသာပုံစံမ်ား, ဒါေပမယ့္သိမွတ္ခံစားမွုအသစ္မ်ား Modes သာမယ့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

image

ဘာမွမပါလၽွင္စာအေရးအသားဟာမွတ္ဥာဏ္နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ်တမ်းတင်ထားေနာက္မွစိတ္ကိုမွယူေဆာင္နိုင္ရာတစ္ခုခုမွယခုအခ်ိန္တြင္၏ခဲ့ေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကေနေျပာင္းေရြ႕အျဖစ္-အထူးသျဖင့္ေရွးဂရိနိုင္ငံ-အေတြးထဲမွာေရးသားျခင္း (ႏွင့္စာဖတ္ျခင္း) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုအသစ္ႏွင့္ငုပ္လၽွိုးေနသိျမင္မွုစြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ စာအေရးအသားမွေက်းဇူးတင္ပါသည္, ကအေတြးမ်ားကိုတည္ၿငိမ္ျဖစ္နိုင္ျဖစ္လာခဲ့သည္ပိုမိုထိေရာက္စြာအေတြးမ်ားကိုေဝမၽွႏွင့္အထူးသျဖင့္အေတွးအေဝဖန္ကိုယ်႕ကိုယ်ကိုႏွင့္အျခားသူမ်ား၏ႏွစ္ဦးစလုံး။ အေရးအသားလည္းတစ္ခုၾကားမွာလမ္းအတြက္ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္တိုးခ်ဲ႕နိုင္ျငင္းခုံ၏ရွည္လ်ားေသာသံႀကိဳးထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ေနာက္လိုက္ဖို႔နိုင္စြမ္းအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ဤအမွုအလုံးစုံတို႔ကို (ယေန႔ပေလတိုရဲ့ေဆြးေႏြးမွုမ်ားကိုဖတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေတာင္မွသင့္ရဲ့, iPod ေပၚမွာနားေထာင္ရန္ႏွင့္အရွင္ေရွးႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္နိုင္သည္) စကၠန္႔ႏွင့္မိနစ္ကေနရက္သတၱပတ္မ်ားႏွင့္ႏွစ္, ထာဆင္ျခင္၏ ထြက္ဆြဲကူညီေပးခဲ့သည္။ စာအေရးအသားကိုအစဥ္အဆက္ကိုပိုမိုထိေရာက္စြာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ ဖို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကယေန႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္စိတ္ကူးယဥ္စီမံကိန္း၏အခ်ိဳ႕ပုံစံမ်ားကိုသာတကယ္အေရးအသားအားျဖင့္ျဖစ္နိုင္သမၽွဖန္ဆင္းခဲ့ၾကဘို႔က်ေနာ္တို႔ယူစိတ္ကိုတစ္ဦးအထူးသျဖင့္အူအထင္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.