တစ္ဦးေကာင္းမိတ္ေဆြကဘာလဲ?

2년 전

ခ်စ္ၾကည္ေရးက်ေနာ္တို႔ထင္ထားတာထက္ပိုစိတ္မေကာင္းစရာေဝဝါးျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္အရာကိုတစ္စုံတစ္ဦးကတစ္ဦးမိတ္ေဆြေကာင္းေစသည္? အမ်ားႀကီးအတွင်းၿပီးေနာက္ကၽြန္မမိတ္ေဆြေကာင္းသင္တို႔ပတ္လည္အျပဳသေဘာခံစားရသူတစ္ဦးကိုသင္နက္ႏွင့္သဘာအဆင့္တြင္အတူခ်ိတ္ဆက္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္ႁခြင္းခ်က္မရွိသင္တို႔အဘို႔ဂ႐ုစိုက်သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဤသုံးပါးေသာျဒပ္စင္ကိုငါ့ထံသို႔မိတ္ေဆြေကာင္းပါဝင္သည္ေသာအရာကိုျဖစ္ပုံရသည္။

image

သင်သည်အမ်ားအားျဖင့္တစ္ဦးအခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ဝွမ္းအႏုတ္လကၡဏာခံစားရလၽွင္, ဤပုဂၢိဳလ္ကိုအမ်ားဆုံးဖြယ္ရွိသင္၏အေဆြခင္ပြန္း, ကုန္အံ့တစ္ဦးတည္းေနတဲ့မိတ္ေဆြေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ သင်သည်အတူတူျဖစ္ၾကသည့္အခါတစ္ဦးကမိတ္ေဆြတစ္အျပဳသေဘာတုန္ခါခၽြတ္ေပးသင့္ပါတယ္, သင္သည္ဤအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပန္အလွန္ေဖာ္ေဆာင္ရန္သင့္ပါတယ္။ A ေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြတစ္ဦးကအျပဳသေဘာသင္၏အသက္တာအေပၚၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုမဟုတ္, သင္သူ႔ကိုသို႔မဟုတ္သူမ၏ (ဘဝႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚသိေကာင္းစရာမ်ား) ဝန္းက်င္အခါသင့္ရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မွုကိုယူခံစားမိသူတစ္ဦးျဖစ္သင့္သည္။ သင္သည္မ်ားစြာေသာေထာင့္မွာခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္အတူႂကြယ္ဝျပည့္စုံလ်က္ရွိေသာဒါဒါကၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုမၾကာခဏ, သင့္အသက္တာ၏ေနရာအမ်ားအျပားသို႔ခ်ဲ႕ထြင္။

တစ္စုံတစ္ဦးကအတူနက္ရွိုင္းႏွင့္သဘာ connection ကိုရွာေဖြျခင္းပိုမိုလြယ္ကူျပဳေသာအမွုထက္ကေျပာသည္ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ထိုကဲ့သို႔ေသာအဆင့္တြင္သင္ႏွင့္အတူခ်ိတ္ဆက္နိုင္သူအထူးတစ္စုံတစ္ဦးအဘို႔သင့္ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရွာေပလိမ့္မည္။ ဤသည္ဆက္သြယ္မွုသင္ပင္ပထမဦးဆုံးအစည္းအေဝးကိုအေပၚကိုသင္ခ်က္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းနားလည္ေၾကာင္းယခင္အသက္တာ၌ေရွ႕ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး, ဒါမွမဟုတ္လၽွင္ေၾကာင့္မၾကာခဏေဖာ္ျပထားေၾကာင္းဒါေၾကာင့္ထူးျခားတဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ လူႏွစ္ဦး၏ဤခ်က္ခ်င္းႏွိပ္ၿပီး (စိတ္ပညာယေန႔တြင္) မၾကာခဏဇီဝေဗဒႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာနားမလည္နိုင္ေလာက္ေအာင္, မိတ္ေကာက္ကာငင္ကာျပဳလုပ္ shared ကြန္နက္ရွင္အေပၚအေျခခံၿပီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤသည္ဆက္သြယ္မွုႏွစ္ႏွင့္အဘယ်သို႔သူတို႔ကိုလူအမ်ားစုထက္ သာ. ႀကီးျမတ္ေသာအတိမ္အနက္မွာတစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ခြင့္ျပဳဘို႔အတူတကြမိတ္ေဆြမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာအရာကိုေယဘုယ်အားျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

