ည္း ေ

2년 전

သိသင့္သည္မ်ားတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အစပိုင္းအခန္းေတြမွာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံုေတြ၊ ခံစားသိရွိမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေၾကာင္းေရးသားထားသလို စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းနဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္က်ေ၀ဒနာျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြ၊ ကုသျခင္းနည္းလမ္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေဆး၀ါးေတြ အသံုးျပဳၿပီး ကုသျခင္းလည္းရွိသလို ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ကုသျခင္း၊ ေယာဂက်င့္ေစျခင္း၊ သမထထုိင္ျခင္းစတဲ့ ကုသနည္းလမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ စိတ္က်ေဝဒနာရွင္ေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လိပ္စာေတြ၊ သိရွိ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @zwe1! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zwe1! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zwe1! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zwe1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zwe1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zwe1! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!