ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မွုအေပၚလူမွုမီဒီယာ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ား

2년 전

Facebook မွာေပၚေပါက္ေရးႏွင့္အတူ, လူေတြအခ်င္းခ်င္း လမ္းကိုအစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ပါတယ္။ သုံးစြဲသူမ်ားဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ status ကိုမြမ္းမံမွုမ်ားပို႔စ္တင္ကတဆင့္သူတို႔ရဲ့ဘဝေတြကို၏ျဖစ္ရပ္မ်ားေဝမၽွဖို႔သူတို႔ရဲ့မိတ္ေဆြဘဝေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ တမန္ကေနတစ္ဆင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ဖို႔ခြင့္ျပဳတစ္ဦးကလူမွုေရးကြန္ယက္ကိုေလာကီနိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမၽွေက်ာ္ကလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေစတဲ့, အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးေတာ္လွန္ျခင္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုေဝမၽွဖို႔။ အဲဒီမွာကအျခားလူမွုကြန္ယက္ Facebook ကိုမွီ, သင္တန္း၏, ခဲ့ၾကသည္, ဒါေပမယ့္သူတို႔ကိုအဘယ္သူအားမၽွထိုကဲ့သို႔ေသာသိသိသာသာအသုံးျပဳသူအေျခစိုက္စခန္းစပါးကိုရိတ္အျဖစ္ျမဲက်န္ရစ္ႏွင့္အမၽွအမ်ားႀကီး Facebook ကိုျပဳသကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ေရး၏ထိေရာက္ေသာပုံစံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ဆက္ေျပာသည္။

image

Facebook မွာအတူလက္ရွိမ်ားစြာေသာအျခားလူမွုေရးကြန္ရက္မ်ားမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ နဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူအသီးအသီးရွိပါ၏ ထိုသူအေပါင္းတို႔မွီဝဲေသာအရာကိုေသ်ာမၽွေဝျခင္းကို၏စိတ္ကူးသည္။ ထင္ရေသာ, ဒီအျပဳသေဘာေၾကာင့္ပင္ေဝးတစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားကေနလူမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ေရးခြင့္ျပဳကတည္းကအသုံးျပဳသူမ်ား၏ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မွု ဒါမွမဟုတ္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္ျခင္းေနေသာသင့္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ားအေတြးမ်ားကိုေဝမၽွဖို႔အသုံးျပဳသူတစ္ဦး၏စြမ္းရည္ကိုအယွက္, ဒါေပမယ့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဖ်က္, သူတို႔ကေျဖရွင္းထက္ပိုျပႆနာမ်ားကိုကိုမရသာစစ္ေဆးနိုင္သည္သို႔ေသာ္ဆန္႔က်င္ဘက္သက္ေသေျမာက္ျမားစြာသုေတသနေလ့လာမွုမ်ားရွိခဲ့ပါၿပီ။

လူမွုကြန္ယက္၏အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မွု၏စကားေျပာေသာ, သူတို႔ကမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာအိပ္ရၾက၏။ စစ္တမ္းမ်ားအရ, ေျဖဆိုသူ 39% နမူနာ၏ 26% ကိုသူတို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္လူမွုမီဒီယာ (ေရာ္ဘာမီဒီယာ) ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားပိုမိုခဲ့ေၾကာင္းခံစားခဲ့ရစဥ္ေၾကာင့္လူမွုေရးမီဒီယာကသူတို႔မိတ္ေဆြမ်ားကပိုမိုနီးကပ္စြာခံစားသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Facebook, Twitter, Linkedin ႏွင့္အျခားအလားတူန္ေဆာင္မွုမ်ားပိုမိုလြယ္ကူမိသားစုဝင္မ်ား, မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကားေန႔စဥ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္, ပိုမိုသုံးစြဲနိုင္ႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာအကြာအေဝးအျဖစ္ခြေအနေျမား၏လြတ္လပ္ေသာ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚတြင္လက္ရွိလူမွုအသိုင္းအဝိုင္းအလားတူအက်ိဳးစီးပြားသို႔မဟုတ္စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ားေဝမၽွျခင္းေၾကာင့္လူစည္းလုံးႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယဥ္ေက်းမွုေနာက္ခံမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဘယ္သူမၽွမသတ္ႏွင့္အတူတစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားေရာက္ရန္ခြင့္ျပဳပါ။ သူစိမ္းေတြ႕ဆုံရန္တို႔ကိုဤအၾကားကနဦးဆက္သြယ္မွုအားဖြင့္ကူညီေပးျခင္းလူမွုကြန္ယက္မ်ားအတြက္က်ိန္းေသေကာင္းေသာေတြဘာေတြရွိတယ္ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

