အလုပ္ဟူူမ်ွ

3년 전

image

** အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ **

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း

post မတင္ျဖစ္တဲ႔ အခ်ိန္ေတြေတာင္ နည္းနည္းျကာသြားေခ်၏

တျခားကိစၥမ်ားနွင့္ အလုပ္ရႈပ္ျပီး

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း

post မတင္ျဖစ္တဲ႔ အခ်ိန္ေတြေတာင္ နည္းနည္းျကာသြားေခ်၏

တျခားကိစၥမ်ားနွင့္ အလုပ္ရႈပ္ျပီး Steemit ဘက္သုိ ့မလွည့္ျဖစ္ခဲ႔တာေျကာင့္

ကုိယ္ျပန္ဝင္ျကည့္တဲ႔အခါ ကုိယ္ရဲ႔

steemit wall ျကီးသည္ ေျခာက္ကပ္ကပ္ျကီး ျဖစ္ေနသလို

ခံစားလိုက္ရတယ္ တန္ဖိုးရွိ အသုံးဝင္တဲ႔ သစ္တစ္ပင္ကုိ ေရးေလာင္းေပါင္းသင္း

လုပ္မည္သူ မရွိေတာ့တာနွင့္ ထို ့သစ္ပင္သည္လည္း ႏြမ္းေျခာက္သြားရသလို

steemit သည္လည္း ေရးေလာင္းေပါင္းသင္းျခင္းမရွိေသာအခါ

ႏြမ္းေျခာက္လာသလိုမ်ဳိး ခံစားလိုက္ရသည္ မဟုတ္ပါလား

steemit သုံးလာေသာ လပိုင္းအတြင္း

အခ်ိန္မ်ားနွင့္ေဘလ္မ်ားကေတာ့ ကုန္ခ့ဲရသည္

ျပန္လည္းျပီး ႐ရွိခဲ႔တာကေတာ့ အေတြ႔ျကံုနဲ႔ ဗဟုသုတေတြပါပဲ

ေငြေတာ့ တျပားမွ မဝင္ေသးပါ

image

သုိ ့ေသာ္

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ဆိုတဲ႔ အခ်ိန္ေလးအားပဲ ေမ်ာ္လင့္ရင္

ယခုအခါ ဒီသစ္ပင္ေလးအား ျပန္လဲျပီး ပ်ဳိးေထာင္ရအံုးျဖစ္သည္

အခုတေလာအတြင္း steem နွင့္ sbd ေစ်းတို ့မွာလည္း

အရမ္းထိုးက်ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ steemit က ဆရာမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ

ေစ်းကြက္အတြင္း ျပန္လည္းျပီး ထိုးတတ္လာနိင္ေျကာင္းမ်ား

ေတြ႔ေတာ့လဲ အားရွိရသည္

ေစ်းကြက္မ်ားကေတာ့ စကၠန္ မိနစ္ နာရီ အလိုက္

အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲေနတာပါပဲ

ကုိယ္လုပ္ကုိင္ေနသည္ အလုပ္တစ္ခုကုိ ယုံျကည္စြာ လုပ္ကုိင္ပါက

တစ္ေန႔ေတာ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိလာမွာပဲလို႔ ေတာ့

ေမ်ာ္မွန္းထားပါတယ္

** ဘယ္အလုပ္မဆို **

 • ရိုးသားမူနွင့္လုပ္ကုိင္ျခင္း

 • သူတစ္ပါးအက်ဳိးရုပ္ေအာင္ မလုပ္ျခင္း

 • ျဖတ္ထိုးဥာဏ္သုံးျခင္း

 • တကုိယ္ေကာင္းမဆန္ျခင္း

 • မာန္မာနမထားျခင္း

 • ဆိုးအတူ ေကာင္းအတူ မ်ွေဝခံစားျခင္း

အစအစရသည္မ်ားအား ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူျပီး

လုပ္ကုိင္လ်ွင္ ကုိယ္အတြက္ အခြန္ေရးဆိုတာ ရွိေနတတ္ပါတယ္

က်ေနာ္လည္း ပို၍ျကုိးစားပါအံုးမည္

          @zinmyothu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinmyothu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.