စိုက္ပ်ိဳးေရး

2년 전

စိုက္ပ်ိဳးေရးဟာက်ယ္ျပန္႔ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာသီးႏွံထုတ္လုပ္မွု, တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္, ေျမဆီလႊာသိပၸံ, ပန္းမာန္, နို႔ထြက္ပစၥည္းသိပၸံ, extension ကိုပညာေရး, entomology, စိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုေဗဒ, Agri အင္ဂ်င္နီယာ, Agri ေဘာဂေဗဒ, စက္႐ုံေရာဂါေဗဒႏွင့္႐ုကၡေဗဒလႊမ္းျခဳံ။ ဤေရြ႕ကားဘာသာရပ္မ်ားလယ္ျပင္၌လူဦးေလ့က်င့္ေပးဖို႔ကမၻာတစ္လႊားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာတကၠသိုလ္မ်ား၌ဆုံးမဩဝါဒေနၾကသည္။

image
google

စိုက္ပ်ိဳးေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဤတြင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလယ္ကြင္းက်ယ္ျပန္႔က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံမွာခြဲျခားထားၿပီးဘယ္ေလာက္ၾကည့္သည္:

အနည္းငယ္မၽွေသာစိုက္ပ်ိဳးမွု

အိႏၵိယတြင္လယ္ယာအရွိဆုံးက်ယ္ျပန္႔က်င့္သုံး technique ကိုတစ်ခု။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး၏ဤအမ်ိဳးအစားေအာက္, လယ္သမားကိုမိမိတို႔အဘို႔အျဖစ္ေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အေစ့မေပါက္ပါဘူး။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္စိုက္ပ်ိဳးေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ဤအမ်ိဳးအစားအျမတ္ generate မွအျခားနိုင္ငံမ်ားကတင္ပို႔ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူျမင့္မားေသာအထြက္ႏွုန္းအေပၚအာ႐ုံစိုက္။ တိုင္းျပည္အတြင္းသာမန္စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားျဖစ္သီးႏွံတခ်ိဳ႕ကဝါဂြမ္း, ဂ်ဳံႏွင့္ႀကံပါဝင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးေျပာင္းလဲ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး၏ဤအမ်ိဳးအစား majorly အျမစ္ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးဖို႔လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားကက်င့္သုံးေနပါတယ္။ သူတို႔ကအမ်ားအားျဖင့္သစ္ေတာဧရိယာကိုရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ရွိေကာက္ပဲသီးႏွံမေပါက္ပါဘူး။

က်ယ္ျပန္႔စိုက္ပ်ိဳးေရး

ဤသည္ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ားတြင္ပိုၿပီးဘုံျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ထိုသို႔ကိုလည္းအိႏၵိယအခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ဒါဟာႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုျမႇင့္မွစက္ယႏၲရားမ်ားအသုံးျပဳမွုအေပၚအာ႐ုံစိုက္။

intensive စိုက္ပ်ိဳးေရး

ဒါဟာတိုင္းျပည္လူေနထူထပ္ေသာေဒသမ်ားရွိဘုံအေလ့အက်င့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာကြဲျပားျခားနားေသာနည္းစနစ္အားအသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ျပည္မွပူးတြဲတင္ျပထား output ကိုထုတ္လုပ္အေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ႀကီးမားေသာလုပ္သားအင္အား၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု၏ A ေကာင္းဆုံးေငြပမာဏဒီလိုအပ္ပါသည္။

စိုက္ခင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ဤအမ်ိဳးအစားႀကီးထြားလာမ်ားအတြက္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာေကာင္းတစ္ခုပမာဏကိုလိုအပ္ေၾကာင္းသီးႏွံမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးပါဝင်သည်။ ဤအသီးႏွံမ်ားကိုအခ်ိဳ႕သည္လက္ဖက္ရည္, ရာဘာ, ေကာ္ဖီ, ကိုကိုး, အုန္းသီး, သစ္သီးမ်ားႏွင့္နံ့သာမ်ိဳးပါဝင္သည္။ ဤသည္မွာအမ်ားအားျဖင့္အာသံ, Karnataka, အိႏၵိယနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း Maharashtra ျပည္နယ္ႏွင့္ကီရာလာ၏ျပည္နယ္မ်ားအတြက္က်င့္သုံးေနပါတယ္။

စိုစြတ္ေသာေျမစိုက္ပ်ိဳးေရး

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းလက္ခံရရွိေၾကာင္းအဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ေကာင္းစြာဆည်ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဤကဲ့သို႔ေသာဂုန္, ဆန္ႏွင့္ႀကံအျဖစ္သီးႏွံမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ားအတြက္ apt ျဖစ္ၾကသည္။

အပူပိုင္းေျမစိုက္ပ်ိဳးေရး

ထိုသို႔ေသာဗဟိုႏွင့္အေနာက္ေျမာက္ဘက္အိႏၵိယအျဖစ္သဲကႏၲာရကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ားရွိေလ့က်င့္ေနပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ားရွိစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ၏အခ်ိဳ႕ bajra, jowar ႏွင့္ဂရမ္ရွိပါတယ္။ ဤအသီးႏွံမ်ားကိုႀကီးထြားမွုအတြက္ေလ်ာ့နည္းေရလိုအပ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

နည္းပညာအတြက္တိုးႏွင့္အတူ, စိုက္ပ်ိဳးေရးရွည္လ်ားေသာလမ္းလာခဲ့ပါသည္။ ဒါဟာႀကီးထြားလာေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္တိရစၧာန္ေမြးျမဴဖို႔ကန္႔သတ္မထားပါ။ တျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလယ္သို႔ရတဲ့အတြက္စိတ္ဝင္စားသူသည္တစ္စုံတစ္ဦးကိုတဦးတည္းအတြက္အထူးျပဳဖို႔ေရွးခယ်ၿနိုင်၏တစ္ဖြဲ႕လုံးေတြအမ်ားႀကီးပါဝင္သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

​​ေက်ာက္​​ေခတ္ကစတဲ႕​​သမိုင္​းအ႐ွည္​ႀကီးနဲ႔စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး

စိုက္​ပ်ိဳး​ေရးႏိုင္​ငံမွ စက္​မႈႏိုင္​ငံဆီသို႔

လယ္​ကြင္​းႀကီးကဆင္​းၿပီး​ေျပး​ေဆာ့ခ်င္​စရာ​ေကာင္​းတယ္​

စိုက္​ပ်ိဳး​ေရးသမိုင္​း

မိဘ​ေတြလည္​း​ေတာင္​သူ
အဘိုးအ​ေဘး​ေတြလည္​း​ေတာင္​သူ
​ေတာင္​သူမ်ိဳး႐ိုး