႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္း၏အေရးပါမွု

2년 전

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီကႂကြက္သားေတြ, ေသြး, အရိုးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအျခားအသက်ရွင်နတစ္ရွူးမ်ား၏လုပ္ေနတဲ့႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခႏၶာကိုယ္ရွိပါတယ္။ ဤအရာမဆိုဒဏ္ရာရသို႔မဟုတ္စနစ္တက်အလုပ္လုပ္ၾကသည္မဟုတ္သည့္အခါၿပီးေတာ့က်ေနာ္တို႔ေနမေကာင္းရယူပါ။ ဘယ္သူမွေနမေကာင္းျဖစ္။

image

ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာက်န္းမာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ခႏၶာကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအေရးပါသည္။
ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းက်န္းမာေၾကာင့္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း၏တဦးတည္းနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေလ့က်င့္ခန္းမထားဘူးဆိုရင္ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ႂကြက္သားအားနည္းျဖစ္လာက်ေနာ္တို႔စနစ္တက်အမွုအရာလုပ္ဖို႔ေလ်ာ့နည္းနိုင္ၾကသည္။ ဒါ့အျပင္အရိုးတို႔ကိုဆီးအတားမရွိျဖစ္လာနိုင္ၿပီး, အရွင္ကိုအလြယ္တကူခ်ိဳး။

image

က်ေနာ္တို႔တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါေလ့က်င့္ခန္းအမ်ားအျပားမ်ိဳးရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ၾကက္ေတာင္, ေဘာလုံး, နက္ေဘာလုံးကစားနည္းသို႔မဟုတ္သမၽွကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တတ္တဲ့ေၾကာင့္ဂိမ္းကစားလိမ့္မည္။ ငါတို႔သည္လည္းေတာင္, ေျပးရတာလမ္းေလၽွာက္, ေရကူးသို႔မဟုတ္တက္လိမ့္မည္။ သက္ႀကီးပိုင္း Tai Chi, ေယာဂသို႔မဟုတ္ပန္းၿခံတစ္ဦးသည္ျဖည္းျဖည္းအပန္းေျဖလမ္းေလၽွာက္တူေသာေလ်ာ့နည္းစိတ္အားသန္ေသာေလ့က်င့္ခန္းကိုပိုႏွစ္သက္။ တကယ္လူငယ္မ်ား အဘို႔, ေက်ာက္ေတာင္တက္, ကၽြမ္းဘားႏွင့္အျခား႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတာင္းဆိုမွုမ်ားလွုပ္ရွားမွုမ်ားရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔က်န္းမာခႏၶာကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ေလ့က်င့္ခန္း။ သို႔ေသာ္အမွုအရာ ႏွင့္မိမိတို႔ကိုယ္ကိုဒဏ္ရာရရွိတက္အဆုံးသတ္သူအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ဒါဟာအနည္းငယ္ကီလိုမီတာေျပးရတာမွဒဏ္ေငြျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာက်ေနာ္တို႔ကုန္မွီတိုင္ေအာင္ေျပးရတာမွ႐ူးသြပ္မွုပါပဲ။ ဒါ့အျပင္သူတို႔ေလ့က်င့္ခန္းစြဲျဖစ္လာသူေတြကိုျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔တစ္ဦးယွဥ္ၿပိဳင္မွုအတြက္တစ္စုံတစ္ဦးကမွမဆုံးရွုံးရေသာအခါေလ့က်င့္ခန္းသို႔မဟုတ္နိုင္ျခင္းအခါသူတို႔မေပ်ာ္ျဖစ္လာသည္။

image

ေလ့က်င့္ခန္းကအေရးႀကီးတယ္။ အဘယ္သူမၽွမေလ့က်င့္ခန္းအားနည္းခႏၶာကိုယ္ထဲမွာျဖစ္ေပၚေစမည္။ အလြန္အကၽြံေလ့က်င့္ခန္းဒဏ္ရာျဖစ္ေပၚေစမည္။ ကိုမအစြန္းေကာင္းေသာျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ပညာရွိျဖစ္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမွတက္သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tnay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဝိတ္​မတယ္​

က်န္​းမာျခင္​းသည္​ လာဒ္​တစ္​ပါး

​ေခြၽးထြက္​​ေအာင္​လုပ္​တာ​ေလ့က်င္​့ခန္​း

​ေလ့က်င္​့ခန္​းပံုမွန္​လုပ္​ရင္​​ေနလို႔ထိုင္​လို႔အရမ္​း​ေကာင္​း

  ·  2년 전

​ေကာင္​​မ​ေလး​ေတြ fitness ကစားျခင္​း