Free Fire là game được chơi nhiều nhất ở Việt Nam

2년 전

Translate Vietnamese.
Game Free Fire được phát triển trên nề tảng là hệ điều hành Android, đó là một game sinh tồn mà nhân vật trong game chỉ có một nhiệm vụ là sinh tồn đến phút cuối cùng. Nếu muốn sống đến phút cuối thì các bạn phải suy nghĩ và tìm ra được hướng đi sau cho có thể nhặc được nhiều đồ hiếm và ít va chạm với người chơi khác nhất có thể để giành lấy top cao.

Translate English.
Free Fire was developed on the basis of the Android operating system, which is a survival game where the character in the game has only one mission to survive to the last minute. If you want to live to the last minute then you have to think and find the direction to be able to get more rare and less collision with other players as possible to grab the top.

Và sau đây là video đề mô cho game free fire VietNam (And here is the free video game for VietNam):

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @jonlen! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!