image

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္, ေျမာက္ျမားစြာသုေတသနေလ့လာမွုမ်ားလူမွုမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ားအႏုတ္လကၡဏာလူေတြရဲ့လူမွုေရးကၽြမ္းက်င္မွုကိုထိခိုက္ေၾကာင္းသက္ေသျပ။ ျဖစ္ေကာင္းလူမွုေရးမီဒီယာန္ေဆာင္မွုမ်ား၏က်ယ္ျပန္႔အသုံးျပဳမွုကိုခ်ိတ္ဆက္အမ်ားဆုံးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ဆန္းလူ႔ဆက္သြယ္ေရး၏အရည္အေသြးအတြက္က်ဆင္းျခင္းသည္။ ေခတ္သစ္လူ႔ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာမ်ား၏တဦးတည္းမ်က္ႏွာ--မ်က္ႏွာဆက္သြယ္ေရးဘို႔ရွိအက်ိဳးစီးပြားလူမ်ိဳး၏မရွိျခင္းျဖစ္၏ ပင္ယေန႔, လူမွုေရးစာတိုေပးပို႔ေရးစနစ္မ်ားမွတဆင့္အလုပ္သို႔မဟုတ္ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းနိုင္မွႀကိဳက္တတ္တဲ့သူကိုလူအေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့္အႏွစ္တစ္ေထာင္, ဒါမွမဟုတ္အငယ္) ရွိပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး၏ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 93 ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔သည္ယေန႔ၿပီးသား ျဖစ္ၿပီး, အရွင္စာသားကိုအသံၾသဇါသို႔မဟုတ္မ်က္ႏွာအသုံးအႏွုန္းေတြ၏စုစုေပါင္း ေဖာ္ျပမထားဘူးကတည္းကလူမ်ား, (ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳံးပုံသို႔မဟုတ္႐ုပ္ေျပာင္ကဲ့သို႔) တစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားနားလည္ကူညီေပးေနတစ္ခုအပိုေဆာင္းနည္းလမ္းမ်ားလိုအပ္သည္။ ဤသည္အမ်ားအျပားျပႆနာေတြတက္ေဘာ္တတ္၏ ဥပမာအားျဖင့္ဤအနည္းလမ္းမ်ားမပါဘဲျပဳလုပ္ ( "သူ / သူမအျပဳံးပုံထည့္သြင္းခဲ့ပါဘူး, ဒါေၾကာင့္ငါသူ / သူမငါ့ကိုအ႐ူးျဖစ္၏ထင္" ဟုအဆိုပါဂႏ္) တမန္စနစ္တြင္အျခားလူတစ္ဦးကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္မၾကာခဏ ပို. ခက္ခဲ၏, သို႔မဟုတ်, စစ္မွန္ေသာအသက္တာ၌ျပဳလုပ္အစစ္အမွန္စိတ္ခံစားမွုခြဲျခားႏွင့္နားလည္ရန္ခက္ခဲျဖစ္လာေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရဲ့အဆိုအရပင္မိသားစုမ်ားမ်က္ႏွာ--မ်က္ႏွာခ်က္တင္ေက်ာ္စာရိုက္ႀကိဳက္တတ္တဲ့။ ဤအမွုအလုံးစုံတို႔ကိုပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံေရး တြင္အခက္အခဲမ်ားေစပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.