က်ြန္ေတာ့္ဝါသနာ

4년 전

စာဖတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ငါပုံျပင္စာအုပ္မ်ား, မဂၢဇင္းမ်ား, သတင္းစာမ်ားႏွင့္ငါစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေတြ႕ရေသာပစၥည္းမဆိုၾကင္နာဖတ္ပါ။
ကၽြန္မအနည္းငယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္ေသာအခါဤဝါသနာစတင္ခဲ့တယ္။ အစဥ္မျပတ္ငါငါ့ထံသို႔ဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားႏွင့္အျခားပုံျပင္မ်ားကိုဖတ္ရွုဖို႔, ငါ့မိဘမ်ားလိုခ်င္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္မွာပဲသူတို႔တက္တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ငါ့ထံသို႔ဖတ္ရွုဖို႔ရွိျခင္းၿငီးေငြ႕တယ္။ ဒါအျဖစ္မၾကာမီငါတတ်နိုင်သသကဲ့သို႔ငါဖတ္ရွုဖို႔သင္ယူခဲ့တယ္။ ငါရိုးရွင္းေသာ ႐ုပ္သံစာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူစတင္ခဲ့တယ္။ မၾကာခင္မွာပဲကၽြန္မရိုးရွင္းေသာဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားႏွင့္အျခားပုံျပင္မ်ားကိုဖတ္ရွုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုငါမရရွိနိုင္ေၾကာင္းကိုဘာမွအေၾကာင္းကိုပဲဖတ္ပါ။

image

စာဖတ္ျခင္းငါမဟုတ္ရင္မသိရမယ္လို႔ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာအမွုအရာေတြအေၾကာင္းသင္ယူဖို႔ငါ့ကိုနိုင္ပါတယ္။ ငါကလူေမွာ္ႏွင့္လၽွို႔ဝွက္ဆန္းၾကယ္၏ က်ထက်၌နေထိုင်ခဲ့ပုံကိုအေၾကာင္းကိုသိခဲ့ရတယ္။ ငါကမၻာ၏အံ့ဘြယ္ေသာအမွု, အာကာသခရီးသြား, လူ႔ေအာင္ျမင္မွုမ်ား, အလြန္ႀကီးမားေသာေဝလငါး, ေသးငယ္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ကၽြန္ုပ္တို႔၏ကမၻာ့အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္အမွုအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိခဲ့ရတယ္။

စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္. အံ့ဖွယ်အရာငါအရာခဲယဥ္းလမ္းသင္ယူဖို႔ရွိသည္မဟုတ္ၾကဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္, ငါကငါ့ကိုသတ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကိုသိရဖို႔ေရာဂါဖမ္းရန္မလိုပါ။ ငါကေရွာင္ရွားနိုင္ေအာင္ငါစိုးရိမ္ေရမွတ္ကိုငါသိ၏။ ဒါ့အျပင္ငါက်ားေတြအေၾကာင္းသင္ယူဖို႔နက္ရွိုင္းေသာေတာတြင္းသို႔သြားရန္မလိုပါ။ ကၽြန္မစာအုပ္အားလုံးကိုအဲဒီအေၾကာင္းဖတ္နိုင္သည္။

စာအုပ္မ်ားဤမၽွေလာက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူစာဖတ္သူကိုေပး။ သူတို႔ကဆက္ဆက္ငါ့အကိုေန႔စဥ္အသက္တာ၌အၾကႇန်ဳပ်ကိုကကူညီေပးခဲ့ၾကပါၿပီ။ ငါလူေနမွုႏွင့္အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္မွပိုေကာင္းတပ္ဆင္ထားတဲ့ျဖစ္၏။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ကိုယ့္အရာခဲယဥ္းလမ္းသင္ယူျခင္းအေၾကာင္းကိုမသိဘဲသြားပါလိမ့္မယ္။

image

ဒါနဲ႔ဖတ္ရွုဖို႔ဆက္လက္။ ကမၻာႀကီးကိုအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိျဖစ္ျခင္းအျပင္, ငါသည်လည်းလည္းစီးပြားျဖစ္ငါ့အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတယ္။ ဒါဟာအမွန္တကယ္အေကာင္းတစ္ဝါသနာျဖစ္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.