image

မိတ္ေဆြေကာင္း၏ေနာက္ထပ္အရည္အေသြးျမင့္ႁခြင္းခ်က္မရွိသင္တို႔အဘို႔ဂ႐ုစိုက်သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေစာင့္ေရွာက္မွုအေသးလုပ္ရပ္မ်ားသို႔မဟုတ္ႀကီးမားေသာလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုနိုင္ပါတယ္, ဒါေပမယ့္ေစာင့္ေရွာက္မွုေလ့သိသာသည္။ ျပည္သူ႔အမ်ားဆုံးမၾကာခဏရိုးရိုးသားသားႏွင့္အရေခြုံေသာေစာင့္ေရွာက္မွုအၾကားျခားနားခ်က္ (အေတြးအေခၚ Catalog) ကိုငါသိ၏။ ေစာင့္ေရွာက္မွုအရွိဆုံးေျပာရာမွာအခ်ိန္ေလးသင္တစ္ဦးခက္အစက္အေျပာက္၌ရွိၾက၏သို႔မဟုတ္အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္းအခါျဖစ္ပါသည္, ႏွင့္သင့္မိတ္ေဆြတစ္သင္သည္ကံဇာတာသို႔ခုန္သို႔မဟုတ္ပိုေကာင္းတဲ့အခြေအနေပးရသူသို႔မဟုတ္သူမ၏အေကာင္းဆုံးပါဘူး။ တစ္ဦးကမိတ္ေဆြေကာင္းသင့္ရဲ့သုခခ်မ္းသာအဘို႔အထြက္ၾကည့္, သင္၏ကိုယ္ပိုင္အဘို႔ေဘးဖယ္သူသို႔မဟုတ္သူမ၏စိုးရိမ္ပူပန္တတ္၏။ ေစာင့္ေရွာက္မွုမၾကာခဏအာ႐ုံစူးစိုက္မွုႏွင့္ဆက္စပ္သည္: သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုသင္တို႔ဆီသို႔စိတ္ကိုလႊမ္းမိုးအာ႐ုံစူးစိုက္မွုေပးပါရန္မလိုပါ, ဒါေပမယ့္သူကသင့္ရဲ့မိတ်ေဆွကသင္၏ခ်င္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားဂ႐ုစိုက်ေကြာင်းသိသာျဖစ္သင့္သည္။ သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ကိုယ္ပိုင္ဒီေလာက္စြန႔္ေနစဥ္အမ်ားဆုံးအစြန္းေရာက္ဥပမာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏အသက္တာကိုေခၽြတာတစ္စုံတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္, ဒါေပမယ့္ေစာင့္ေရွာက္မွုရွုျခင္းကိုခံရနိုင္ရန္အတြက္အေရးပါတဲ့ျပဳမူေသာအမွု, ဤအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ျပသခံရဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ ႁခြင္းခ်က္မရွိေစာင့္ေရွာက္မွုခက္ခဲႀကိမ္ကာလအတြင္းဖုန္းေခၚဆိုမွု, စာသားမ်ား, ဒါမွမဟုတ္ဆက္သြယ္ေရး၏အျခားပုံစံမ်ားအတြက္သ႐ုပ္ျပနိုင္ပါသည္။ ဒါဟာမိတ္ေဆြတစ္ဦးတစ္ပါတ္အၾကာတစ္ဆိုင္မွာေပ်ာ္ေမြ႕ေသာအရာကိုသတိရႏွင့္လက္ေဆာင္တစ္ခုအျဖစ္သူ႔ကိုသို႔မဟုတ္သူမ၏ထိုသို႔ဝယ္ယူနဲ႔တူစြာေအာက္ေမ့၏ရိုးရွင္းလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ျပသနိုင္ပါသည္။ ဤေရြ႕ကားသို႔ေသာ္သာအနည္းငယ္ဥပမာျဖစ္ၾကသည္။ ဒီစိုးရိမ္ပူပန္ေစာင့္ေရွာက္မွုမရွိရင္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုနက္ရွိုင္းျခင္းႏွင့္ႏွလုံးအားနည္းေနလိမ့္မည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.