အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေယာဂေန႔

4년 전

နိဒါန္း

ဒါဟာနိုင္ငံတကာေယာဂေန႔က်င္းပေန၏စိတ္ကူးႏွင့္အတူတက္လာေသာအိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာ Narendra Modi ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းျဖင့္သူသည္ေျမတျပင္လုံးက်ယ္ျပန႔္ကမၻာႏွင့္အိႏၵိယတြင္ကအစျပဳလူေနမွု၏ဤဘက္စုံခ်ဥ္းကပ္မွုေဝမၽွခ်င္တယ္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ (UNGA) အအဆိုျပဳခ်က္ကိုႀကိဳက္တယ္ႏွင့္ 21 ဇြန္လနိုင္ငံတကာေယာဂေန႔အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ဒါဟာတစ္ႏွစ္ 2015 ခုႏွစ္တြင္ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည္။

image

ေယာဂ၏မူလအစ

ေယာဂအိႏၵိယဒ႑ာရီေခတ္ထဲမွာအျမစ္ကိုရွာေဖြယုံၾကည္ၾကသည္။ ဒါဟာဒီအႏုပညာကိုဘြားျမင္ေလ၏သူကိုသခင္ဘုရား Shiva ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒါ့အျပင္ Adi Yogi အျဖစ္လူသိမ်ား, Shiva ကမၻာတဝွမ္းအေပါင်းတို႔သေယာဂဂု႐ုမ်ားအတြက္လွုံ႔ေဆာ္မွုျဖစ္လူသိမ်ားသည္။

ပိုမ်ားေသာေလ့ကအျဖစ္အမ်ားအျပား 5000 အျဖစ္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းဒီေတာက္ပအႏုပညာအစပ်ိဳးေသာ Northen အိႏၵိယအတြက္ Indus-Sarasvati ယဥ္ေက်းမွုခဲ့ေၾကာင္းယုံၾကည္ရသည္။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အဘို႔ဤေဝါဟာရကိုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ပါၿပီဟုေလၽွာက္ေသာေရနံတူးစင္ Veda ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ေယာဂ၏ပထမဆုံးစနစ္တက်တင္ဆက္မွုအတြက္ဂႏၴဝင္ကာလအတြင္း Pantanjali ျပဳခံရဖို႔ဆိုပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေယာဂေန႔ 21 ဇြန္ရက္ေန႔တြင္က်င္းပၿပီးစီးအဘယ္ေၾကာင့္အေၾကာင္းျပခ်က္

ေယာဂေန႔က်င္းပေန၏စိတ္ကူးအဆိုျပဳထားသူကိုအိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာ Narendra Modi ကိုလည္းက 21 ဇြန္ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳခဲ့သည္။ ဒါကသူ႔ကိုအားျဖင့္အႀကံျပဳ႐ုံက်ပန္းေန႔စြဲမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဒီရက္စြဲကိုဤအခါသမယဆင္ႏႊဲဖို႔အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္အဘယ္ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါတယ္။

image

21 ဇြန္လေျမာက္ပိုင္း hemisphere အတြက္ယခုႏွစ္အရွည္ဆုံးေန႔နဲ႔ေႏြရာသီယဥ္စြန္းခ်ိန္အျဖစ္ရည္ညႊန္းသည္။ ဒါဟာဝိညာဥ္ေရးရာအေလ့အက်င့္ကိုေထာက္ပံ့မယ့္ကာလျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္ေသာ Dakshinaya တစ္ဦးအကူးအေျပာင္းေျခတစ္လွမ္းရခဲ့သည္။ ဒါဟာအရွင္ေယာဂ၏ဝိညာဉ်အႏုပညာေလ့က်င့္ဖို႔ေကာင္းတစ္ဦးကာလအတြင္းစဥ္းစားသည္။

အျပင္ဒ႑ာရီေၾကာင့္သခင္ဘုရား Shiva သူတို႔ႏွင့္အတူေယာဂ၏အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္. အသိပညာမၽွေဝျခင္းအားျဖင့္ဝိညာဥ္ေရးရာဂု႐ုအလင္းေပးေသာဤအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ဤသူအေပါင္းတို႔သည္ရမွတ္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ (UNGA) ကထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကႏွင့္ 21 ဇြန္လေနာက္ဆုံးေတာ့နိုင္ငံတကာေယာဂေန႔အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။

image

ေကာက္ခ်က္

အဆိုပါေကာင္းေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမစၥတာမိုဒီႏွင့္ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေယာဂေန႔အျဖစ္အမွတ္အသား 21 ဇြန္လသာလုပ္ခဲ့တယ္ဒါေပမယ့္လည္းေနာက္ဆုံးေတာ့ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေသာအခါဤေန႔ရက္ေအာင္ျမင္မွုေစရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုကိုဖန္ဆင္းေသာေကြာင်႕ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအေယာဂေန႔ကအိႏၵိယအတြက္အႀကီးစားမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွအေတာ္မ်ားမ်ားကထင္ရွားတဲ့စရိုက္ကပါဝင္ခဲ့။ ထိုအခ်ိန္မွစ. သူကတိုင္းျပည္ထဲမွာရွိသကဲ့သို႔ေကာင္းစြာအျဖစ္ကမၻာ၏အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္တန္းတူဇြဲနဲ႔စိတ္အားထက္သန္မွုႏွင့္အတူက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ေယာဂ မိုက္တယ္

ရင္ကိုေအးျမေစသား

ေယာဂသမားေတြေပ်ာ့ေနတာပဲ

ေယာဂ က်င့္တာ ကမၻာေက်ာ္ေနျပီ

အိုကီ အိုကီ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

good yoga

ေယာဂေတာင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔နဲ႔ပါလား

  ·  4년 전

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနတာပဲ