ေျမထုဆြဲအား

4년 전

အင္အားလယ္ကြင္းအစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း gravity ဘယ္လိုငါတို႔သည္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္, သူတို႔တြက္ခ်က္သလဲ? တစ္ဦးကအသီးကိုသီးဥပစာတစ္ဦးရြက္သေဘၤာမ်ားကၾကဳံေတြ႕ေလတိုက္ပုံစံမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ သေဘၤာသြားေလရာရာ၌ကေလတိုက္ရာမွအင္အားလူတေယာက္ေငြပမာဏကိုခံစားရပါလိမ့္မယ္, ထိုအင္အားစုအခ်ိဳ႕ဦးတည္ၾကလိမ့္မည္။ ရာသီဥတုသင္တန္း၏, အစဥ္အဆက္-ေျပာင္းလဲျဖစ္တယ္, ဒါေပမဲ့အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုပဲတည္ၿငိမ္ေလတိုက္ပုံစံမ်ားစိတ္ကူးၾကကုန္အံ့။ ႐ူပေဗဒအဓိပၸာယ္ဆိုလိုသည်ကိုသူတို႔သတ္မွတ္ခံရသည့္အရာတိုင္းတာဖို႔ဘယ္လိုေဖာ္ျပရန္, လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကသည္။ သေဘၤာရဲ့ကပၸတိန္အက်ိဳးစီးပြား၏တည္ေနရာကိုသြားႏွင့္ေလတိုက္၏ညႇန်ကြားကမွုတ္ေသာအတူခြန္အားႏွစ္ဦးစလုံးအဆုံးအျဖတ္အားျဖင့္ေလတိုက္ရဲ့ "အင္အားကိုလယ္" ကိုတိုင္းတာနိုင္ပါတယ္။ ေျမပုံေပၚမွာရွိသမၽွေသာဤတိုင္းတာ ေလတိုက္အင္အားစု၏လယ္ျပင္တစ္ခုပုံေဖာ္တင္ဆက္ေစပါတယ္။ ဒါဟာလယ္ေနပုံကိုျမင္ေယာင္ၾကည့္၏ "ပင္လယ္ျမႇား၏" နည္းလမ္းအျဖစ္လူသိမ်ားသည္။

image

အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသည္ဤသေဘာတရားမ်ားကိုဝဠာ၏အေျခခံအက်ဆုံးအင္အားလယ္ကြင္းမွေလၽွာက္ထားၾကသည္ကိုဘယ္လိုၾကည့္ရွုၾကကုန္အံ့။ က်ေနာ္တို႔နားလည္ရန္အလြယ္ကူဆုံးေသာေျမထုဆြဲအားကိုလယ္, ႏွင့္အတူစတင္ပါလိမ့္မယ္။ ေလတိုက္ပုံစံမ်ားႏွင့္ဝသကဲ့သို႔, က်ေနာ္တို႔ဒီေရ၏တည္ရွိမွုေနရာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ေဒသအတြက္ဆြဲငင္အားလယ္ျပင္၌အစဥ္အျမဲအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိပါသည္ေထူေသာ္လည္း, အၿငိမ္လယ္ကြင္းအျဖစ္ဆြဲငင္အားစိတ္ကူးယဥ္ျခင္းျဖင္ငါတို႔သည္ရိုးရွင္းစြာအတိုး၏တည္ေနရာကိုသြားႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာအလုံအေလာက္လြယ္ကူသည္: ငါတို႔သည္ရိုးရွင္းစြာအတိုး၏တည္ေနရာကိုသြားႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကို၏အဆုံးမွခ်ည္ထားေသာအေလးခ်ိန္အျဖစ္ တစ္ခုေပၚတြင္ေျမထုဆြဲအားအင္အားသုံး၏ဦးတည္ခ်က္တိုင္းတာ။

ဒါေပမယ့္ဘယ္လိုက်ေနာ္တို႔ကေျမထုဆြဲအား field ရဲ့အစြမ္းသတၱိကိုသတ္မွတ္သင့္သလဲ ေျမထုဆြဲအားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကမၻာေျမေပၚတြင္ထက္မြန္းအေပၚဆီးအတားမရွိေသာ္လည္း, ကၽြန္ေတာ္နယူတန္၏အခ်ိဳ႕ေသာအေရအတြက္ကိုေပးျခင္းအားျဖင့္ဆြဲငင္အား၏ခြန္အားကိုသတ္မွတ္လို႔မရပါဘူး။ ေျမထုဆြဲအားအင္အားနယူတန္၏နံပါတ္ေဒသခံေျမထုဆြဲအား field ရဲ့ခြန္အား, ဒါေပမယ့္လည္းငါတို႔ဆြဲငင္အားကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့စမ္းသပ္ထားတဲ့အေပၚအရာဝတၳဳ၏ျဒပ္ထုအေပၚမေျဖာင့္မူတည္ပါတယ္ "စမ္းသပ္အစုလိုက္အျပဳံလိုက္။ " ဟုအဆိုပါမြန္းအေပၚတစ္ဦးကေက်ာက္သားတစ္ဦးပိုမိုအားေကာင္းေျမထုဆြဲအားအင္အားသုံးခံစားရ ကမၻာေျမေပၚတြင္တစ္ေၾကာထက္။ က်ေနာ္တို႔အင္အားအရာဝတၳဳရဲ့ျဒပ္ထုအားျဖင့္အပိုင္းပိုင္းခြဲထားတဲ့အရာဝတၱဳအေပၚသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ေျမထုဆြဲအားရဲ့အစြမ္းသတၱိကို ေနျဖင့္ဤျပႆနာကိုလွည့္ပတ္ရနိုင္သည္။

အာကာသအတြင္းမည္သည့္တည္ေနရာမွာေျမထုဆြဲအားကိုလယ္ ထိုအခ်က္မွာစမ္းသပ္အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ အားမရသျဖင့္ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ လယ္ျပင္အားနည္းခ်က္ကိုထို႔ေနာက္ စမ္းသပ္မွုအစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေပၚတြင္ေျမထုဆြဲအားအင္အားသုံးသည္အဘယ္မွာရွိပါ တန္ခ်ိန္ကေပးထားသည္။

image

ကမၻာေျမ၏မ်က္ႏွာျပင္အနီးေျမထုဆြဲအားလယ္ကြင္းမ်ား၏ျပင္းအားႏွင့္ ပတ္သက္ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္ၿပီး, ဒါေၾကာင့္ဒီနံပါတ္ကိုအကၽြမ္းတဝင္ၾကည့္, ဒါမွမဟုတ္သေကၤတ GG ေျမထုဆြဲအားအရွိန္မ်ားအတြက္တစ္ဦးအျဖစ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္ေၾကာင္းကိုမၽွမတိုက္ဆိုင္မွုျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္အစုလိုက္အျပဳံလိုက္အေပၚဆြဲငင္အား၏အင္အား GG သည့္ေျမထုဆြဲအားအရွိန္သည္အဘယ္မွာရွိ တူညီပါလိမ့္မယ္။ ေနျဖင့္ခြဲေဝရိုးရွင္းစြာေသာ္လည္း, ထိုေျမထုဆြဲအားအရွိန္ေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္တူညီအေဟာင္းအေရအတြက္အသစ္တစ္ခုအမည္ႏွင့္အသစ္ေသာယူနစ္သတ္မွတ္? အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ကအျခားလယ္ကြက္ အဘို႔အညာဘက္ကိုခ်ဥ္းကပ္ႏွင့္ငါတို႔ကိုျပင္ဆင္ေသာေကြာင်႕ဖြစ်သည်။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @zarchi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @zarchi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!